Skladba a teorie skladby

doktorský

Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního oboru Skladba a teorie skladby

Vstupní požadavky
Doktorské studium studijního oboru Skladba a teorie skladby je určeno absolventům magisterského studia oboru Skladba, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímací zkoušky.

Doktorské studium tohoto oboru je vypisováno ve dvou specializacích:

1. Skladba a teorie skladby s návazností na předchozí tvůrčí a výzkumné projekty katedry Požadavky na vzdělání a praxi:
- zakončené VŠ vzdělání magisterského stupně v oboru Skladba nebo oborech příbuzných (např. hudební teorie)
- přesvědčivé výsledky v dosavadní umělecké tvorbě
- praxe a znalost kompoziční práce a špičková orientace v oblasti současné hudby
- schopnost tvůrčího hudebně-teoretického myšlení a odpovídající formulační schopnosti.

Konzultace poskytuje MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D. (slavomir.horinka@hamu.cz).

2. Hudba a technologie; výzkum interdisciplinárních aspektů v oblasti současných akustických umění
Požadavky na vzdělání a praxi:
- zakončené VŠ vzdělání magisterského stupně v oboru skladba nebo oborech příbuzných (např. elektroakustická hudba, intermediální tvorba a technologie)
- tvůrčí portfolio prokazující hlubokou praxi a znalost kompoziční práce a špičkovou orientaci ve vztazích mezi hudbou a technologiemi v příslušných interdisciplinárních přesazích.

Konzultace poskytuje doc. MgA. Michal Rataj, Ph.D. (michal.rataj@hamu.cz).

Uchazeč/ka je povinen/na k přihlášce přiložit, mimo všech ostatních povinných příloh, také reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby.

Přijímací zkouška
probíhá prezenčně před komisí pro přijímací zkoušku (přijímací komise).

V rámci přijímací zkoušky předloží a představí uchazeč/ka reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby (viz povinná příloha k přihlášce). Předloží rovněž partitury či odpovídající záznam díla (grafický, textový apod.) a nahrávky svých děl v rozsahu do 20 minut. Dále předloží ukázku svých dosavadních hudebně teoretických prací, kterou představí zkušební komisi formou krátké prezentace v rozsahu do 10 minut.

Uchazeč/ka také přijímací komisi předloží projekt, který bude zejména:
- obsahovat jasný záměr kompoziční a výzkumné činnosti během studia,
- formulovat záměr, jakým způsobem se uchazeč bude aktivně podílet na denním běhu katedry skladby.
Dále přijímací zkouška pokračuje odborným pohovorem.

Přijímací komise hodnotí bodovým systémem v rozmezí 1-25 tato kritéria:
- oborovou dispozici uchazeče o doktorské studium,
- doložitelné úspěchy v příslušném oboru, případně vybrané specializaci,
- kvalitu a potřebnost zamýšleného tématu disertační práce,
- praktickou zkoušku v příslušném oboru, případně vybrané specializaci,
- odbornou úroveň rozpravy s uchazečem,
- orientaci v příbuzných teoretických disciplínách.

Po ukončení přijímací zkoušky a na základě jejího výsledku vytvoří na neveřejném zasedání přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí děkanovi fakulty doporučí ty uchazeče/čky, jejichž bodové hodnocení je minimálně 22 bodů a zároveň se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro konkrétní obor.

V případě, že uchazeči dosáhli stejného počtu bodů, rozhoduje o konečném umístění v pořadí k přijetí přijímací komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. Hanuš BARTOŇ

Profesor

E-mail: hanus.barton@hamu.cz
Web: http://www.volny.cz/jedlova/
Telefon: 234 244 141, 608155071

Pracoviště: Katedra skladby

Konzultační hodiny:
úterý a čtvrtek 10:00 - 17:00, po předchozí domluvě
Detail osoby
FOTO prof. Hanuš BARTOŇ