Strunné nástroje - Kytara

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od ak. roku 2022/23

Cíle studia

Studium v bakalářském programu Strunné nástroje se specializacemi Harfa, Housle, Kontrabas, Kytara, Viola a Violoncello je zaměřeno na doplnění a prohloubení technických dovedností získaných na středním stupni vzdělávání, kultivování individuálního hudebního projevu studenta a zprostředkování teoretických znalostí o dějinách a teorii hudby a její interpretaci. Student je veden ke schopnosti samostatně analyzovat technické a interpretační problémy, navrhovat strategie jejich řešení a efektivně strukturovat vlastní práci. Rozvíjeny jsou zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s nácvikem a veřejným provozováním hudby. Prostřednictvím vlastní interpretace sólové, komorní a orchestrální hudby se student seznamuje se širokou škálou interpretačních přístupů a nástrojových technik spojených s různými typy repertoáru.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu Strunné nástroje specializace Kytara kvalitně ovládá široké spektrum repertoáru a je vybaven teoretickými vědomostmi i praktickými zkušenostmi, které mu umožňují samostatné a stylově vhodné interpretační pojetí děl. Chápe svůj obor v širších souvislostech hudebního umění a umění obecně, je obeznámen s historií a současností oboru a tyto vědomosti uplatňuje ve vlastní umělecké činnosti. Je schopen teoretické reflexe oboru a orientuje se v umělecké praxi. Absolvent disponuje technickou zdatností a interpretační vyspělostí, která podmiňuje zvládnutí náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru a která umožňuje vstup do hudební profese nebo do navazujícího magisterského studia.

Odborné znalosti
Absolvent:
- je seznámen s běžnými i specializovanými technikami hry na kytaru
- se orientuje v historických i současných vývojových tendencích hry na kytaru
- je seznámen s dějinami organologického vývoje a literaturou kytary
- má obsáhlé znalosti sólové, komorní i orchestrální literatury pro kytaru

Odborné dovednosti
Absolvent:
- prakticky zvládá na vysoké úrovni běžné a specializované techniky hry na kytaru
- dokáže v roli sólového, komorního nebo orchestrálního hráče veřejně prezentovat kvalitní umělecký výkon
- flexibilně reaguje na podněty dirigenta nebo vedoucího nástrojové skupiny
- je schopen precizní souhry s ostatními hráči na základě vizuálních a sluchových podnětů
- dokáže splynout s celkovým hudebním projevem orchestru či jeho části z hlediska rytmické koordinace, intonace, artikulace, výrazu a zvukové barvy

Obecné způsobilosti
Absolvent:
- prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu
- je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a navrhovat alternativní řešení
- reaguje tvořivým a vhodným způsobem na nápady a podněty ostatních, pracuje konzistentně a pozitivně s verbální a/nebo písemnou zpětnou vazbou
- má schopnost naslouchat, spolupracovat, konstruktivně vyjadřovat názory a upřednostňuje společný zájem na vytváření jednotné interpretace díla
- má dlouhodobou (celoživotní) perspektivu individuálního uměleckého rozvoje, otevřený postoj vůči novému a pravidelně vyhodnocuje a rozvíjí umělecké a osobní dovednosti a kompetence ve vztahu k osobním cílům

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro všechny specializace bakalářského studijního programu Strunné nástroje je organizováno přijímací řízení, které se skládá ze dvou kol. Obě kola probíhají prezenční formou.

1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín. Uchazeč/ka zodpoví soubor náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pokud uchazeč/ka nesplní předem stanovenou minimální bodovou hranici pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo – talentová zkouška
Pro každou specializaci jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek – konkrétní program (určení povinných skladeb a skladeb dle vlastního výběru, zda je povinností hrát tyto skladby zpaměti atd.) Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studiu na HAMU.
Talentová zkouška probíhá prezenční formou před zkušební komisí tak, že uchazeč přednese stanovený program. Zkušební komise má právo určit, které z požadovaných skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.
Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje posuzování talentových a instrumentálních dispozic, zejména pak technického zvládnutí skladby, zvukové představivosti, stylového cítění, pamětních dispozic a individuálního interpretačního přínosu.
Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro jednotlivé specializace studijního programu Strunné nástroje.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. MgA. Leoš ČEPICKÝ

Profesor - proděkan, vedoucí katedry Telefon: 234 244 135 Úřední hodiny: Po předchozí telefonické dohodě nebo e-mailem. Detail osoby
Foto