Varhany

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Studium je zaměřeno na dokonalém zvládnutí hlavního oboru a jeho technické a umělecké problematiky, vede k bezpečné a hluboké orientaci v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích. Za součást studia v tomto stupni se považuje příprava a účast v mezinárodních soutěžích, nejen obecně zaměřených, ale i specializovaných na určitou výseč repertoáru jak z hlediska stylového tak z hlediska jednotlivých typů nástrojů.

Profil absolventa

Absolventi magisterského studia reprezentují mladou generaci interpretů, která navazuje na tradici českého interpretačního umění a velkých osobností naší hudební kultury. Mimo koncertních aktivitu u nás i v zahraničí se uplatňují také pedagogicky na základních uměleckých školách, konzervatořích a vysokých školách.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru varhany

Uchazeči si pro přijímací zkoušku připraví níže uvedený program v trvání 80 - 90 minut.
Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.
– jednu skladbu nebo cyklus skladeb 17. stol.
– jedno závažné dílo J. S. Bacha
– jednu triovou sonátu J. S. Bacha
– dvě velké romantické skladby různých autorů
– jednu závažnou soudobou skladbu

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a instrumentálních dispozic, zejména pak manuálních dovedností, schopnosti úhozových nuancí (artikulace), stylového cítění a individuálního interpretačního přínosu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro výše uvedený obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. Ivan KLÁNSKÝ

Profesor - děkan, Dohody - provoz-THP

E-mail: ivan.klansky@hamu.cz
Web: ivan.klansky@hamu.cz
Telefon: 234 244 102

Pracoviště: Sekretariát HAMU#Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
Dle dohody emailem / telefonicky
Detail osoby
FOTO prof. Ivan KLÁNSKÝ