Klavír

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Studium a interpretace sólové klavírní literatury na velmi vysoké profesionální úrovni s hlubokou orientací ve skladebných stylech a se suverénní a spolehlivou technickou vybaveností. Postupné rozvíjení koncertní činnosti v rámci dostupných možností a uplatňování se v kulturním životě. Rozvoj interpretačních kvalit v komorní hudbě s velkou tradicí v českých zemích.

Profil absolventa

Absolventi magisterského studia reprezentují mladou generaci interpretů, která navazuje na tradici českého interpretačního umění a velkých osobností naší hudební kultury. Mimo koncertních aktivit u nás i v zahraničí se uplatňují také pedagogicky na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru klavír

Uchazeči si pro přijímací zkoušku připraví dramaturgicky vyvážený recitál v trvání 70–75 minut. Recitál musí obsahovat minimálně jedno z níže uvedených význačných děl romantické klavírní literatury.
Hra zpaměti podmínkou! Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit. Zkušební komise určí, která hudební díla uvedená v programu recitálu uchazeč přednese.

Fr. Chopin: Sonáta b moll op. 35
Fr. Chopin: Sonáta h moll op. 58
R. Schumann: Sonáta fis moll op. 11
R. Schumann: Sonáta g moll op. 22
R. Schumann: Fantasie op. 17
F. Liszt: Sonáta h moll
J. Brahms: Sonáta f moll op. 5
M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a instrumentálních dispozic, zejména pak manuálních dovedností, schopnosti úhozových nuancí (artikulace), stylového cítění, pamětních dispozic a individuálního interpretačního přínosu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedený obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. Ivan KLÁNSKÝ

Profesor - děkan, Dohody - provoz-THP

E-mail: ivan.klansky@hamu.cz
Web: ivan.klansky@hamu.cz
Telefon: 234 244 102

Pracoviště: Sekretariát HAMU#Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
Dle dohody emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. Ivan KLÁNSKÝ