Přijímací řízení do magisterského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Jazzová hudba

Uchazeči o studium mohou přiložit k přihlášce o studium ukázku svého hudebního projektu (10–20 minut). Lze přiložit CD nebo zaslat odkaz ke stažení na adresu vedoucího katedry  jaromir.honzak@hamu.cz. Tato možnost je určena takovým uchazečům, kteří nemohou v průběhu přijímací zkoušky odpovídajícím způsobem v plném rozsahu prezentovat svůj talent. Splnění této možnosti neovlivní bodové hodnocení uchazeče.
Dále uchazeč k přihlášce přiloží písemný komentář k projektu včetně popisu jeho konceptu a smyslu. Náplní projektu mohou být jak vlastní kompozice, tak zpracování jakéhokoli jiného hudebního materiálu jazzovým způsobem.

Průběh přijímací zkoušky:
Uchazeči představí tyto své projekty osobně, zahrají 2–3 skladby s vlastními spoluhráči.  Dále bude následovat pohovor na téma hudebního směřování uchazeče.
Zkušební komise má právo určit, co ze skladeb uchazeč přednese a má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit. 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25 bodů. Tato známka obsahuje kromě samotného hodnocení projektu i hodnocení stylového cítění, instrumentálních dispozic, improvizačních schopností, skupinové interakce, přizpůsobení hry specifickým podmínkám, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení příjímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro stud. program jazzová hudba s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.