Přijímací řízení do magisterského studia

Skladba

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Skladba

Přijímací řízení je rozděleno do dvou kol: korespondenčního a prezenčního. V korespondenčním kole musí uchazeč prokázat soustavnost a profesionální úroveň své skladatelské práce. V prezenčním kole je uchazeč, kromě vlastní talentové zkoušky, podroben prověření technických znalostí, schopností a předpokladů na úrovni absolventa bakalářského studia programu Skladba na HAMU. Uchazeči předloží odpovídající výstupy z předchozího studia, nebo vypracují krátké studie z oblasti historických i novodobých skladebných technik a elektroakustické hudby. V průběhu motivační diskuze s přijímací komisí je také prověřena úroveň jejich znalostí v teoretické rovině a celkový kulturně-historický přehled.

 

Struktura přijímacího řízení:

  1. kolo – korespondenčně

Uchazeč/ka o bakalářské studium je povinen/na do 7 pracovních dnů po stanoveném

termínu pro podání přihlášky ke studiu zaslat v elektronické podobě na e-mail

prijimacky_k.skladby@hamu.cz skladatelské portfolio za poslední 3 roky, a to včetně výběru 6

reprezentativních partitur v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.wav, .mp3) či

funkčních internetových odkazů na ně. V případě dotazů či jiných nejasností ohledně požadovaných podkladů je možné kontaktovat odpovědné pracovníky Katedry skladby na e-mail sekretariat.k101@hamu.cz.

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne

o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno. V případě rozhodnutí „uspěl“ bude uchazeč katedrou pozván k prezenční části přijímacího řízení.

Podklady zaslané po termínu nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Nedodání podkladů

nejpozději do stanoveného termínu bude považováno za nesplnění podmínek 1. kola a přijímací řízení bude ukončeno.

 

  1. kolo – prezenčně

Toto kolo bude probíhat podle počtu přihlášených uchazečů v jednom nebo ve dvou po sobě

následujících dnech. Skládá se ze dvou částí – praktické a ústní. Bodové hodnocení průběhu

obou částí proběhne po skončení druhé části.

 

  1. část – praktická

Prověření znalostí, schopností a předpokladů na úrovni absolventa bakalářského studia

programu Skladba na HAMU dle následujícího zadání:

1) Vypracování krátkých studií z historických kompozičních slohů (G. P. da Palestrina, J. S.

Bach) a dodekafonie (řada, quaternion a dodekafonická invence z tohoto materiálu ve stylu

Druhé vídeňské školy).

2) Vypracování krátké zvukové kompozice (cca 1 minuta) na vlastním počítači, nebo v

laboratoři EA hudby katedry skladby (ProTools, Cubase, Reaper, resp. další platformy dle

individuální domluvy) ze zvukového materiálu, který dostane uchazeč k dispozici. Technické

parametry pro práci lze na požádání upřesnit.

Uchazeč může předem (v elektronické podobě) zaslat materiály k písemné části prezenčního

řízení, nebo je vypracovat v prostorách HAMU s využitím technického zařízení katedry v den

konání přijímací zkoušky. Komise materiály vyhodnotí a na jejich základě uzná či neuzná

jednotlivé body (1–2) písemné části prezenčního řízení za splněné.

 

  1. část – ústní

1) Předložení souboru skladeb zkomponovaných v posledních třech letech.

2) Předložení hudebně teoretické studie (cca 20 stran, může to být bakalářská písemná doplňková práce).

Přijímací komise povede s uchazečem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek

týkajících se kompozičních, hudebně teoretických disciplín a celkového hudebně-historického rozhledu. Délka prezentace uchazeče by neměla přesáhnout 30 minut (včetně představení a komentáře ke skladbám), celková délka prezentace a pohovoru nepřesáhne 60 min.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou, která zohledňuje: posouzení výrazného kompozičního talentu, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelských technik, hluboké znalosti hudebně-teoretických disciplín a všeobecný kulturní přehled, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského studia studijního programu Skladba na HAMU.

 

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro studijní program Skladba s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

 

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

 


Magisterské studium je koncentrováno převážně na hlavní obor studia, na získání nejvyšší mistrovské úrovně a integrace vědomostí do širších a obecnějších souvislostí. Absolvent je samostatná tvůrčí individualita. Základní páteří studia již není získávání technických dovedností - ty jsou v plné šíři předpokládány a očekávány, cílem je otevření prostoru pro osobní originalitu, pro samostatné a svobodné hledání vlastní tvůrčí cesty.
 


.