Skladba

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/2023.

Cíle studia

Studium programu Skladba v magisterském stupni je zaměřeno zejména na podporu utváření individuality studentů, formování osobitého uměleckého stylu a názorů. Důraz je položen na pochopení současné situace oboru a vlastního postavení v něm. Technická cvičení jsou oproti bakalářskému stupni úžeji zaměřena na konkrétní řešení osobitých tvůrčích záměrů studentů. Skupiny povinně volitelných předmětů pak umožňují studentům individuální profilaci napříč třemi základními okruhy: kompozice pro akustické nástroje, elektroakustická hudba, filmová hudba a jejich vzájemné průniky, které jsou současnému stavu oboru vlastní. S tím souvisí i další prohlubování vzdělání v oblasti práce s moderními technologiemi v různých fázích skladatelské činnosti. Dále se prohlubuje teoretické vzdělání a schopnost studentů využít vědomostí při kritické reflexi umělecké praxe.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Skladba je osobitou tvůrčí individualitou. S přehledem se orientuje v současném hudebním dění a je schopen samostatné kompoziční práce. Jeho tvorba má vyhraněné a stylově osobité znaky. Pohotovost, technická jistota, zodpovědnost v odevzdání práce, orientace v aktuálních proudech současné hudby, jakož i schopnost vidět je v širších historických a kulturních souvislostech jej předurčuje k profesionálnímu působení v oblasti soudobé hudby, ale i v celé řadě příbuzných oblastí.

Odborné znalosti
Absolvent studijního programu se orientuje v širokém spektru současné hudební tvorby a tvůrčím způsobem na ně reaguje. Orientuje se v hudebním a obecně kulturním provozu a je schopen se na něm aktivně podílet.
Je schopen vysoce relevantní argumentace ve vztahu k aktuálně probíhajícím hudebně teoretickým a tvůrčím diskurzům.
Absolvent studijního programu se základním způsobem orientuje v oblasti autorského práva, finanční gramotnosti a grantové politiky.

Odborné dovednosti
Absolvent studijního programu je schopen samostatné kompoziční práce, jeho tvorba má vyhraněné a stylově osobité znaky. Dokáže samostatně a tvůrčím způsobem pracovat s moderními technologiemi včetně programů pro práci se zvukem, vytvořit notograficky profesionální a stylově odpovídající grafickou podobu partitury. Ovládá notační software. Je schopen týmové spolupráce a být jejím iniciátorem, jako např. při produkci hudebních performancí, vzniku interdisciplinárních děl apod.

Obecné způsobilosti
Absolvent studijního programu má systematické analytické a procesní dovednosti a schopnost samostatně a soustavně se jimi řídit. Prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu. Používá různé technické prostředky ve vlastní hudební tvorbě a využívá je pro propagaci svého profesního profilu. Působí jako sebejistá a důvěryhodná osobnost a efektivně komunikuje. K odborné komunikaci a prezentaci je schopen používat současné informační technologie.

Studenti mají také možnost vykonat kdykoli během studia Státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Psychologie a Didaktika/Vyučovatelská praxe skladebných nauk.

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení je rozděleno do dvou kol: korespondenčního a prezenčního. V korespondenčním kole musí uchazeč prokázat soustavnost a profesionální úroveň své skladatelské práce. V prezenčním kole je uchazeč, kromě vlastní talentové zkoušky, podroben prověření technických znalostí, schopností a předpokladů na úrovni absolventa bakalářského studia programu Skladba na HAMU. Uchazeči předloží odpovídající výstupy z předchozího studia, nebo vypracují krátké studie z oblasti historických i novodobých skladebných technik a elektroakustické hudby. V průběhu motivační diskuze s přijímací komisí je také prověřena úroveň jejich znalostí v teoretické rovině a celkový kulturně-historický přehled.

Struktura přijímacího řízení:
1. kolo – korespondenčně
Uchazeč/ka o bakalářské studium je povinen/na do 7 pracovních dnů po stanoveném termínu pro podání přihlášky ke studiu zaslat v elektronické podobě na e-mail prijimacky_k.skladby@hamu.cz skladatelské portfolio za poslední 3 roky, a to včetně výběru reprezentativních partitur v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.wav, .mp3) či funkčních internetových odkazů na ně. V případě dotazů či jiných nejasností ohledně požadovaných podkladů je možné kontaktovat odpovědné pracovníky Katedry skladby na e-mail sekretariat.k101@hamu.cz.

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno. V případě rozhodnutí „uspěl“ bude uchazeč katedrou pozván k prezenční části přijímacího řízení.

Podklady zaslané po termínu nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Nedodání podkladů nejpozději do stanoveného termínu bude považováno za nesplnění podmínek 1. kola a přijímací řízení bude ukončeno.

2. kolo – prezenčně
Toto kolo bude probíhat podle počtu přihlášených uchazečů v jednom nebo ve dvou po sobě následujících dnech. Skládá se ze dvou částí – praktické a ústní. Bodové hodnocení průběhu obou částí proběhne po skončení druhé části.

1. část – praktická
Prověření znalostí, schopností a předpokladů na úrovni absolventa bakalářského studia programu Skladba na HAMU dle následujícího zadání:

1) Vypracování krátkých studií z historických kompozičních slohů (G. P. da Palestrina, J. S. Bach) a dodekafonie (řada, quaternion a dodekafonická invence z tohoto materiálu ve stylu Druhé vídeňské školy).
2) Vypracování krátké zvukové kompozice (cca 1 minuta) na vlastním počítači, nebo v laboratoři EA hudby katedry skladby (ProTools, Cubase, Reaper, resp. další platformy dle individuální domluvy) ze zvukového materiálu, který dostane uchazeč k dispozici. Technické parametry pro práci lze na požádání upřesnit.

Uchazeč může předem (v elektronické podobě) zaslat materiály k písemné části prezenčního řízení, nebo je vypracovat v prostorách HAMU s využitím technického zařízení katedry v den konání přijímací zkoušky. Komise materiály vyhodnotí a na jejich základě uzná či neuzná jednotlivé body (1–2) písemné části prezenčního řízení za splněné.

2. část – ústní
1) Předložení souboru skladeb zkomponovaných v posledních třech letech.
2) Předložení hudebně teoretické studie (cca 20 stran, může to být bakalářská písemná doplňková práce).

Přijímací komise povede s uchazečem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních, hudebně teoretických disciplín a celkového hudebně-historického rozhledu. Délka prezentace uchazeče by neměla přesáhnout 30 minut (včetně představení a komentáře ke skladbám), celková délka prezentace a pohovoru nepřesáhne 60 min.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou, která zohledňuje: posouzení výrazného kompozičního talentu, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelských technik, hluboké znalosti hudebně-teoretických disciplín a všeobecný kulturní přehled, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského studia oboru skladba na HAMU.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Skladba.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D.

Docent Telefon: 234 244 141 Úřední hodiny: úterý dopoledne po předchozí domluvě Detail osoby
Foto