Příprava koncertů

Tabulky zápisů na koncerty
 

Tabulka obsazení komorních koncertů

Zápis na koncert 16. května 2024 - deadline 16. dubna 2024

Zápis na koncert 3. června 2024 - deadline 3. května 2024

Production checklist

Checklist pro plánování koncertů katedry skladby je k dispozici na následujícím odkazu:
/katedra-skladby-hamu/WEB/KS-koncerty-checklist.pdf

TERMÍNY KOMORNÍCH KONCERTŮ

 • 1.11.2023, Galerie HAMU
 • 22.3.2024, Galerie HAMU
 • 3.6.2024,   Galerie HAMU
 • 6.11.2024, Galerie HAMU

 

TERMÍNY ORCHESTRÁLNÍCH KONCERTŮ

 • 16.5.2024, SČF Teplice (zkoušky 13.,14. a 15.5.2023), probíhá jednání o opakování v Děčíně. Dramaturgie: Michaela Augustinová, Tobiáš Horváth, Patrik Herman, Tomáš Borl, skladba z JAMU
  Obsazení: 2(picc) 2(cr.i) 2(bass) 2(cfg) 4 2 2 1 Timp+2. Archi 86543
 • 21.11.2024, KFP Pardubice (zkoušky 19.11. a 20.11.2023). Dramaturgie: Darja Kukal Moiseeva, Patrik Kako, Pavel Nesit, skladba z JAMU
  Obsazení: 2(pic) 2(ci) 2(bcl) 2(NE cfg) – 2.2.0.0 – Timp.+1 Archi 7 6 4 3 2

 

Plánování orchestrálních koncertů v Sále Martinů

Vypsané max. obsazení je závazné a nelze jej překročit, případného sólistu je třeba domluvit s katedrou předem. Jan Dušek připravil pokyny pro úpravu orchestrálních materiálů, které umístíme na web. Kontrola orchestrálních materiálů je plně v jeho gesci. Pakliže je kdokoli ze studentů na pochybách ohledně termínů, požadavků etc. nechť se obrátí přímo na něj.

 

 

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ PARTITUR A PARTŮ

Partitura

Formát partitury závisí na počtu osnov na stránku, doporučené základní formáty jsou A4, B4 a A3. Důležitým kritériem je dobrá čitelnost a velikost osnovy umožňující čtení i z větší vzdálenosti (dirigent). Pochopitelně je možné i při menším počtu osnov tisknout partituru na větší formát.

Velikost stránky

Počet osnov

Okraj vnější

Okraj vnitřní

Okraj horní

Okraj spodní

A4 (210 x 297 mm)

Do cca 15-16

2 cm

2 cm – 2,5 cm *)

1,5 - 2 cm

1,5 - 2 cm

B4 (250 x 353 mm)

Cca 16 – 22

2 - 2,2 cm

2,2 – 2,8 cm

2 cm

2 cm

A3 (420 x 297 mm)

Více než 22

2 – 2,5 cm

2,5 – 3 cm

2 – 2,5 cm

2 – 3 cm

*) Je-li partitura tištěna jako brožura (tj. tisk na list A3 a sešití vprostřed), což je vhodné do délky partitury max 100 stran, tj. 25 listů, je možné užít menší okraj. Pro kroužkovou vazbu je nutné počítat s větším okrajem, aby vazba nešla do tisku.

Velikost osnovy volíme podle typu partitury, všeobecně platí, že by neměla klesnout pod cca 5 mm (prakticky kapesní partitura). Pro studijní partitury je vhodné volit velikost osnovy alespoň 5,5 – 6 mm. Party jsou vždy ve velikosti osnovy nejméně 6,5 - 7 mm.

Partitura je opatřena:

 • Tempovými údaji nad horní osnovou, při více než 8 osnovách pak alespoň ve dvou místech systému (nad horní osnovou + nad smyčci)
 • Orientačními písmeny / čísly (na smysluplných místech, od kterých je možné dobře začít zkoušet)
 • Čísly taktů
 • Čísly stran
 • Informací zda je partitura in C nebo již s transponovanými nástroji
 • Jsou-li psány dva a více nástrojů na jedné osnově (dřeva, žestě apod.), důsledně rozlišujeme, zda hraje jeden či druhý hráč (1., 2., a případně a2)
 • Jasná specifikace bicích nástrojů či netradičních technik, v takovém případě opatříme partituru i party jasnými pokyny a vysvětlivkami, totéž platí pro specifické notace
 • Při změnách herních technik (např. arco/pizzicato/col legno/bouché/con sordino) vždy naznačeno, kdy již hrají jinou technikou/bez dusítka (naturale/arco/senza sord. apod.)

V partituře se vyhýbáme:

 • Kolizím (dva objekty v sobě – např. dynamika a trámce, tempo a orientační písmena apod.)
 • Přílišné hustotě not, kdy posuvky zasahují do předchozích not/nožiček = lépe méně taktů na systém, v případě vokálních partů musí být zachována dobrá čitelnost textu (rozumná velikost písma). Rovněž opak – tedy přílišná řídkost (noty příliš vzdáleny od sebe) – je nežádoucí.
 • Nepřesně umístěné dynamice (např. pod pomlky). Vokální osnovy mají dynamiku umístěnou NAD osnovou.

Party

Party jsou vždy na formátu A4 na výšku (ve výjimečných opodstatněných případech může být např. B4 nebo např. formát na šířku). Tisknou se jako brožura se sešitím vprostřed (tedy na listy A3).

Velikost osnovy partu je nejméně 6,5 mm, vhodnější je však ponechat 7mm. Někteří hráči mají party relativně daleko od očí (např. pozoun, harfa apod.)

Každý part je opatřen:

 • Zanáškami při více než 8 taktové pauze bezprostředně před nástupem (volíme zanášku takového nástroje, který je v daný okamžik nepřeslechnutelný, případně hráče pozicí velmi blízko danému nástroji – např. druhý hráč téhož nástroje apod. – a nastupující hráč se podle něj může dobře orientovat)
 • Obrátky stránek jsou řešeny tak, aby umožnily hráči bezproblémové otáčení, tj. nejméně 4 doby v pomalém tempu nebo 2 takty v rychlém. Skupinové smyčcové nástroje mohou mít obrátky i v průběhu hry (dva hráči u jednoho pultu), pakliže nejsou v daném místě děleny.
 • Při střídání nástrojů je ponechán dostatek času na provedení tohoto úkonu (podobně jako obrátky stran)
 • V partech jsou čísla taktů a orientační čísla odpovídající přesně partituře

Dále platí stejná pravidla jako pro partitury (kolize, hustota not na řádku atd.).

I nástroje, které mají v partituře dva hráče v jedné osnově, musí mít samostatný part! Nelze vyrobit jeden part pro dva a více hráčů. Výjimkou může být situace, kdy hrají po celou dobu v unisonu (a2) nebo např. bicí baterie (veškeré bicí v jednom partu, hráči sami si pak rozdělí kdy kdo hraje na který nástroj, pakliže již není rozděleno autorem). Tympány mají zpravidla samostatný part.

Jsou-li ve skladbě užity rozšířené herní techniky (multifonika apod.), musí být vysvětlivkami/herními pokyny a případně hmatovými grafy opatřen i part, nikoliv jen partitura. Do takových vysvětlivek uvádíme pouze informace vztahující se k danému partu, nikoliv kompletní vysvětlivky pro celý orchestr.

 

Vždy máme na paměti, že jasné, dobře čitelné a jednoznačné notové materiály (partitura a party) urychlí studium dirigentovi a ušetří čas na zkouškách a zajistí kvalitnější interpretaci!

 

Technické vybavení Katedry skladby umožňuje vytisknout a vyrobit notové materiály v plně profesionální podobě (tiskárny, ohýbačka, vazačka, řezačka atd.). Pro pomoc kontaktujte J. Duška nebo Sl. Hořínku.

 

INSTRUCTIONS FOR SCORES AND PARTS PREPARATION

Score

The format of the score depends on the number of staffs per page, recommended basic formats are A4, B4 and A3. An important criterion is good readability and the size of the staff allowing reading even from a greater distance (conductor). Of course, even with fewer staffs per page, it is possible to print the score to a larger format.

Page size

Number

of staffs

Outside margins

Inside margins

Top margins

Bottom margins

A4 (210 x 297 mm)

Up to 15-16

2 cm

2 cm – 2,5 cm *)

1,5 - 2 cm

1,5 - 2 cm

B4 (250 x 353 mm)

Ca 16 – 22

2 - 2,2 cm

2,2 – 2,8 cm

2 cm

2 cm

A3 (420 x 297 mm)

More than 22

2 – 2,5 cm

2,5 – 3 cm

2 – 2,5 cm

2 – 3 cm

*) When the score is printed as a booklet (i.e. printing on A3 sheets and stapled in the middle), which is suitable for a score of max 100 pages, i.e. 25 sheets), a smaller margin can be used. For the ring binding, it is necessary to count on a larger margin so that the binding does not go to the print.

The size of the staff is chosen according to the type of score, in general, it should not fall below approx. 5 mm (practically pocket score). For study scores, it is advisable to select a staff size of at least 5.5 - 6 mm. The parts always have a staff size of at least 6.5 - 7 mm.

The score is:

 • Tempo indications above the top staff, if more than 8 staffs then at least two locations of the system (above the top staff + above the strings)
 • Rehearsal Marks - Letters / Numbers (in meaningful places to begin rehearsing)
 • Bar numbers
 • Page numbers
 • Information whether the score is in C or already with transposed instruments
 • If two or more instruments are written in one staff (woodwinds, brass, etc.), we consistently distinguish whether the first or second player (1., 2., and possibly a2) is playing
 • Clear specification of percussion instruments or unconventional techniques, in which case we will provide both the score and the parts with clear instructions and explanatory notes;
 • When changing playing techniques (e.g. arco / pizzicato / col legno / bouché / con sordino), always indicate when they are playing another technique / without damper (naturale / arco / senza sord., Etc.)

We avoid:

 • Collisions (two objects in each other - such as dynamics and beams, tempo and orientation marks, etc.)
 • The excessive density of notes, when the accidentals interfere with previous notes / stems = better fewer bars per system, in the case of vocal parts keep good text readability (reasonable font size). As well the opposite – excessive sparsity (notes too far apart) - is undesirable.
 • Inaccurately positioned dynamics (e.g. under rests). The vocal staff has the dynamics placed ABOVE the staff.

Parts

The parts are always in portrait format A4 (in exceptional cases it can be e.g. B4 or landscape format). They are printed as a booklet with a middle staple (A3).

The size of the staff is at least 6.5 mm, but it is preferable to keep 7 mm. Some players have parts far away from the eyes (e.g. trombone, harp, etc.)

Each part is provided with:

- Cues in case of more than 8 bars rests just before the entrance of the instrument (we choose such an instrument for cue that is at that moment well hearable, or an instrument with a position very close to the player - such as the other player of the same instrument, etc. – and the entering player can easily orientate by that)

- Page turns are designed to allow the player to turn smoothly, i.e. at least 4 beats at a slow tempo or 2 bars at a fast tempo. Group string instruments may have turns during the playing (two players at one stand) if they are not divided at that point.

- When changing instruments, enough time is left to do this (similar to page turning)

- The bar numbers and orientation marks match perfectly the score

Furthermore, the same rules apply as for scores (collision, the density of notes, etc.).

Even instruments that have two players in one staff in the score must have a separate part! You can't make one part for two or more players (except strings). An exception may happen when they play all the time in unison (a2) or for example a percussion battery (all percussion in one part, the players themselves then decide who plays on which instrument, if not already divided by the composer). Timpani usually has a separate part.

If extended playing techniques are used in the composition (multiphonics, etc.), the part, not just the score, must be provided with explanatory notes / playing instructions and / or fingering graphs. In this explanatory note, we only provide information related to a given part, not complete explanations for the whole orchestra.

 

We always remember that clear, well readable and unambiguous sheet music (score and parts) will speed up the study of the conductor and save time on rehearsals and ensure better interpretation!

 

The Composition Department's technical equipment allows you to print and produce sheet music in a fully professional form (printer, bender, binder, cutter, etc.). For assistance contact J. Dušek or Sl. Hořínka.