Skladba a teorie skladby

doktorský

Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního oboru Skladba a teorie skladby

Vstupní požadavky
Doktorské studium studijního oboru Skladba je určeno absolventům magisterského studia oboru Skladba, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímací zkoušky.

Doktorské studium tohoto oboru je vypisováno ve dvou specializacích:

1. Skladba a teorie skladby s návazností na předchozí tvůrčí a výzkumné projekty katedry Požadavky na vzdělání a praxi:
- zakončené VŠ vzdělání magisterského stupně v oboru Skladba nebo oborech příbuzných (např. hudební teorie)
- přesvědčivé výsledky v dosavadní umělecké tvorbě
- praxe a znalost kompoziční práce a špičková orientace v oblasti současné hudby
- schopnost tvůrčího hudebně-teoretického myšlení a odpovídající formulační schopnosti.

Konzultace poskytuje MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D. (slavomir.horinka@hamu.cz).

2. Hudba a technologie; výzkum interdisciplinárních aspektů v oblasti současných akustických umění
Požadavky na vzdělání a praxi:
- zakončené VŠ vzdělání magisterského stupně v oboru skladba nebo oborech příbuzných (např. elektroakustická hudba, intermediální tvorba a technologie)
- tvůrčí portfolio prokazující hlubokou praxi a znalost kompoziční práce a špičkovou orientaci ve vztazích mezi hudbou a technologiemi v příslušných interdisciplinárních přesazích.

Konzultace poskytuje doc. MgA. Michal Rataj, Ph.D. (michal.rataj@hamu.cz).

Uchazeč/ka je povinen/na k přihlášce přiložit, mimo všech ostatních povinných příloh, také reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby.

Přijímací zkouška
probíhá prezenčně před komisí pro přijímací zkoušku (přijímací komise).

V rámci přijímací zkoušky předloží a představí uchazeč/ka reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby (viz povinná příloha k přihlášce). Předloží rovněž partitury či odpovídající záznam díla (grafický, textový apod.) a nahrávky svých děl v rozsahu do 20 minut. Dále předloží ukázku svých dosavadních hudebně teoretických prací, kterou představí zkušební komisi formou krátké prezentace v rozsahu do 10 minut.

Uchazeč/ka také přijímací komisi předloží projekt, který bude zejména:
- obsahovat jasný záměr kompoziční a výzkumné činnosti během studia,
- formulovat záměr, jakým způsobem se uchazeč bude aktivně podílet na denním běhu katedry skladby.
Dále přijímací zkouška pokračuje odborným pohovorem.

Přijímací komise hodnotí bodovým systémem v rozmezí 1-25 tato kritéria:
- oborovou dispozici uchazeče o doktorské studium,
- doložitelné úspěchy v příslušném oboru, případně vybrané specializaci,
- kvalitu a potřebnost zamýšleného tématu disertační práce,
- praktickou zkoušku v příslušném oboru, případně vybrané specializaci,
- odbornou úroveň rozpravy s uchazečem,
- orientaci v příbuzných teoretických disciplínách.

Po ukončení přijímací zkoušky a na základě jejího výsledku vytvoří na neveřejném zasedání přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí děkanovi fakulty doporučí ty uchazeče/čky, jejichž bodové hodnocení je minimálně 22 bodů a zároveň se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro konkrétní obor.

V případě, že uchazeči dosáhli stejného počtu bodů, rozhoduje o konečném umístění v pořadí k přijetí přijímací komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. Hanuš BARTOŇ

Profesor

E-mail: hanus.barton@hamu.cz
Web: ['http://www.volny.cz/jedlova/']
Telefon: 234 244 141, ['608155071']

Pracoviště: Katedra skladby

Konzultační hodiny:
úterý a čtvrtek 10:00 - 17:00, po předchozí domluvě
Detail osoby
FOTO prof. Hanuš BARTOŇ


.