Přijímací řízení do magisterského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Nonverbální divadlo

 

Katedra nonverbálního divadla požádá s dostatečným předstihem před konáním přijímací zkoušky uchazeče o zaslání:

- písemného konceptu budoucího magisterského představení (režijní a dramaturgická představa)

- písemného konceptu budoucí diplomové magisterské práce

- písemného popisu představy o uměleckém směřování (cíle, idea, spolupráce, stáže, účast na workshopech atd.) 

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – praktické a ústní. Bodové hodnocení průběhu obou částí proběhne po skončení druhé části.

Průběh přijímací zkoušky:

1/ praktická část:

Uchazeč v délce 5 – 10 minut představí v praktické ukázce ideu svého magisterského představení. Praktická ukázka musí obsahovat nástin dramaturgie, dějového sdělení a pohybový styl. Nedílnou součástí ukázky musí být hudební složka, minimálně jedna rekvizita či objekt a náznak kostýmu.

2/ ústní část:

V této části přijímací zkoušky proběhne s uchazečem pohovor a reflexe předvedené ukázky a tématu zaslaného konceptu budoucí diplomové magisterské práce a písemného popisu představy o uměleckém směřování.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1 - 25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení: znalosti pohybových a hereckých technik s důrazem na autorskou tvorbu (pantomima, mime corporel, akrobacie, klaunství, fyzické herectví, improvizace), kreativity a originality, všeobecného kulturního přehledu, jevištní praxe, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro studijní program s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.