Skladba

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Magisterský navazující stupeň studia nabízí kromě klasické kompozice také specializaci na filmovou a elektroakustickou hudbu.

Cíle studia

V hlavním oboru Skladba poskytuje výuka studentovi volnost v zacílení stylovém, požaduje však na něm pohotovost, technickou jistotu, zodpovědnost v odevzdání práce a popř. schopnost pochopit a využít ve své činnosti různorodé projevy užitých žánrů a druhů hudby. Po celou dobu studia ho rozvíjí a kultivuje především pedagog hlavního oboru v individuálních lekcích (2 vyučovací hodiny týdně v bakalářském stupni a 3 vyučovací hodiny týdně v magisterském stupni). Kromě toho klade katedra velký důraz na fundovanou obecnou i specificky odbornou informovanost studentů, která jim pomáhá v hledání a nalézání osobité cesty v umělecké praxi. Výuka skladatelů je rozdělena do několika vzájemně propojených celků, které se podílejí na utváření uměleckých a lidských kvalit studentů. Důraz se klade rovněž na tvůrčí zvládnutí současných digitálních technologií v kompoziční praxi.
Podle stupně vyspělosti se vybírají studijní úkoly pro studenty v jednotlivých ročnících.
Na magisterském stupni pokračuje tvorba po větší kompozice symfonické, kantátové, či multimediální (závěrečná diplomová práce). Absolvent musí prokázat samostatnost v uměleckém směřování i v řešení technických problémů.

Profil absolventa

Absolvent mgisterského stupně:je schopen samostatné kompoziční práce, jeho tvorba má vyhraněné a stylově osobité znaky
Dokáže samostatně a tvůrčím způsobem pracovat s moderními technologiemi včetně programů pro práci se zvukem, live electronics, vytvořit notograficky profesionální a stylově odpovídající grafickou podobu partitury v notačním software.
Zaujímá kvalifikované a argumentačně podložené stanovisko k současným směrům hudební tvorby. Tyto podněty tvůrčím způsobem hodnotí a ve své tvorbě na ně reaguje.
Má široký rozhled v kulturním dění a je schopen ve vlastní tvorbě zpracovávat podněty napříč uměleckými obory.
Je schopen samostatně a iniciativně organizačně působit při uvádění soudobé (i vlastní) tvorby do koncertního provozu.
Je schopen zaujímat v odborných diskusích kvalifikovaná stanoviska, včetně hudebně teoretického a analytického zdůvodnění vlastních kompozičních řešení.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru skladba

Celá přijímací zkouška se skládá ze dvou kol – korespondenčního a prezenčního.

1. kolo – korespondenčně
Uchazeč/ka o bakalářské studium je povinen/na k přihlášce přiložit svůj životopis, motivační dopis a skladatelské portfolio za poslední 3 roky, a to včetně výběru reprezentativních partitur v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.wav, .mp3) či funkčních internetových odkazů na ně. Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno. V případě rozhodnutí „uspěl“ bude uchazeč katedrou pozván k prezenční části přijímacího řízení.


2. kolo – prezenčně
Toto kolo bude probíhat podle počtu přihlášených uchazečů v jednom nebo ve dvou po sobě následujících dnech.

2. kolo přijímací zkoušky - prezenční se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Bodové hodnocení průběhu obou částí proběhne po skončení druhé části. Uchazeč může předem (v elektronické podobě) zaslat materiály k písemné části prezenčního řízení (viz níže), které komise vyhodnotí a na základě nichž může uznat jednotlivé body (1–3) písemné části prezenčního řízení za splněné.

1. část - písemná
Prověření znalostí, schopností a předpokladů na úrovni absolventa bakalářského studia oboru
Skladba na HAMU.
1) Vypracování krátké studie z historických kompozičních slohů (G.P. da Palestrina, J.S.Bach) a
dodekafonie (řada, quaternion a dodekafonická invence z tohoto materiálu).

2) Vypracování krátké zvukové kompozice (cca 1 minuta) na vlastním počítači, nebo v laboratoři EA hudby katedry skladby (ProTools, Cubase) ze zvukového materiálu, který dostane uchazeč k
dispozici. Technické parametry pro práci lze na požádání upřesnit.

3) Vypracování krátké kompozice k dané filmové ukázce (cca 1 minuta, pro všechny uchazeče stejná) formou notového záznamu nebo zvukové realizace v počítači, k níž je možné použít vlastní počítač nebo zařízení katedry skladby. Vypracovanou kompozici budou uchazeči prezentovat buďto z notového záznamu v počítači, nebo provedením na klavír nebo jiný vlastní nástroj, v případě
zvukové realizace z výsledného zvukového souboru.

2. část - ústní
1) Předložení souboru skladeb zkomponovaných v posledních třech letech.
2) Předložení hudebně teoretické studie (cca 20 stran, může to být bakalářská písemná doplňková
práce).
Přijímací komise povede s uchazečem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek
týkajících se kompozičních, hudebně teoretických disciplín a celkového hudebně-historického
rozhledu. Délka prezentace uchazeče by neměla přesáhnout 30 minut (včetně představení a komentáře ke skladbám), celková délka prezentace a pohovoru nepřesáhne 60 min.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25. Tato známka zohledňuje: posouzení výrazného kompozičního talentu, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelských technik, hluboké znalosti hudebně-teoretických disciplín a všeobecný kulturní přehled, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského studia oboru skladba na HAMU.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor skladba s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. Hanuš BARTOŇ

Profesor

E-mail: hanus.barton@hamu.cz
Web: http://www.volny.cz/jedlova/
Telefon: 234 244 141, 608155071

Pracoviště: Katedra skladby

Konzultační hodiny:
úterý a čtvrtek 10:00 - 17:00, po předchozí domluvě
Detail osoby
FOTO prof. Hanuš BARTOŇ