Přijímací řízení do magisterského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Skladba

Přijímací řízení je rozděleno do dvou kol: korespondenčního a prezenčního. V korespondenčním kole musí uchazeč prokázat soustavnost a profesionální úroveň své skladatelské práce. V prezenčním kole je uchazeč, kromě vlastní talentové zkoušky, podroben prověření technických znalostí, schopností a předpokladů na úrovni absolventa bakalářského studia programu Skladba na HAMU. Uchazeči předloží odpovídající výstupy z předchozího studia, nebo vypracují krátké studie z oblasti historických i novodobých skladebných technik a elektroakustické hudby. V průběhu motivační diskuze s přijímací komisí je také prověřena úroveň jejich znalostí v teoretické rovině a celkový kulturně-historický přehled.

 

Struktura přijímacího řízení:

  1. kolo – korespondenčně

Uchazeč/ka o bakalářské studium je povinen/na do 7 pracovních dnů po stanoveném

termínu pro podání přihlášky ke studiu zaslat v elektronické podobě na e-mail

prijimacky_k.skladby@hamu.cz skladatelské portfolio za poslední 3 roky, a to včetně výběru 6

reprezentativních partitur v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.wav, .mp3) či

funkčních internetových odkazů na ně. V případě dotazů či jiných nejasností ohledně požadovaných podkladů je možné kontaktovat odpovědné pracovníky Katedry skladby na e-mail sekretariat.k101@hamu.cz.

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne

o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno. V případě rozhodnutí „uspěl“ bude uchazeč katedrou pozván k prezenční části přijímacího řízení.

Podklady zaslané po termínu nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Nedodání podkladů

nejpozději do stanoveného termínu bude považováno za nesplnění podmínek 1. kola a přijímací řízení bude ukončeno.

 

  1. kolo – prezenčně

Toto kolo bude probíhat podle počtu přihlášených uchazečů v jednom nebo ve dvou po sobě

následujících dnech. Skládá se ze dvou částí – praktické a ústní. Bodové hodnocení průběhu

obou částí proběhne po skončení druhé části.

 

  1. část – praktická

Prověření znalostí, schopností a předpokladů na úrovni absolventa bakalářského studia

programu Skladba na HAMU dle následujícího zadání:

1) Vypracování krátkých studií z historických kompozičních slohů (G. P. da Palestrina, J. S.

Bach) a dodekafonie (řada, quaternion a dodekafonická invence z tohoto materiálu ve stylu

Druhé vídeňské školy).

2) Vypracování krátké zvukové kompozice (cca 1 minuta) na vlastním počítači, nebo v

laboratoři EA hudby katedry skladby (ProTools, Cubase, Reaper, resp. další platformy dle

individuální domluvy) ze zvukového materiálu, který dostane uchazeč k dispozici. Technické

parametry pro práci lze na požádání upřesnit.

Uchazeč může předem (v elektronické podobě) zaslat materiály k písemné části prezenčního

řízení, nebo je vypracovat v prostorách HAMU s využitím technického zařízení katedry v den

konání přijímací zkoušky. Komise materiály vyhodnotí a na jejich základě uzná či neuzná

jednotlivé body (1–2) písemné části prezenčního řízení za splněné.

 

  1. část – ústní

1) Předložení souboru skladeb zkomponovaných v posledních třech letech.

2) Předložení hudebně teoretické studie (cca 20 stran, může to být bakalářská písemná doplňková práce).

Přijímací komise povede s uchazečem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek

týkajících se kompozičních, hudebně teoretických disciplín a celkového hudebně-historického rozhledu. Délka prezentace uchazeče by neměla přesáhnout 30 minut (včetně představení a komentáře ke skladbám), celková délka prezentace a pohovoru nepřesáhne 60 min.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou, která zohledňuje: posouzení výrazného kompozičního talentu, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelských technik, hluboké znalosti hudebně-teoretických disciplín a všeobecný kulturní přehled, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského studia studijního programu Skladba na HAMU.

 

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro studijní program Skladba s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

 

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.