Přijímací řízení do bakalářského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo osobně na podatelnu AMU do 30.11.2023 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.

Průběh a hodnocení přijímací do bakalářského studijního programu Klávesové nástroje, specializace Klavír

 1. koloelektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně
  15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.
 1. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

1)  jedno preludium a fuga z Dobře temperovaného klavíru J. S. Bacha
2)  dvě koncertní etudy, z toho nejméně jedna Chopinova
3)  věta sonátové nebo variační formy z období klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven apod.), mohou být hrány též samostatné variace (např. 32 variací Beethovenových), případně samostatná skladba sonátové formy
4)  jedna skladba význačného českého skladatele v trvání nejméně 3 minut, případně více skladeb v trvání max. do 8 minut
5) jedna skladba z období romantismu dle vlastní volby uchazeče

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit. Hra zpaměti uvedených skladeb je podmínkou.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a instrumentálních dispozic, zejména pak manuálních dovedností, zvukové představivosti, schopnosti úhozových nuancí, stylového cítění, pamětních dispozic a individuálního interpretačního přínosu.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor klavír s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Klávesové nástroje, specializace Cembalo

 1. koloelektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.
 1. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

1)  volná forma ze 17. století (např. Toccaty J. Frobergera, M. Rossi atd.)
2)  jedna suita francouzských clavecinistů nebo Fr. Couperin: 8 preludií z „L´art de toucher le clavecin“
3)  D. Scarlatti: 2 sonáty virtuózního charakteru - zpaměti
4)  Skladby J. S. Bacha: Francouzská suita nebo 4 sinfonie nebo 2 preludia a fugy z Dobře temperovaného klavíru
Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a instrumentálních dispozic, zejména pak manuálních dovedností, schopnosti úhozových nuancí (artikulace), stylového cítění, pamětních dispozic a individuálního interpretačního přínosu.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor cembalo s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Klávesové nástroje, specializace Varhany

 1. koloelektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně
  15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.
 1. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

1)  J. S. Bach: jedna rychlá věta z Triové sonáty nebo rychlé chorální trio
2) jedna vrcholná skladba J. S. Bacha (preludia a fugy, toccaty a fugy, passacaglia)
3)  jedna romantická skladba většího rozsahu
4)  jedna skladba nebo věta z cyklické skladby soudobého autora
5) hra na klavír – 3 etudy dle vlastní volby

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25. Tato známka obsahuje

a/ prstovou klávesovou zběhlost, tj. dostatečně pohyblivou a precizní techniku potřebnou pro skladby virtuózního charakteru
b/ spolehlivost koordinace manuálové a pedálové techniky včetně schopnosti flexibilního zacházení s hrací trakturou
c/ úroveň orientace v oblasti stylového uchopení hudební literatury různých období a teritorií
d/ schopnost zvládnout po výrazové stránce výstavbu hudebních forem většího rozsahu
e/ zacházení s akustikou prostoru v návaznosti na konkrétní zvolenou registraci
f/ zvládnutí artikulačních a frazeologických atributů hry a prokázání schopnosti tyto atributy nadále rozvíjet
g/ prokázání individuálního hudebního vkusu

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor varhany s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů. Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Klávesové nástroje, specializace Akordeon

 1. koloelektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.
 1. kolo – talentová zkouška s tímto programem:

Dvě stupnice (dur a moll) v celém tónovém rozsahu nástroje

Čtyřhlasý kvintakord s obraty v celém tónovém rozsahu, malý a velký rozklad

 1. Czerny: op. 299 nebo 740 – výběr jedné etudy
 2. B. Cramer: výběr jedné etudy
 3. Scarlatti: výběr jedné jednověté sonáty
 4. S. Bach: jakékoliv Preludium a Fuga nebo Toccata a Fuga

Originální skladba pro akordeon zpěvného charakteru

Originální skladba pro akordeon virtuózního charakteru

Hra přednesové literatury zpaměti je podmínkou.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a instrumentálních dispozic, zejména pak manuálních dovedností, schopnosti úhozových nuancí (artikulace), stylového cítění, pamětních dispozic a individuálního interpretačního přínosu.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor akordeon s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.