Přijímací řízení do doktorského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy poštou nebo osobně na podatelnu AMU


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního programu Skladba a teorie skladby v Čj

Požadavky na vzdělaní́ a praxi:
- zakončené VŠ vzdělání magisterského stupně,
- přesvědčivé výsledky v dosavadní kompoziční tvorbě,
- praxe a znalost kompoziční práce a špičková orientace v oblasti současné hudby a jejích interdisciplinárních vztazích,

- schopnost tvůrčího hudebně-teoretického myšlení, přesvědčivá orientace v oborovém diskursu a odpovídající formulační schopnosti.
- odpovídající znalost anglického jazyka a dalšího cizího světového jazyka, kterou uchazeč prokáže formou zkoušky před začátkem přijímacího pohovoru.  Požadovanou úroveň a skupinu jazyků, ze kterých je možné zkoušku složit, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana.

Návaznost na další typy studijních programů

Program je koncipován jako postgraduální studium skladby a jejích teoretických aspektů. Vzhledem k interdisciplinární povaze studia připadá v úvahu návaznost na široké portfolio uměleckých i teoretických studijních programů.


Doktorské studium tohoto programu je aktuálně vypisováno ve dvou tematických okruzích:

  1. Skladba a teorie skladby.
    Konzultace poskytuje doc. MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D. (slavomir.horinka@hamu.cz).
     
  2. Hudba a technologie; výzkum interdisciplinárních aspektů v oblasti současných akustických umění
    Konzultace poskytuje doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, Ph.D. (michal.rataj@hamu.cz).

Uchazeč/ka je povinen/na k přihlášce přiložit, mimo všech ostatních povinných příloh, také reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby.


Přijímací zkouška

Uchazeč je povinen do termínu shodného s uzávěrkou pro podání přihlášek poslat na e-mailovou adresu prijimacky_k.skladby@hamu.cz nebo na adresu sekretariátu Katedry skladby HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1 reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.wav, .mp3) či funkčních internetových odkazů na ně. Nedodání požadovaných materiálů do termínu shodného s uzávěrkou pro podání přihlášek bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení, které bude tímto následně ukončeno.

Přijímací řízení je jednokolové. Uchazeč během přijímacího pohovoru představí záměr doktorského projektu, v němž specifikuje své umělecké, badatelské a studijní preference. Může být v kompoziční oblasti zaměřen jak na tvorbu pro akustické nástroje či lidský hlas, tak na využití současných technologií v kompoziční tvorbě a vzájemné průniky. V teoretické části projektu je výhodou navazovat na předchozí tvůrčí a výzkumné aktivity katedry.

Doktorský projekt bude zejména:
- obsahovat jasný záměr kompoziční a výzkumné činnosti během studia,
- formulovat záměr, jakým způsobem se uchazeč bude aktivně podílet na uměleckých a výzkumných aktivitách katedry skladby, případně jak se zapojí do pedagogické činnosti.

V rámci přijímací zkoušky dále představí uchazeč/ka reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby (popis zaslání materiálů viz výše). Dále přijímací komisi předloží a rovněž představí partitury či odpovídající záznamy díla (grafický, textový apod.) a nahrávky svých děl v rozsahu do 20 minut. Dále přijímací komisi předloží ukázku svých dosavadních hudebně teoretických prací, kterou představí formou krátké prezentace v rozsahu do 10 minut.

Přijímací komise hodnotí bodovým systémem v rozmezí 1-25 tato kritéria: 

- oborovou dispozici uchazeče o doktorské studium,
- doložitelné úspěchy v příslušném oboru, případně vybraném tematickém okruhu,
- kvalitu předloženého kompozičního portfolia a relevanci výzkumného záměru,
- praktickou zkoušku v příslušném oboru, případně vybraném tematickém okruhu,
- odbornou úroveň rozpravy s uchazečem,
- orientaci v příbuzných teoretických disciplínách.

Po ukončení přijímací zkoušky a na základě jejího výsledku vytvoří na neveřejném zasedání přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí děkanovi fakulty doporučí ty uchazeče/čky, jejichž bodové hodnocení je minimálně 22 bodů a zároveň se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro doktorský studijní program Skladba.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.