Nonverbální divadlo

navazující magisterský

Cíle studia
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Záměrem nové filozofie katedry nonverbálního divadla je navázat na silnou tradici české pantomimy, kterou zastupují osobnosti Ladislav Fialka, Boris Hybner, Ctibor Turba, Bolek Polívka a další. V návaznosti na tuto tradiční linku se katedra zaměřuje také na nové směry a žánry mimického divadla, jako je „nový cirkus“ a „fyzické divadlo“, které se v posledních třiceti letech dynamicky vyvíjejí a které představují významnou součást mimického divadla.

Cílem je kombinovat ve výuce nejvýznamnější směry tradičního a současného mimického divadla a v těchto disciplínách poskytnout špičkovou úroveň se záměrem vychovat profesionální umělce s vysokou odborností, uměleckou kvalitou a s širokým uplatněním v profesionální sféře.

V magisterském stupni se výuka soustředí především na autorskou tvorbu, dramaturgii, režii a individuální specializaci studentů v jednotlivých žánrech.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru nonverbální divadlo

Katedra nonverbálního divadla požádá s dostatečným předstihem před konáním přijímací zkoušky uchazeče o zaslání:
- písemného konceptu budoucího magisterského představení (režijní a dramaturgická představa)
- písemného konceptu budoucí diplomové magisterské práce
- písemného popisu představy o uměleckém směřování (cíle, idea, spolupráce, stáže, účast na workshopech atd.)

Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí – praktické a ústní. Bodové hodnocení průběhu obou částí proběhne po skončení druhé části.

Průběh přijímací zkoušky:
1/ praktická část:
Uchazeč v délce 5 – 10 minut představí v ucelené praktické ukázce strukturu a ideu svého magisterského představení. Praktická ukázka musí obsahovat zřetelnou dramaturgii, jasné dějové sdělení a pohybový styl. Nedílnou součástí ukázky musí být hudební složka, minimálně jedna rekvizita či objekt a náznak kostýmu.
2/ ústní část:
V této části přijímací zkoušky proběhne s uchazečem pohovor a reflexe předvedené ukázky a tématu zaslaného konceptu budoucí diplomové magisterské práce a písemného popisu představy o uměleckém směřování.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 - 25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení: znalosti pohybových a hereckých technik s důrazem na autorskou tvorbu (pantomima, mime corporel, akrobacie, klaunství, fyzické herectví, improvizace), kreativity a originality, všeobecného kulturního přehledu, jevištní praxe, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Telefon: 234 244 189, +420 731 845 833

Pracoviště: Katedra nonverbálního divadla#Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
Po individuální dohodě emailem: adam.halas@hamu.cz.
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.