Přijímací řízení do bakalářského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo osobně na podatelnu AMU do 30.11.2023 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Nonverbální divadlo

Uchazeči si přinesou cvičební úbor - jednobarevný, bez potisků a reklamních nápisů!

Přijímací zkouška je dvoukolová.

  1. kolo

– písemný test z obecného kulturně historického rozhledu s důrazem na historii a současnost oboru pantomimy, pohybového divadla a nového cirkusu (doporučená literatura J. Švehla - Tisícileté umění pantomimy, V. Veber - Příběh pantomimy, O. Cihlář - Nový cirkus, J. Kazda – Kapitoly z dějin divadla)

Průběh: Uchazeč/ka zodpoví 40 otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 20 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 - talentová zkouška prezenční formou před zkušební komisí.

Průběh:

  1. Zkouška z techniky pohybu: předvedení jednoduché akrobatické sestavy podle video návodu (prvky navíc jsou možné), pantomima, moderní tanec, clownerie a improvizace, výkonnostní fyzické testy, akrobacie
  2. Prověrka talentu – předvedení vlastní pohybové etudy v rozsahu 3 - 5 minut (bez hudby), případně improvizace na další zadané téma.

Zkušební komise má právo průběh přijímací zkoušky kdykoliv přerušit.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 3. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

O výsledcích 1. a 2. kola budou uchazeči informováni bezprostředně po ukončení těchto částí přijímacího řízení.

 

  1. kolo - talentová zkouška prezenční formou před zkušební komisí.

V případě třetího kola jde o zadání autorského zpracování úkolů v sólových, párových a skupinových pohybových etudách.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Toto bodové hodnocení obsahuje hodnocení nadprůměrné pohybové schopnosti, tvůrčí potenciál a originalitu, předpoklady pro herecký rozvoj, schopnost improvizace a umělecké reflexe, obecný rozhled v oboru pantomimy, pohybového divadla, živý zájem o obor nonverbálního divadla, předpoklady pro vzdělávání na vysoké škole. 

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor nonverbální divadlo s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 3. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.