Skladba

navazující magisterský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti. Magisterský navazující stupeň studia nabízí kromě klasické kompozice také specializaci na filmovou a elektroakustickou hudbu.

Cíle studia

V hlavním oboru Skladba poskytuje výuka studentovi volnost v zacílení stylovém, požaduje však na něm pohotovost, technickou jistotu, zodpovědnost v odevzdání práce a popř. schopnost pochopit a využít ve své činnosti různorodé projevy užitých žánrů a druhů hudby. Po celou dobu studia ho rozvíjí a kultivuje především pedagog hlavního oboru v individuálních lekcích (2 vyučovací hodiny týdně v bakalářském stupni a 3 vyučovací hodiny týdně v magisterském stupni). Kromě toho klade katedra velký důraz na fundovanou obecnou i specificky odbornou informovanost studentů, která jim pomáhá v hledání a nalézání osobité cesty v umělecké praxi. Výuka skladatelů je rozdělena do několika vzájemně propojených celků, které se podílejí na utváření uměleckých a lidských kvalit studentů. Důraz se klade rovněž na tvůrčí zvládnutí současných digitálních technologií v kompoziční praxi.
Podle stupně vyspělosti se vybírají studijní úkoly pro studenty v jednotlivých ročnících.
Na magisterském stupni pokračuje tvorba po větší kompozice symfonické, kantátové, či multimediální (závěrečná diplomová práce). Absolvent musí prokázat samostatnost v uměleckém směřování i v řešení technických problémů.

Profil absolventa

Absolvent mgisterského stupně:je schopen samostatné kompoziční práce, jeho tvorba má vyhraněné a stylově osobité znaky
Dokáže samostatně a tvůrčím způsobem pracovat s moderními technologiemi včetně programů pro práci se zvukem, live electronics, vytvořit notograficky profesionální a stylově odpovídající grafickou podobu partitury v notačním software.
Zaujímá kvalifikované a argumentačně podložené stanovisko k současným směrům hudební tvorby. Tyto podněty tvůrčím způsobem hodnotí a ve své tvorbě na ně reaguje.
Má široký rozhled v kulturním dění a je schopen ve vlastní tvorbě zpracovávat podněty napříč uměleckými obory.
Je schopen samostatně a iniciativně organizačně působit při uvádění soudobé (i vlastní) tvorby do koncertního provozu.
Je schopen zaujímat v odborných diskusích kvalifikovaná stanoviska, včetně hudebně teoretického a analytického zdůvodnění vlastních kompozičních řešení.

Garant

prof. Mgr. Hanuš BARTOŇ

Profesor

E-mail: hanus.barton@hamu.cz
Web: ['http://www.volny.cz/jedlova/']
Telefon: 234 244 141, ['608155071']

Pracoviště: Katedra skladby

Konzultační hodiny:
úterý a čtvrtek 10:00 - 17:00, po předchozí domluvě
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Hanuš BARTOŇ


.