Přijímací řízení do doktorského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního programu Skladba a teorie skladby v českém jazyce

Požadavky na vzdělaní́ a praxi:

- zakončené́ VŠ vzdělaní magisterského stupně,
- přesvědčivé výsledky v dosavadní kompoziční tvorbě,
- praxe a znalost kompoziční práce a špičková orientace v oblasti současné́ hudby a jejích interdisciplinárních vztazích,
- schopnost tvůrčího hudebně-teoretického myšlení, přesvědčivá orientace v oborovém diskursu a odpovídající́ formulační́ schopnosti.
- odpovídající znalost anglického jazyka a dalšího cizího světového jazyka, kterou uchazeč prokáže formou zkoušky před začátkem přijímacího pohovoru. Požadovanou úroveň a skupinu jazyků, ze kterých je možné zkoušku složit, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana.

Návaznost na další́ typy studijních programů 
Program je koncipován jako postgraduální studium skladby a jejích teoretických aspektů Vzhledem k interdisciplinární́ povaze studia připadá́ v úvahu návaznost na široké́ portfolio uměleckých                      i teoretických studijních programů. 

Doktorské studium tohoto programu je aktuálně vypisováno ve dvou tematických okruzích:
 
1. Skladba a teorie skladby.
Konzultace poskytuje doc. MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D. (slavomir.horinka@hamu.cz). 

2. Hudba a technologie; výzkum interdisciplinárních aspektů v oblasti současných akustických umění 
Konzultace poskytuje doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, Ph.D. (michal.rataj@hamu.cz).

Uchazeč/ka je povinen/na k přihlášce přiložit, mimo všech ostatních povinných příloh, také reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby.


Přijímací zkouška 

Uchazeč je povinen do termínu shodného s uzávěrkou pro podání přihlášek poslat na e-mailovou adresu prijimacky_k.skladby@hamu.cz nebo na adresu sekretariátu Katedry skladby HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1 reprezentativní ukázky své́ dosavadní kompoziční tvorby v elektronické podobě (.pf) a případných nahrávek (.wav, .mp3) či funkčních internetových odkazů na ně. Nedodání požadovaných materiálů do termínu shodného s uzávěrkou pro podání přihlášek bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení, které bude tímto následně ukončeno.
Přijímací řízení je jednokolové́. Uchazeč během přijímacího pohovoru představí záměr doktorského projektu, v němž specifikuje své́ umělecké́, badatelské́ a studijní́ preference. Muže být v kompoziční́ oblasti zaměřen jak na tvorbu pro akustické́ nástroje či lidský hlas, tak na využití současných technologií v kompoziční tvorbě a vzájemné́ průniky. V teoretické́ části projektu je výhodou navazovat na předchozí tvůrčí a výzkumné aktivity katedry.

Doktorský projekt bude zejména:
- obsahovat jasný záměr kompoziční a výzkumné́ činnosti během studia,
- formulovat záměr, jakým způsobem se uchazeč̌ bude aktivně̌ podílet na uměleckých a výzkumných aktivitách katedry skladby, připadně jak se zapojí́ do pedagogické́ činnosti. 

V rámci přijímací́ zkoušky dále představí́ uchazeč/ka reprezentativní ukázky své́ dosavadní kompoziční tvorby (popis zaslání materiálů viz výše). Dále přijímací komisi předloží a rovněž představí partitury či odpovídající́ záznamy díla (grafický, textový́ apod.) a nahrávky svých děl v rozsahu do 20 minut. Dále přijímací komisi předloží ukázku svých dosavadních hudebně̌ teoretických prací́, kterou představí́ formou krátké́ prezentace v rozsahu do 10 minut.

Přijímací komise hodnotí bodovým systémem v rozmezí 1-25 tato kritéria:  
- oborovou dispozici uchazeče o doktorské studium, 
- doložitelné úspěchy v příslušném oboru, případně vybraném tematickém okruhu, 
- kvalitu předloženého kompozičního portfolia a relevanci výzkumného záměru, 
- praktickou zkoušku v příslušném oboru, případně vybraném tematickém okruhu, 
- odbornou úroveň rozpravy s uchazečem, 
- orientaci v příbuzných teoretických disciplínách.

Po ukončení přijímací zkoušky a na základě jejího výsledku vytvoří na neveřejném zasedání přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí děkanovi fakulty doporučí ty uchazeče/čky, jejichž bodové hodnocení je minimálně 22 bodů a zároveň se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro doktorský studijní program Skladba.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.