Petr Hora

Detail osoby
Foto

Doktorské práce a projekty – PETR HORA

Nedávné kompozice:


Textová dizertace: Nonverbální hlasové prvky v současné hudbě

Téma použití nonverbálních hlasových prvků v hudebě je otevřené a multidisciplinární. Jeho počátky sahají k futurismu a dadaismu a v hudbě je možné navazovat na skladby druhé poloviny dvacátého století (G.Ligeti - Aventurers, M.Kagel - Anagrama, G.Aperghis - Recitations a dalších), nebo tvůrců-interpetů jako jsou například Meredith Monk či Joana la Barbara, nebo Sofia Jernberg. Vycházím předně ze zkušeností z vlastní tvorby, ve které se nonverbálními hlasovými prvky zaobírám od roku 2019 a snažím se analyzovat a poznávat tak to, co vlastně tvořím a jakým způsobem to může přispět tvůrcům i interpretům. Svoji poslední skladbu jsem nazval The Red of the Flesh (provedena Orchestrem Berg 6.10.2022), jejíž název je půjčen z knihy Adriany Cavarero „For more than One Voice“, která se zabývá materiálními a fyziologickými aspekty hlasu a jedinečností každého vokalizujícího individua. Zde se opírám o výklad, zmiňovaný Cavarero, že hlas se rodí z masa a krve vokalizujícího, prochází dutinami těla z plic a rezonuje po cestě z těla ven. Hlas, který je okamžitě rozeznán mezi tisíci dalšími. V kompozici se obvykle počítá s tím, že předepsaný part bude co nejvíce podobný zápisu a požadavkům, bez ohledu na to, kdo jej bude interpretovat. Já se naopak snažím party svých kompozic koncipovat tak, aby individuální rozdílykvality byly co nejvíce patrné a tedy i svojí jinakostí přínosné. Mezi další knihy, které se zabývají hlasem a jeho materialitou patří „Staging Voice“ od Michal Grover-Friedlander, nebo kniha esejů „The Voice as something more: Essays towards materiality“, která vznikla na základě konference věnované hlasu (University of Chicago 2015) a zaobírající se hlasem z pohledu materiality a tělesnosti, obdobně jako A.Cavarero ve výše zmíněné knize. Další důležité aspekty zmiňuje esej R.Barthese „The Grain of the Voice“. Zrno hlasu, jak o něm Barthes píše, je jakási speciální patina v hlase každého jedince, který mluví (zpívá) ve svém rodném jazyce a je neopakovatelná. Ve svém bádání se snažím aplikovat a zároveň tak zkoumat výše zmíněné aspekty vokalizace. Každou další
provedenou skladbou získávám cenné a nenahraditelné zkušenosti ve svém výzkumu.

Osnova práce:
1: Nonverbální hlasové prvky, jejich specifika a možnosti v hudbě (vymezení oblasti výzkumu: jakým způsobem jsou tvořeny zvuky NHP).
2: Vybraná díla experimentální hudby 2. pol. 20. st. s použitím NHP popsání práce s NHP v dílech světových autorů (Ligeti, Aperghis, Kagel) z hlediska jejich typologie a odlišnosti. Reflexe vlastní dosavadní práce s NHP - druhá část kapitoly se bude zabývat reflexí mých dosavadních skladeb s použitím NHP.
3: Teoreticky poučená práce s NHP - shrnutí anket prováděných s interprety po celou dobu výzkumu, vyvození a shrnutí dosavadních zkušeností, popis tvorby opery a využití NHP v poučeném přístupu, vyhodnocení výzkumu a shrnutí možných dalších směrování a využití mého úsilí.

Kompoziční dizertace:

Komorní opera pro 2-4 sólové vokalisty a komorní vokalizující soubor.

Komorní vokalizující soubor je těleso, ve kterém instrumentalisté hrají na své nástroje a zároveň / nebo vokalizují. Vokalizací je zde myšleno souhrně používání zvuků tvořených fonačním ústrojím. Tak jako textová část dizertace, i umělecká část se bude týkat především nonverbálních hlasových prostředků.

Nonverbální hlasové prostředky dělím ve svých skladbách do třech základních skupin. Vokální, šepoty a dechově artikulační. Vokální zvuky jsou tvořeny hlasivkami a jsou vázány na: a) konkrétní vypsané tóny či tóny hrané ansámblem / b) na individuální hlasový rozsah daného interpreta, jehož rejstříky dělím na nízkou, střední a vysokou polohu. Toto podtrhuje individualizaci partu a tak i jedinečnost hlasu každého interpreta, neboť tvořené tóny nejsou předem určené. Šepoty jsou všechny zvuky tvořené dechem, bez použití hlasivek, zůžením průchodu vzduchu v zadní části ústní dutiny. Dechově artikulační jsou pak ty, které neobsahují ani hlasivkový nebo hrtanový zvuk, ale pouze dech a pohyby artikulátorů (jazyk, dáseň, zuby, patro…). Tyto zvuky dělím do dvou obecnějších skupin na instrumentální a ty, které jsou řízené dispozicemi a rytmy těla. Instrumentální jsou vypsány ve standardní, přesné notaci. Zvuky, řízené dispozicemi a rytmy těla jsou řízeny individuálními rejstříkovými, témbrovými a dechovými dispozicemi každého interpreta.

Grantová aktivita:

právě podané:

SGS 2023 - Možnosti použití nonverbálních hlasových prostředků v hudbě
Cílem projektu je zkomponovat a provést skladbu pro dva sólové vokalisty a vokalizující ansámbl, při jejímž nácviku a provedení budu zkoumat specifika práce s nonverbálními hlasovými prostředky. Výzkum budu provádět s interprety pomocí anket, které budou zahrnovat otázky na fyziologické i psychologické aspekty práce s nastudováním i samotným prováděním jejich partů. Výstupy pak budou jak samotná kompozice, tak článek, shrnující a vyhodnocující poznatky nabyté při kompozici, nastudování skladby, shrnutí anket a studiu daných pramenů a literatury.


SoundCloud:
https://soundcloud.com/p-age81

Petr Hora dramaturgicky vedl ve spolupráci s Janem Rösnerem soubor Ensemble Terrible v letech 2018-2020. Během této doby soubor uvedl devět různých programů v jedenácti koncertech.