Přijímací řízení do doktorského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního programu Interpretace a teorie interpretace

Vstupní požadavky 

Doktorské studium studijního programu Interpretace a teorie interpretace je určeno absolventům magisterského studia jednotlivých interpretačních umění (dále profilací), kteří vyhoví náročným podmínkám přijímací zkoušky.
 
Doktorské studium Interpretace a teorie interpretace lze studovat v profilaci: Dirigování; Flétna; Hoboj; Klarinet; Fagot; Lesní roh; Trubka; Pozoun; Tuba; Zpěv; Klavír; Varhany; Cembalo; Housle; Viola; Violoncello; Kontrabas, Harfa; Kytara; Bicí nástroje; Jazzová hudba.

Přijímací zkouška 
probíhá prezenčně před komisí pro přijímací zkoušku (přijímací komise) pro každou profilaci samostatně.
 
V rámci přijímací zkoušky předloží uchazeč v písemné podobě vlastní návrh a téma zamýšlené dizertační práce a soupis reprezentativního recitálu o celkovém trvání 80 až 90 minut, přičemž alespoň jedna skladba musí odpovídat tematickému zaměření zamýšlené dizertační práce (oba materiály jsou povinnými přílohami k přihlášce). 
Přijímací komise vybere z předloženého repertoáru část, kterou uchazeč následně přednese. 
Přijímací zkouška pokračuje rozpravou nad tématem zamýšlené disertační práce.
Přijímací komise posuzuje stupeň závažnosti uchazečova záměru. V její kompetenci je možnost doplnění, rozšíření nebo jiné úpravy či změny tématu.

Přijímací komise hodnotí celkový výkon uchazeče bodovým systémem v rozmezí 1-25 dle následujících kritérií:  
- oborovou dispozici uchazeče o doktorské studium, 
- doložitelné úspěchy v příslušné specializaci, 
- kvalitu a potřebnost zamýšleného tématu disertační práce, 
- praktickou zkoušku v příslušné specializaci, 
- odbornou úroveň rozpravy s uchazečem, 
- orientaci v příbuzných teoretických disciplínách.

Po ukončení přijímací zkoušky a na základě jejího výsledku vytvoří přijímací komise v neveřejné části jednání pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí děkanovi fakulty doporučí ty uchazeče/čky, jejichž bodové hodnocení je minimálně 22 bodů a zároveň se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro konkrétní profilaci.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.