Přijímací řízení do bakalářského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo osobně na podatelnu AMU do 30.11.2023 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.

Průběh a hodnocení přijímací do bakalářského studijního programu Skladba

 

  1. kolo – korespondenčně

Uchazeč/ka o bakalářské studium je povinen/na jako podklad pro 1. korespondenční kolo zaslat v elektronické podobě na e-mail prijimacky_k.skladby@hamu.cz níže uvedené podklady
do 7 pracovních dnů po stanoveném termínu uzávěrky pro podání přihlášky ke studiu. Podklady zaslané po termínu nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Nedodání podkladů nejpozději do stanoveného termínu bude považováno za nesplnění podmínek 1. kola a přijímací řízení bude ukončeno. V případě dotazů či jiných nejasností je možné kontaktovat referentku Katedry skladby na e-mail slavka.fiserova@hamu.cz

Podklady:

- motivační dopis,
- skladatelské portfolio za poslední 3 roky, a to včetně výběru reprezentativních partitur v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.wav, .mp3), či funkčních internetových odkazů na ně.

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno.

  1. koloprezenční - elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, znichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. Vpřípadě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.
  1. kolo - prezenční - talentová zkouška

bude probíhat podle počtu přihlášených uchazečů v jednom nebo ve dvou po sobě následujících dnech.

  1. část:

1) sluchový test (intervaly, akordy, rytmický a rytmicko-melodický diktát, ukázky různých stylových období)
2) harmonizace dané melodie dle pravidel klasické harmonie (bez použití klavíru)
nebo vypracování expozice barokní fugy na dané téma (bez použití klavíru)
3) Vytvoření krátké studie na základě výběru ze tří různých zadání hudebního materiálu (výběr tónů, intervalů, rytmických délek apod.). Vše bez použití klavíru.
4) Krátká zvuková kompozice s využitím hudebních technologií vycházející ze zadaného zvukového materiálu (Uchazeč může použít vlastní počítač nebo některý z počítačů katedry s programy ProTools nebo Reaper).

  1. část:

1) předložení vlastních skladeb a jejich předvedení hrou na klavír, či na jiný nástroj, event. ze záznamu
2) schopnost analyzovat vlastní i cizí skladby
3) přijímací komise dále povede s uchazečem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních, hudebně teoretických disciplín a celkového kulturního a hudebně-historického rozhledu

Celková délka prezentace a pohovoru nepřesáhne cca 60 min.

Uchazeči navržení k přijetí podstoupí zjišťovací přehrávku ze hry na klavír, ve které zahrají dvě skladby různých stylových období podle svých schopností a dosažené úrovně. Tato přehrávka se neboduje a nemá vliv na návrh k přijetí uchazeče.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím udělení bodů v rozmezí 1-25. Tyto body zohledňují: posouzení výrazného kompozičního talentu, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelských technik, hluboké znalosti hudebně-teoretických disciplín v rozsahu výuky na konzervatoři a všeobecný kulturní přehled.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor skladba s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 3. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.