Skladba

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti. Magisterský navazující stupeň studia nabízí kromě klasické kompozice také specializaci na filmovou a elektroakustickou hudbu.

Cíle studia

V hlavním oboru Skladba poskytuje výuka studentovi volnost v zacílení stylovém, požaduje však na něm pohotovost, technickou jistotu, zodpovědnost v odevzdání práce a popř. schopnost pochopit a využít ve své činnosti různorodé projevy užitých žánrů a druhů hudby. Po celou dobu studia ho rozvíjí a kultivuje především pedagog hlavního oboru v individuálních lekcích (2 vyučovací hodiny týdně v bakalářském stupni a 3 vyučovací hodiny týdně v magisterském stupni). Kromě toho klade katedra velký důraz na fundovanou obecnou i specificky odbornou informovanost studentů, která jim pomáhá v hledání a nalézání osobité cesty v umělecké praxi. Výuka skladatelů je rozdělena do několika vzájemně propojených celků, které se podílejí na utváření uměleckých a lidských kvalit studentů. Důraz se klade rovněž na tvůrčí zvládnutí současných digitálních technologií v kompoziční praxi.
Podle stupně vyspělosti se vybírají studijní úkoly pro studenty v jednotlivých ročnících.
Na magisterském stupni pokračuje tvorba po větší kompozice symfonické, kantátové, či multimediální (závěrečná diplomová práce). Absolvent musí prokázat samostatnost v uměleckém směřování i v řešení technických problémů.

Profil absolventa

Absolvent mgisterského stupně:je schopen samostatné kompoziční práce, jeho tvorba má vyhraněné a stylově osobité znaky
Dokáže samostatně a tvůrčím způsobem pracovat s moderními technologiemi včetně programů pro práci se zvukem, live electronics, vytvořit notograficky profesionální a stylově odpovídající grafickou podobu partitury v notačním software.
Zaujímá kvalifikované a argumentačně podložené stanovisko k současným směrům hudební tvorby. Tyto podněty tvůrčím způsobem hodnotí a ve své tvorbě na ně reaguje.
Má široký rozhled v kulturním dění a je schopen ve vlastní tvorbě zpracovávat podněty napříč uměleckými obory.
Je schopen samostatně a iniciativně organizačně působit při uvádění soudobé (i vlastní) tvorby do koncertního provozu.
Je schopen zaujímat v odborných diskusích kvalifikovaná stanoviska, včetně hudebně teoretického a analytického zdůvodnění vlastních kompozičních řešení.


Garant

prof. Hanuš BARTOŇ

Profesor

E-mail: hanus.barton@hamu.cz
Web: http://www.volny.cz/jedlova/
Telefon: 234 244 141, 608155071

Pracoviště: Katedra skladby

Konzultační hodiny:
úterý a čtvrtek 10:00 - 17:00, po předchozí domluvě
Detail osoby
FOTO prof. Hanuš BARTOŇ


.