Skladba

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/23

Cíle studia

Studium oboru Skladba v bakalářském stupni je zaměřeno na rozvoj tvůrčí individuality, inovaci vyjadřovacích prostředků a zvýšení technické zdatnosti. Rozvíjí se také schopnost orientace v různých hudebních historických i současných stylech formou analýz a praktických cvičení. Paralelně s prací na vlastních dílech je student pomocí analýz tvorby předních světových autorů konfrontován s aktuálními tendencemi a proudy. Součástí vzdělání je také práce s moderními technologiemi v širokém záběru jejich aktuálních tvůrčích aplikací. Student získává obsáhlé teoretické vzdělání týkající se oboru samého a zároveň umění a hudby obecněji. Teoretické poznatky jsou konfrontovány s uměleckou praxí, student rozvíjí schopnost samostatně aplikovat teoretické vědomosti při reflexi hudební kompozice a různých aspektů tvorby.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu oboru skladba je osobitou tvůrčí individualitou. Ovládá širokou škálu kompozičně technických dovedností sahající od historických skladebných technik až po nejnovější trendy v hudební kompozici, aktivně využívá současné technologie. Pohotovost, technická jistota, zodpovědnost v odevzdání práce a schopnost pochopit a využít ve své činnosti různorodé projevy užitých žánrů a druhů hudby jej předurčuje k profesionálnímu působení v oblasti soudobé artificiální hudby, ale i v celé řadě příbuzných oblastí.

Odborné znalosti
Absolvent studijního programu se orientuje ve směrech současné hudební tvorby a tvůrčím způsobem na ně reaguje. Orientuje se v hudebním a kulturním provozu a je schopen se aktivně na něm podílet.
Je schopen na odborně profesionální úrovni argumentovat při skladebně teoretických a tvůrčích diskusích. Absolvent studijního programu se základním způsobem orientuje v oblasti autorského práva a finanční gramotnosti a grantové politiky.

Odborné dovednosti
Absolvent studijního programu zvládá kompoziční techniku novodobých i tradičních skladebných stylů včetně dílčích disciplín. Je schopen samostatně vytvořit hudební dílo splňující požadavky autonomní hudební tvorby. Zvládá základy a běžnou práci s moderními technologiemi (notační programy, základy hudební kompozice a postprodukce v prostředí digitálního zvukového studia). Je schopen týmové spolupráce, jako např. při produkci hudebních performancí, vzniku interdisciplinárních děl apod.

Obecné způsobilosti
Absolvent studijního programu ovládá systematické analytické a procesní dovednosti a má schopnost samostatně a soustavně se jimi řídit. Prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu. Používá a uplatňuje různé technické prostředky ve vlastní hudební tvorbě a využívá je pro propagaci svého profesního profilu. Působí jako sebejistá a důvěryhodná osobnost, efektivně komunikuje a používá podle potřeby IT nástroje a jiné prezentační dovednosti.

Studenti mají také možnost vykonat kdykoli během studia Státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Psychologie a Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk.

Obecné informace o přijímacím řízení

1. kolo – korespondenčně
Uchazeč/ka o bakalářské studium je povinen/na k přihlášce přiložit svůj životopis, motivační dopis a skladatelské portfolio za poslední 3 roky, a to včetně výběru reprezentativních partitur v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.wav, .mp3), či funkčních internetových odkazů na ně. Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno.

2. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.
Uchazeč/ka zodpoví soubor náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pokud uchazeč/ka nesplní předem stanovenou minimální bodovou hranici pro postup do 3. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

3. kolo – talentová zkouška
Bude probíhat podle počtu přihlášených uchazečů v jednom nebo ve dvou po sobě následujících dnech.
1. část:
1) sluchový test
2) prověření kompozičně technických dovedností a pohotovosti (klasická harmonie a kontrapunkt, kompoziční řešení daných hudebně-materiálových limitací, praktická orientace ve využití hudebních technologií)
Celková délka 1. části talentové zkoušky nepřesáhne 140 min.

2. část:
1) předložení vlastních skladeb a jejich předvedení hrou na klavír, či na jiný nástroj, event. ze záznamu
2) schopnost analyzovat vlastní i cizí skladby
3) přijímací komise dále povede s uchazečem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních, hudebně teoretických disciplín a celkového kulturního a hudebně-historického rozhledu.
Celková délka prezentace a pohovoru nepřesáhne 60 min.

Uchazeči navržení k přijetí podstoupí zjišťovací přehrávku ze hry na klavír. Tato přehrávka se neboduje a nemá vliv na návrh k přijetí uchazeče.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením. Hodnocení zohledňuje: posouzení výrazného kompozičního talentu, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelských technik, hluboké znalosti hudebně-teoretických disciplín v rozsahu výuky na konzervatoři a všeobecný kulturní přehled.
Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Skladba.
Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

MgA. Michal NEJTEK, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností Telefon: 234 244 141 Detail osoby
Foto