Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Klavír
Cembalo
Varhany

Průběh a hodnocení přijímací do bakalářského studijního programu Klávesové nástroje, specializace Klavír

1. koloelektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

1)  jedno preludium a fuga z Dobře temperovaného klavíru J. S. Bacha

2)  dvě koncertní etudy, z toho nejméně jedna Chopinova

3)  věta sonátové nebo variační formy z období klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven apod.), mohou být hrány též samostatné variace (např. 32 variací Beethovenových), případně samostatná skladba sonátové formy

4)  jedna skladba význačného českého skladatele v trvání nejméně 3 minut, případně více skladeb v trvání max. do 8 minut

5) jedna skladba z období romantismu dle vlastní volby uchazeče

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit. Hra zpaměti uvedených skladeb je podmínkou.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a instrumentálních dispozic, zejména pak manuálních dovedností, zvukové představivosti, schopnosti úhozových nuancí, stylového cítění, pamětních dispozic a individuálního interpretačního přínosu.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor klavír s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Klávesové nástroje, specializace Cembalo

 

1. koloelektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

1)  volná forma ze 17. století (např. Toccaty J. Frobergera, M. Rossi atd.)

2)  jedna suita francouzských clavecinistů nebo Fr. Couperin: 8 preludií z „L´art de toucher le clavecin“

3)  D. Scarlatti: 2 sonáty virtuózního charakteru - zpaměti

4)  Skladby J. S. Bacha: Francouzská suita nebo 4 sinfonie nebo 2 preludia a fugy z Dobře temperovaného klavíru

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a instrumentálních dispozic, zejména pak manuálních dovedností, schopnosti úhozových nuancí (artikulace), stylového cítění, pamětních dispozic a individuálního interpretačního přínosu.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor cembalo s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Klávesové nástroje, specializace Varhany

1. koloelektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

1)  J. S. Bach: jedna rychlá věta z Triové sonáty nebo rychlé chorální trio

2) jedna vrcholná skladba J. S. Bacha (preludia a fugy, toccaty a fugy, passacaglia)

3)  jedna romantická skladba většího rozsahu

4)  jedna skladba nebo věta z cyklické skladby soudobého autora

5) hra na klavír – 3 etudy dle vlastní volby

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit. 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25. Tato známka obsahuje

a/ prstovou klávesovou zběhlost, tj. dostatečně pohyblivou a precizní techniku potřebnou pro skladby virtuózního charakteru
b/ spolehlivost koordinace manuálové a pedálové techniky včetně schopnosti flexibilního zacházení s hrací trakturou
c/ úroveň orientace v oblasti stylového uchopení hudební literatury různých období a teritorií
d/ schopnost zvládnout po výrazové stránce výstavbu hudebních forem většího rozsahu
e/ zacházení s akustikou prostoru v návaznosti na konkrétní zvolenou registraci
f/  zvládnutí artikulačních a frazeologických atributů hry a prokázání schopnosti tyto atributy nadále rozvíjet
g/ prokázání individuálního hudebního vkusu

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor varhany s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů. Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní..