Strunné nástroje - Harfa

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/2023.

Cíle studia

Cílem studia je připravit vysoce kvalifikované hudební umělce s vysokým stupněm dovedností v oblasti interpretace sólové, komorní i orchestrální literatury. Magisterský program prohlubuje učivo studované v bakalářském programu. Rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se prezentace vlastních dovedností studentů v rámci komorních souborů, orchestrů a sólových výstupů. Studium je zaměřeno na zvládnutí širokého okruhu repertoáru nejvyšší možné přednesové náročnosti, rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta a schopnosti kritické sebereflexe, bezchybně zvládnutou nástrojovou techniku se znalostmi širokého spektra interpretačních přístupů. Student je veden k syntetickému propojení umělecké praxe s nabytými znalostmi o problémech organizace a struktury hudebního provozu.

Profil absolventa

Absolvent si osvojil pokročilou dovednost zvolit optimální interpretační přístup k danému repertoáru a své rozhodnutí podložit relevantními argumenty. Vystupuje jako všestranně vyspělá umělecká osobnost schopná suverénního, originálního a přesvědčivého hudebního projevu při interpretaci vysoce náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru. Dokáže samostatně, cílevědomě a efektivně plánovat a strukturovat vlastní práci.

Odborné znalosti
Má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru pro harfu a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.
Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.
Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.
Má přehled o systému fungování a funkci hudby ve společnosti, orientuje se v základních pojmech a termínech existujícího modelu hudebního provozu.
Má základní znalosti z oblasti autorského práva, právně ekonomického zajištění hudebního života, nakladatelského práva s praktickým zřetelem pro případnou organizaci koncertů nebo nahrávek a zajištění úpravy chráněného díla podle současné platné legislativy.
Má znalosti z oblasti mediálního průmyslu a jeho vazeb na další segmenty hudebního průmyslu včetně stále rostoucí úlohy sociálních sítí a online přenosů hudební tvorby.

Odborné dovednosti
Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.
Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.
Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.
Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového, komorního a orchestrálního hráče.
Ve vztahu k relevantní profesní dráze a příležitostem chápe do hloubky svůj obor a na tomto základě identifikuje a formuluje strategie pro rozvíjení spolupráce.
Provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.
Dokáže aplikovat znalosti z oblasti organizace a struktury hudebního provozu na vlastní uměleckou praxi.

Obecné způsobilosti
Prokazuje samostatnost ve všech aspektech učení, sociální interakce a při rozpoznávání příležitostí.
Je schopen integrovat znalosti získané z různých kontextů a perspektiv.
Rozpoznává vzájemné vztahy mezi teorií a praxí a používá tyto znalosti k podpoře a posílení vlastního uměleckého vývoje.
Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.
Zapojuje se a sdílí informace s odbornými i laickými hudebníky a publikem v širokém společenském spektru, má povědomí o individuálních a/nebo skupinových reakcích na tyto informace a je schopen reagovat přiměřeně.
Má pozitivní postoj a ochotně se zapojuje do trvalého (celoživotního) osobního a profesního rozvoje.

Studenti mají také možnost vykonat kdykoli během studia státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Psychologie a Didaktika/ Vyučovatelská praxe harfy.

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení probíhá prezenční formou, tzv. talentovou zkouškou.

Talentová zkouška
Pro každý akademický rok jsou vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek – konkrétní program (určení povinných skladeb a skladeb dle vlastního výběru, zda je povinností hrát tyto skladby zpaměti atd.), který je volen tak, aby měl uchazeč možnost prokázat své mimořádné předpoklady pro magisterské studium.
Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studium na HAMU.
Talentová zkouška probíhá prezenční formou před zkušební komisí tak, že uchazeč/ka přednese stanovený program. Zkušební komise má právo určit, které z požadovaných skladeb uchazeč/ka přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.
Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje hodnocení ovládání techniky hry, smyslu pro rytmus, hudební paměti, interpretační představivosti, rozvinutého hudebního sluchu a individuálního interpretačního přínosu, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.
Po ukončení talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro tuto specializaci.
Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. MgA. Leoš ČEPICKÝ

Profesor - proděkan, vedoucí katedry Telefon: 234 244 135 Úřední hodiny: Po předchozí telefonické dohodě nebo e-mailem. Detail osoby
Foto