Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.
 

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Povinné přílohy lze zaslat do uzávěrky pro podání přihlášek online do systému, nebo i poštou. Upozorňujeme, že přílohy zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Skladba

PRŮBĚH A HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU SKLADBA

 

1. KOLO / KORESPONDENČNÍ

Uchazeč/ka o bakalářské studium je povinen/na jako podklad pro 1. korespondenční kolo zaslat v elektronické podobě na e-mail sekretariat.k101@hamu.cz níže uvedené podklady do 7 pracovních dnů po stanoveném termínu pro podání přihlášky ke studiu. Podklady zaslané po termínu nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Nedodání podkladů nejpozději do stanoveného termínu bude považováno za nesplnění podmínek 1. kola a přijímací řízení bude ukončeno.

V případě dotazů či jiných nejasností je možné kontaktovat odpovědné pracovníky Katedry skladby na e-mail sekretariat.k101@hamu.cz

PODKLADY
- motivační dopis,
- skladatelské portfolio za poslední 3 roky, a to včetně výběru reprezentativních partitur v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.wav, .mp3), či funkčních internetových odkazů na ně.

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno.

 

2. KOLO / PREZENČNÍ
ELEKTRONICKÝ TEST Z DĚJIN HUDBY A DALŠÍCH HUDEBNĚ-TEORETICKÝCH DISCIPLÍN

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

 

3. KOLO  / PREZENČNÍ
TALENTOVÁ ZKOUŠKA

Talentová zkouška bude probíhat podle počtu přihlášených uchazečů v jednom nebo ve dvou po sobě následujících dnech.

 

1. část talentové zkoušky:  

A) sluchový test (intervaly, akordy, rytmický a rytmicko-melodický diktát, ukázky různých stylových období). Ukázkový sluchový test: Ukazkovy_sluchovy_test.pdf

B) prověření kompozičně technických dovedností a pohotovosti

Uchazeč zvolí dva ze tří níže uvedených okruhů:

  • Harmonizace dané melodie dle pravidel klasické harmonie (bez použití klavíru) a vypracování expozice barokní fugy na dané téma (bez použití klavíru). Vzorové zadání fugové expozice a harmonizace sopránu: Vzorove_zadani_fuga_sopran.pdf
  • Vytvoření tří krátkých studií na základě tří různých zadání hudebního materiálu (výběr tó, intervalů, rytmických délek apod.). Vše bez použití klavíru.
  • Krátká zvuková kompozice s využitím hudebních technologií vycházející ze zadaného zvukového materiálu (Uchazeč může použít vlastní počítač nebo některý z počítačů katedry s programy ProTools nebo Cubase).

 

2. část talentové zkoušky:

A) předložení vlastních skladeb a jejich předvedení hrou na klavír, či na jiný nástroj, event. ze záznamu

B) schopnost analyzovat vlastní i cizí skladby

C) přijímací komise dále povede s uchazečem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních, hudebně teoretických disciplín a celkového kulturního a hudebně-historického rozhledu.

Celková délka prezentace a pohovoru nepřesáhne cca 60 min.

 

Uchazeči navržení k přijetí podstoupí zjišťovací přehrávku ze hry na klavír, ve které zahrají dvě skladby různých stylových období podle svých schopností a dosažené úrovně. Tato přehrávka se neboduje a nemá vliv na návrh k přijetí uchazeče.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím udělení bodů v rozmezí 1-25. Tyto body zohledňují: posouzení výrazného kompozičního talentu, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelských technik, hluboké znalosti hudebně-teoretických disciplín v rozsahu výuky na konzervatoři a všeobecný kulturní přehled.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor skladba s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 3. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

DALŠÍ INFORMACE

V nezbytných a řádně odůvodněných případech spojených se zásahem tzv. vyšší moci může předseda přijímací komise, na základě písemné žádosti uchazeče, písemně požádat děkana o umožnění konání přijímacího řízení elektronickou distanční formou. Děkan, v případě písemného vyhovění současně stanoví podmínky přijímacího řízení pro všechny uchazeče následovně:

2. a 3. kolo proběhne komisionálně ústně, buď formou online konference nebo prezenčním způsobem. Konkrétně:

  • první část 3. kola proběhne před zapnutou kamerou během online konference. Zkoušející bude předehrávat či pouštět ukázky přímo do probíhající sdílené online konference. Uchazeč vypracuje body 1 a body 2A či 2B na notový papír bez použití klavíru či jiné formy sluchové kontroly notového zápisu, bod 2C vypracuje s použitím vlastního počítače. Vypracovaná zadání (jejich fotografie či scan) budou neprodleně po ukončení 1. části 3. kola odeslána na e-mail sekretariat.k101@hamu.cz.
  • druhá část třetího kola proběhne opět komisionálně formou online konference. V jejímž začátku proběhne předvedení vlastní skladby nebo puštěním této nahrávky ze záznamu online. Dále bude přijímací řízení vedeno jako odborný pohovor formou online konference. Zjišťovací přehrávka z klavíru proběhne, v případě přijetí, před zápisem do 1. ročníku.


.