Jazzová hudba

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od akademického roku 2019/2020.

Cíle studia

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované hudební umělce s vysokým stupněm dovedností v oblasti interpretace jazzové hudby. Magisterský program prohlubuje učivo studované v bakalářském programu. Rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se prezentace vlastních dovedností studentů v rámci jazzových ansámblů i jako sólového hráče. Studium je zaměřeno na zvládnutí širokého okruhu repertoáru nejvyšší možné přednesové náročnosti a rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta. Důraz je kladen na koncepční myšlení, realizaci a tříbení vlastních uměleckých představ. Zároveň studenti rozvíjí schopnost spolupracovat s tvůrčím týmem, organizačně, umělecko-technicky a produkčně zabezpečit vznik vlastních hudebních projektů realizovaných formou koncertu nebo nahrávky.

Profil absolventa

Absolvent vystupuje jako všestranně vyspělá umělecká osobnost schopná suverénního, originálního a přesvědčivého hudebního projevu při interpretaci vysoce náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru. Je schopen samostatně koncipovat, realizovat a veřejně prezentovat původní autorské umělecké dílo na odpovídající umělecké a profesionální úrovni a dokáže k tomuto cíli kompetentně vést své spoluhráče v jazzovém ansámblu. Originálním způsobem využívá a rozvíjí myšlenky a postoje v rámci realizace vlastních uměleckých záměrů.
V dlouhodobém časovém horizontu jsou absolventi navazujícího magisterského programu schopni udržet si a dále rozvíjet své umělecké ambice, hudebně se zdokonalovat např. dalším studiem, sledováním světového hudebního vývoje, nejen v oblasti jazzu, a přibližovat se tak svému hudebnímu ideálu.

Studenti mají možnost vykonat kdykoli během studia Státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Psychologie a Didaktika/Vyučovatelská praxe.

Odborné znalosti
Absolvent studijního programu Jazzová hudba:
Má komplexní znalosti repertoáru jazzové hudby a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.
Má kultivované a zažité znalosti improvizačních postupů a procesů a má schopnost je volně aplikovat v různých souvislostech.
Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.
Využívá specifické technologie, které umožňují vytvářet, šířit a/nebo produkovat hudbu, s ohledem na disciplínu, žánr, obor a/nebo uměleckou praxi.
Orientuje se ve vývoji hry na konkrétní hudební nástroj v historii světové i české jazzové hudby daného časového rozmezí. Má přehled o významných sólistech a inovátorech a dokáže popsat charakteristické rysy jejich hry.

Odborné dovednosti
Absolvent studijního programu Jazzová hudba:
Realizuje, přetváří, tvoří, upravuje a/nebo produkuje hudbu na vysoké profesionální úrovni, vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.
Má schopnost tvořit, realizovat a vyjadřovat vlastní umělecké pojetí a dokáže zajistit, aby byly pokryté případné slabší oblasti ve vztahu k umělecké praxi jazzové hudby.
Prokazuje vysokou úroveň improvizační zběhlosti.
Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového i ansámblového hráče.
Přebírá zodpovědnost za propojení kontextu, publika a hudebního materiálu, se zběhlostí a s jistotou přednese své nápady v celé řadě různých kontextů.
Má schopnost naslouchat, spolupracovat a upřednostňovat společný zájem před prosazením vlastního názoru.
Je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě, flexibilně a adaptivně.
Ve vztahu k relevantní profesní dráze a příležitostem chápe do hloubky svůj obor a na tomto základě identifikuje a formuluje strategie pro rozvíjení spolupráce.

Obecné způsobilosti
Absolvent studijního programu Jazzová hudba
Prokazuje samostatnost ve všech aspektech učení, sociální interakce a při rozpoznávání příležitostí.
Projevuje vhodně dovednosti ve vedoucí roli, při týmové práci, ve vyjednávání a/nebo koordinaci, s přihlédnutím k různým uměleckým kontextům.
Je schopen integrovat znalosti získané z různých kontextů a perspektiv.
Iniciuje aktivity a projekty a pracuje s ostatními prostřednictvím interakce nebo spolupráce.
Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.
Má pozitivní postoj a ochotně se zapojuje do trvalého (celoživotního) osobního a profesního rozvoje.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro studium navazujícího magisterského studijního programu Jazzová hudba je organizováno přijímací řízení, které probíhá prezenční formou, tzv. talentovou zkouškou.
Tato zkouška je jednokolová, v případě velkého počtu uchazečů dvoukolová. Uchazeč prezentuje svůj zamýšlený projekt, tj. téma a koncepci závěrečného výstupu (koncertu, nahrávky), na kterém bude během studia pracovat pod pedagogickým vedením.
Podmínkou pro přijetí do magisterského programu je úspěšné absolvování bakalářského studia téhož nebo příbuzného oboru. V magisterském studiu lze pokračovat i po vstupu do profesní praxe. Předpokladem je, vedle úspěšného ukončení bakalářského studia, též prokázání kvality v rámci umělecké praxe. V případě uchazečů z jiných škol si fakulta vyhrazuje možnost dalších doplňujících požadavků, které prověří úroveň uchazeče v předmětech, v nichž se liší studijní plány HAMU a školy, z níž uchazeč přichází.
Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení a jeho rozmezí ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.


Garant

doc. MgA. Jaromír HONZÁK

Docent - vedoucí katedry Telefon: 234 244 139 Úřední hodiny: Po individuální domluvě Detail osoby
Foto