Interpretace a teorie interpretace

Doktorský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Cíle studia

Cílem doktorského studijního programu je rozvoj interpretačních dovedností, zdokonalování vyjadřovacích a sdělovacích prostředků studenta s akcentací vyhraněného osobního názoru zralého umělce na interpretaci hudby, na kterou může nahlížet také z interdisciplinárního pohledu. Dále student získá bezpečné znalosti metodologie bádání především v oblasti uměleckého výzkumu, rozšíří si schopnost jejich propojení s vlastní uměleckou praxí a bude se orientovat v současných publikačních metodách. Zdokonalí se v teoretické reflexi vlastního oboru a v dovednostech vedoucích k zapojení vlastních teoretických výsledků do širokého odborného diskursu. Získá praxi s realizací tvůrčích i výzkumných grantů, zkušenosti v prezentaci hudebních projektů a organizaci uměleckého, především hudebního života. Bude připraven na budoucí pedagogické působení ve vysoce specializovaných oborech vybraného školního spektra.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje hluboké všeobecné znalosti historických a kulturních souvislostí. Má přehled o dosavadním vývoji a aktuálním stavu hudebně interpretačního výzkumu problematiky své profilace, a to na mezinárodní úrovni. Ovládá vědecko-výzkumné metody a prokazuje schopnost jejich aplikace na principy vlastní interpretační praxe. Absolvent je samostatnou tvůrčí osobností s vlastním názorem na otázky interpretace jednotlivých historických období, koncertních technik a stylů. Je schopen své nabyté znalosti obhájit v rámci oborové diskuze na základě nabytých vědomostí a zkušeností.

Odborné znalosti:
Absolvent prokazuje hluboké znalosti interpretačních souvislostí v oblasti teorie i praxe.
Je obeznámen s aktuální interpretační praxí své profilace v tuzemském i mezinárodním měřítku.
Má přehled o současných estetických a vývojových trendech a inovacích a zaujímá k nim odborná stanoviska.

Odborné dovednosti:
Absolvent má osvojeny interpretační metody propojené s uměleckým výzkumem a trendy, je schopen na ně pružně reagovat.
Absolvent je schopen publikovat v odborném tisku. Dokáže vést interpretační semináře doma i v zahraničí.
Absolvent je schopen působit jako vysoce erudovaný pedagog na středním i v univerzitním školství.

Obecné způsobilosti:
Absolvent je schopný plynně komunikovat v cizím jazyce o vysoce odborné problematice, a to ústně i písemně.
Projevuje na vysoké úrovni dovednosti v kritickém myšlení a kritickém uvědomění.
Absolvent je schopný vyhledávat vhodné grantové pobídky a realizovat odborné projekty, a to jako individuální řešitel, případně jako vedoucí výzkumného či uměleckého týmu.

Obecné informace o přijímacím řízení

VSTUPNÍ POŽADAVKY
Doktorské studium studijního programu Interpretace a teorie interpretace je určeno absolventům magisterského studia jednotlivých interpretačních umění (dále profilací), kteří vyhoví náročným podmínkám přijímací zkoušky.

Doktorské studium Interpretace a teorie interpretace lze studovat v profilaci: Dirigování; Fagot; Flétna; Hoboj; Klarinet; Lesní roh; Pozoun; Trubka; Tuba; Zpěv; Cembalo; Klavír; Varhany; Housle; Viola; Violoncello; Kontrabas, Harfa; Kytara; Bicí nástroje; Jazzová hudba.

Děkan fakulty prostřednictvím své vyhlášky každoročně stanoví podmínky přijímacího řízení včetně stanovení nejvyššího možného počtu přijímaných uchazečů (směrné číslo) do doktorského studijního programu Interpretace a teorie interpretace pro každou profilaci zvlášť.

Součástí vstupních požadavků je odpovídající znalost anglického jazyka a dalšího cizího světového jazyka, kterou uchazeč prokáže formou zkoušky před začátkem přijímacího pohovoru. Požadovanou úroveň a skupinu jazyků, ze kterých je možné zkoušku složit, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA probíhá prezenčně před komisí pro přijímací zkoušku (přijímací komise).

V rámci přijímací zkoušky předloží uchazeč v písemné podobě vlastní návrh a téma zamýšlené dizertační práce (viz povinná příloha k přihlášce) a soupis reprezentativního recitálu o celkovém trvání 80 až 90 minut, přičemž aspoň jedna skladba musí odpovídat tematickému zaměření zamýšlené dizertační práce.
Část předloženého repertoáru uchazeč přednese dle výběru přijímací komise.
Dále přijímací zkouška pokračuje rozpravou nad tématem zamýšlené dizertační práce.
Přijímací komise posuzuje stupeň závažnosti uchazečova záměru. V její kompetenci je možnost doplnění, rozšíření nebo jiné úpravy či změny tématu.

Přijímací komise hodnotí bodovým systémem tato kritéria:
- oborovou dispozici uchazeče o doktorské studium,
- doložitelné úspěchy v příslušné profilaci,
- kvalitu a potřebnost zamýšleného tématu dizertační práce,
- praktickou zkoušku v příslušné profilaci,
- odbornou úroveň rozpravy s uchazečem,
- orientaci v příbuzných teoretických disciplínách.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro studijní program Interpretace a teorie interpretace.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. MgA. Leoš ČEPICKÝ

Profesor - proděkan, vedoucí katedry Telefon: 234 244 135 Úřední hodiny: Po předchozí telefonické dohodě nebo e-mailem. Detail osoby
Foto