Jazzová hudba

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Od akademického roku 2019/2020.

Cíle studia

Cílem studia bakalářského programu je rozvinout nebo zdokonalit schopnost začlenění absolventa do jazzového ansámblu jakéhokoli obsazení a stylového zaměření v rámci jazzu a příbuzných žánrů. K dosažení tohoto cíle si student osvojí teoretické znalosti z oblasti historie jazzu, jazzové harmonie a aranžování. Dokáže se orientovat v různých metodách, technikách a tvůrčích postupech pro tvorbu nového uměleckého díla. Projde důkladným školením v oblasti jazzové improvizace a rozvíjení specifického hudebního sluchu. Na odpovídající úrovni kriticky reflektuje a samostatně interpretuje hudební dílo. V neposlední řadě získá praktické zkušenosti v oblasti ansámblové hry.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu je schopen zapojit se do uměleckého procesu pod vedením jiného jazzového tvůrce – skladatele, aranžéra nebo vedoucího souboru jakéhokoli stylového zaměření a obsazení v rámci jazzu a příbuzných žánrů, a naplnit tak svou specifickou roli v konkrétním hudebním kontextu. Na odpovídající úrovni samostatně interpretuje, veřejně prezentuje a teoreticko-kriticky reflektuje hudební dílo. Umí používat základní terminologii, metody a postupy jazzové improvizace a prokazuje široké znalosti historie a porozumění současné hudební interpretační nebo tvůrčí praxi.
V dlouhodobém časovém horizontu jsou absolventi bakalářského programu schopni udržet si a dále rozvíjet své umělecké ambice, dále se hudebně zdokonalovat např. dalším studiem, sledováním světového hudebního vývoje nejen v oblasti jazzu, a přibližovat se tak svému hudebnímu ideálu.
Studenti mají také možnost vykonat kdykoli během studia Státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Psychologie a Didaktika/Vyučovatelská praxe.

Obecné informace o přijímacím řízení

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu do programu jazzová hudba

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky
1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo - talentová zkouška s tímto programem:
Průběh talentové zkoušky:
Uchazeč/ka zahraje jeden jazzový standard a jednu skladbu dle vlastního výběru, možno i svou vlastní (nebo další standard kontrastního charakteru). Doprovodí jej (jí) vlastní spoluhráči, nebo doprovod obstarají členové přijímací komise (v tom případě je nutné donést notový zápis ve třech kopiích).
Musí zaznít téma (není povinné u bubeníků), improvizované sólo, doprovod sólisty (kromě saxofonistů), téma.

Zkušební komise má právo určit, co z výše uvedených požadavků uchazeč přednese a má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.
Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení stylového cítění, instrumentálních dispozic, improvizačních schopností, skupinové interakce, přizpůsobení hry specifickým podmínkám.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro stud. program jazzová hudba s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. MgA. Jaromír HONZÁK

Docent - vedoucí katedry

E-mail: jaromir.honzak@hamu.cz
Web: http://www.jaromirhonzak.com
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra jazzové hudby

Konzultační hodiny:
Po individuální domluvě
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Jaromír HONZÁK


.