Skladba a teorie skladby

Doktorský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního oboru Skladba a teorie skladby

Vstupní požadavky
Doktorské studium studijního oboru Skladba je určeno absolventům magisterského studia oboru Skladba, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímací zkoušky.

Doktorské studium tohoto oboru je vypisováno ve dvou specializacích:

1. Skladba a teorie skladby s návazností na předchozí tvůrčí a výzkumné projekty katedry Požadavky na vzdělání a praxi:
- zakončené VŠ vzdělání magisterského stupně v oboru Skladba nebo oborech příbuzných (např. hudební teorie)
- přesvědčivé výsledky v dosavadní umělecké tvorbě
- praxe a znalost kompoziční práce a špičková orientace v oblasti současné hudby
- schopnost tvůrčího hudebně-teoretického myšlení a odpovídající formulační schopnosti.

Konzultace poskytuje MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D. (slavomir.horinka@hamu.cz).

2. Hudba a technologie; výzkum interdisciplinárních aspektů v oblasti současných akustických umění
Požadavky na vzdělání a praxi:
- zakončené VŠ vzdělání magisterského stupně v oboru skladba nebo oborech příbuzných (např. elektroakustická hudba, intermediální tvorba a technologie)
- tvůrčí portfolio prokazující hlubokou praxi a znalost kompoziční práce a špičkovou orientaci ve vztazích mezi hudbou a technologiemi v příslušných interdisciplinárních přesazích.

Konzultace poskytuje doc. MgA. Michal Rataj, Ph.D. (michal.rataj@hamu.cz).

Uchazeč/ka je povinen/na k přihlášce přiložit, mimo všech ostatních povinných příloh, také reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby.

Přijímací zkouška
probíhá prezenčně před komisí pro přijímací zkoušku (přijímací komise).

V rámci přijímací zkoušky předloží a představí uchazeč/ka reprezentativní ukázky své dosavadní kompoziční tvorby (viz povinná příloha k přihlášce). Předloží rovněž partitury či odpovídající záznam díla (grafický, textový apod.) a nahrávky svých děl v rozsahu do 20 minut. Dále předloží ukázku svých dosavadních hudebně teoretických prací, kterou představí zkušební komisi formou krátké prezentace v rozsahu do 10 minut.

Uchazeč/ka také přijímací komisi předloží projekt, který bude zejména:
- obsahovat jasný záměr kompoziční a výzkumné činnosti během studia,
- formulovat záměr, jakým způsobem se uchazeč bude aktivně podílet na denním běhu katedry skladby.
Dále přijímací zkouška pokračuje odborným pohovorem.

Přijímací komise hodnotí bodovým systémem v rozmezí 1-25 tato kritéria:
- oborovou dispozici uchazeče o doktorské studium,
- doložitelné úspěchy v příslušném oboru, případně vybrané specializaci,
- kvalitu a potřebnost zamýšleného tématu disertační práce,
- praktickou zkoušku v příslušném oboru, případně vybrané specializaci,
- odbornou úroveň rozpravy s uchazečem,
- orientaci v příbuzných teoretických disciplínách.

Po ukončení přijímací zkoušky a na základě jejího výsledku vytvoří na neveřejném zasedání přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí děkanovi fakulty doporučí ty uchazeče/čky, jejichž bodové hodnocení je minimálně 22 bodů a zároveň se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro konkrétní obor.

V případě, že uchazeči dosáhli stejného počtu bodů, rozhoduje o konečném umístění v pořadí k přijetí přijímací komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Garant

prof. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.

Profesor Telefon: 234 244 141 Úřední hodiny: (výhradně po předchozí domluvě)_______ Michal Rataj vystudoval hudební vědu na FF UK (1999) a skladbu na HAMU (2003) u Ivana Kurze a Milana Slavického. Absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii, v Německu a v USA a v roce 2006 získal doktorát s dizertací zaměřenou na elektroakustickou hudbu a současné koncepty radioartu. Je absolventem Fulbrightova stipendia na UC Berkeley, California (CNMAT, 2007-2008). V letech 2000 – 2013 pracoval jako hudební režisér a producent Českého rozhlasu v oblasti rozhlasových her a radioartu. V roce 2003 byl u zrodu rozhlasového pořadu Radioatelier, v rámci nějž se jako producent podílel na vzniku více než 150 nových zvukových kompozic a několika stovek publicistických pořadů z oblasti současných akustických umění. Do roku 2022 spolupracoval s Českým rozhlasem externě. Je autorem převážně elektroakustické, komorní a orchestrální hudby, v poslední době také site-specific děl ve veřejném prostoru. Vyučuje skladbu, elektroakustickou a filmovou hudbu na katedře skladby HAMU. Zkomponoval velké množství scénických hudeb pro rozhlas, televizi, divadlo a film a jeho skladby byly prováděny a vysílány v řadě zemí po celém světě. Detail osoby
Foto