Premiere: October 3, 3018, Dominikánská 8, Praha 1, 19:30

Composition project by Department of composition, HAMU and Institute of musicology of the Faculty of Arts, Charles University. We bring the past into the present...

Hlavní partner / Main Partner: SoundMe: SOUND MEMORIES

(scroll for English)

Hudba minulosti je pro dnešní Evropany samozřejmou součástí kultury. Hudbu různých historických období běžně slýcháme na koncertech i v médiích a často ani nepřemýšlíme o tom, jak je vlastně stará. Historická hudba může sloužit jako symbol a připomínka významných událostí nebo zprostředkovatel závažných myšlenek. Ale bylo tomu tak i na přelomu středověku a novověku?

Tuto otázku a mnohé další si kladou muzikologové a hudebníci, kteří od roku 2016 pracují na evropském výzkumném projektu HERA Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe (www.soundme.eu). Českou republiku zde zastupují muzikologové z  Ústavu hudební vědy FF UK, soubor Schola Gregoriana Pragensis (umělecký vedoucí David Eben) a studenti skladby z Hudební fakulty Akademie múzických umění pod vedením Michala Rataje. Na projektu se dále podílejí badatelé a hudební interpreti z Nizozemí, Velké Británie, Polska a Švýcarska.

Pět studentů katedry skladby HAMU komponuje pět nových děl, které různými způsoby reflektují inspirace hudbou minulosti.

Na premiérovém koncertě 3. října 2018 v Dominikánské 8 v Praze se interpretace ujmou sopranistka Irena Troupová, altistka Daniela Čermáková, akordeonista a autor v jedné osobě, Roman Zabelov a členové FAMA Quartet pod vedením Davida Danela.

Nový dokument o projektu SOUNDME je k dispozici zde.

Bruno Cunha (Amour and sieben cabeças) se nechává inspirovat fenoménem palimpsestu v období středověku. Nové je psáno přes staré, avšak konfrontace s tím, co tu bylo dříve, je stále přítomna. Skladba se zaměřuje na konflikt dichotomie lásky a politické revoluce prostřednictvím citátů moteta Quant en moy/Amour et biauté/Amara Valde Guillauma de Machaut a filmu Der leone have sept cabeças brazilského režiséra Glaubera Rochy.

Jan Dobiáš (Hrom - dokonalá mysl) zhudebňuje jeden z tak zvaných Rukopisů z Nag Hammádí. Jedná se o soubor třinácti koptsky psaných kodexů obsahujících raně křesťanské texty, které byly nalezeny v roce 1945 v zapečetěné váze nedaleko egyptského města Nag Hammádí. O existenci těchto textů se vědělo. Bylo známo, že se nestaly součástí tehdy vznikající Bible a naopak byly některými tehdejšími mysliteli označovány za kacířské. Přestaly se opisovat a na mnoho staletí pro náš svět zanikly. V paralelním světě s alternativní historií se však tyto texty nikdy neztratily. Výrazně ovlivnily myšlenkový i duchovní vývoj Evropy, v níž šel i hudební jazyk trochu jiným směrem.

Kateřina Horká (Immundus valeat mundus) propojuje inspirační zdroje pocházející z hudby mistrů 15. - 17. století, zejména tvorby Petra Wilhemi de Grudencz a Carla Luythona. Ten v roce 1603 hudebně ztvárnil text, který jsem se nyní - po 400 letech – pokusila zhudebnit znovu, přičemž vlivy staré hudby se snaží propojit s prvky současné hudby vážné i populární. Textem je nerýmovaná báseň středověkého anonymního autora psaná starou latinou v hexametrech a pentametrech. Obsah textu je poměrně závažný - pojednává o umírajícím člověku, který lituje špatně prožitého života. Avšak i v tomto pochmurném textu svítá naděje, že v posmrtném životě bude mít hříšník možnost vykoupení.

Patrik Kako (.o salutaris Hostia..) zvolil za základ díla středověký trojhlas, jehož fragmenty jsou užité jak ve vokálním patru, tak v elektronické stopě. Výchozí hudební materiál se pohybuje převážně v diatonickém prostředí s autorskou adaptací chromatických a mikrointervalových vztahů za pomocí seriální techniky. Skladba představuje konfrontaci s dnešním hudebním „hluchem“ (hlukem) a zároveň je snahou o vytvoření oběti za získání pokoje a objevení ticha, „…pro boje s ďábelským nepřítelem nám daruj podporu a pomoc…“

Roman Zabelov (Chorál) se ve své skladbě pro solový akordeon nechá inspirovat výrazovými prostředky gregoriánského chorálu a dozvukem jeho zpěvu v katedrále. Ve své koncepci jde od představy zvuku (dozvuku) a výrazu (klidného plynutí) směrem ke konkrétním tónům a obrysům.

--------------------------------------------------------------------------

The SoundMe project runs from 1 July 2016 until 31 August 2019 in Czech Republic, The Netherland, Poland, Germany and in the UK. It explores the mechanisms by which Europeans of a distant past (c. 1200-1600) used collective musical memory to shape cultural and political behaviour. In which ways are these mechanisms relevant to the societies of 21st-century Europe?

Ph.D., graduate and undergraduate students of the Department of Composition, HAMU, Prague, Czech republic have joined the project with ideas of how period music inspiration might be transformed into contemporary music language. 

Bruno Cunhaś Amour and sieben cabeças is inspired by the phenomenon of palimpsests during the medieval period, where the new is written over the old, but evidence of what came before is still present. Using quotations from Guillaume de Machaut’s motet “Quant en moy/Amour et biauté/Amara Valde” and the movie “Der leone have sept cabeças” by Brazilian director Glauber Rocha, this work focuses on the conflicting dichotomy of love and political revolution.

Jan Dobiáš (Thunder – Perfect Mind) sets to music one of the so called Nag Hammadi manuscripts. These manuscripts are a collection of 13 codices, written in Coptic, consisting of early Christian texts, which were discovered in 1945 in a sealed jar near the Egyptian city of Nag Hammadi. Although known at the time of compilation, these texts were dismissed as heretical and not included in the standard composition of the Bible. They were no longer copied and became lost to our world for many centuries. In a parallel world with an alternative history, however, these texts never disappeared. They deeply influenced the philosophical and spiritual development of Europe, and the language of music thus took a slightly different path.


Kateřina Horká’s piece Immundus valeat mundus combines music from the 15th through 17th centuries as sources of inspiration, particularly the works of Petrus Wilhelmi de Grudencz and Carl Luython. In 1603, Luython set to music a text which, 400 hundred years later, the composer sets again with the influences of old music connecting with elements of contemporary classical and popular music. The text is an unrhymed poem written by an anonymous medieval author. It is written in Old Latin using hexameters and pentameters, which originated in classical antiquity. The text is rather serious - it is about a dying person who regrets having led a bad life - but even in this dark text lies the hope that the sinner will have an opportunity for redemption in the afterlife.


Patrik Kako (.o salutaris Hostia..) The basis of this work is a medieval three-part setting, whose fragments are used in the vocal line and electronic track. The original material mostly presents the environment of diatonic space along with the composer‘s own adaptation of chromatic and microintervalic relationships arranged according to serial techniques. On the one hand, the composition is a confrontation of the noise/deafness of our time. On the other, it was my goal to make an offering to finding peace and discovering silence… “give us your help in the battle with the devilish fiend”…


Roman Zabelov's Chorale is inspired by the expressive means of the Gregorian chant and the echo of its singing in a cathedral. My concept evolves from the idea of sound (resonance) and expression (calm flow) and proceeds to specific sounds and outlines.

supervize/ supervisor:

doc. Michal Rataj

 


.