O Katedře

Katedra tance byla založena jako součást Akademie múzických umění v Praze 24. října 1945 dekretem prezidenta republiky Edvarda Beneše 127/1945 Sb. Jejím zakladatelem byl prof. Jan Reimoser, významný taneční teoretik a kritik. První posluchači nastoupili ke studiu v roce 1949. Výuka probíhala nejprve v Rudolfinu, poté v Kotvě a nakonec v Ledeburském paláci na Malé straně. Až do roku 1960 patřila katedra tance pod Divadelní fakultu, poté se stala součástí Hudební fakulty, která byla v roce 2010 zásluhou dlouholeté vedoucí katedry prof. Ivanky Kubicové přejmenována na Hudební a taneční fakultu. V rámci katedry tance vznikl i obor choreografie pantomimy, který se stal základem dnešní katedry nonverbálního divadla HAMU.

Katedra poskytovala původně čtyřleté vzdělání v oborech pedagogika tance, choreografie a taneční teorie (od 1993 taneční věda), krátce také v oboru taneční interpretace. Od roku 1993 přešla na trojstupňový systém výuky, zahrnující bakalářský (3 roky), navazující magisterský (2 roky) a doktorský (3 roky) stupeň studia. V letech 1968–1993 bylo možné studovat pětisemestrální kurz určený zejména pro pedagogy tanečních oborů lidových škol umění, na který navázaly podobné programy celoživotního vzdělávání (aktuálně kurz DVPP Taneční a pohybová výchova a připravovaný kurz DVPP Hudební spolupráce pro tanec).

V roce 2020 nastoupil po třiceti letech do studia opět první ročník studentů kombinované formy v programu pedagogika tance. Dálkové bakalářské studium nyní katedra nabízí ve čtyřech specializacích – klasický tanec, moderní a současný tanec, lidový tanec a taneční výchova. V říjnu 2022 byla zahájená výuka nové specializace navazujícího magisterského studia choreografie – taneční produkce a organizace.

V čele katedry tance stály v průběhu let významné osobnosti, jako byl prof. Jan Reimoser, prof. Božena Brodská, doc. Astrid Štúrová, prof. Vladimír Vašut, prof. Ivanka Kubicová a prof. Helena Kazárová, Ph.D. Od roku 2021 je vedoucí katedry Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D., která vystřídala prof. Václava Janečka, Ph.D., když nastoupil do funkce prorektora AMU.

Katedra tance vychovala mnoho úspěšných absolventů, spolupracuje s řadou významných institucí, je aktivní i v mezinárodním dialogu a umožňuje studium i v angličtině. Titul doctor honoris causa obdrželi na Hudební a taneční fakultě AMU: Jiří Kylián, významný český choreograf, zakladatel Kyliánova tanečního centra a videotéky (15. prosinec 2000) a jeho veličenstvo Norodom Sihamoni, král Kambodže, absolvent oboru pedagogika tance na katedře tance (19. březen 2010).

Více o tanečním vzdělání v ČR a na katedře tance HAMU se lze dočíst také ve Speciálním vydání Tanečních aktualit z roku 2021 zaměřeném na toto téma.

Obor pedagogika tance existuje na katedře od jejího založení a má největší počet posluchačů ze všech oborů. Cílem studia je výchova tanečních pedagogů pro různé stupně tanečního vzdělávání, zaměřuje se na rozvoj metodického myšlení a komplexního uvažování o pohybu, upevnění pedagogických dovedností, rozvíjení vlastní kreativity, pohybového výzkumu a analýzy, formování individuálního pedagogického stylu.

V rámci výuky student získává nejen teoretické informace, ale i odborné metodické a didaktické znalosti a dovednosti si ověřuje a upevňuje prostřednictvím praktických cvičení a pedagogické praxe. Součástí kurikula oboru jsou předměty zabývající se kineziologií, taneční medicínou či taneční výchovou dětí.

Pedagogiku tance je možné studovat prezenční formou v bakálařském i navazujícím magisterském programu, v české i anglickém jazyce ve třech specializacích:
Klasický tanec, Lidový tanec, Moderní a současný tanec.  
Od roku 2020 je otevřeno také kombinované studium v bakalářském programu, které je navíc doplněno o specializaci Taneční výchova. 

 

SPECIALIZACE

Klasický tanec

Výuka didaktiky a techniky klasického tance vychází z metody Agrippiny J. Vaganovové, která je chápána jako stále se vyvíjející systém nabízející neocenitelný základ pro další tvůrčí inovace. Smyslem procvičování a analyzování jednotlivých prvků je poznání, fixování a rozvíjení pedagogických přístupů v souladu se schopností vytvářet příjemnou tvůrčí a komunikační atmosféru. Při studiu se prohlubuje odborné chápání výstavby baletní lekce, dovednost logicky a tanečně řadit a kombinovat prvky techniky klasického tance do sérií promyšlených vazeb s využitím detailního poznání rozsáhlé škály pohybového „slovníku“.

Moderní a současný tanec

V rámci specializace na moderní a současný tanec se student učí pedagogicky pracovat s ucelenými metodami výuky moderního tance: Marthy Grahamové a technikou Doris Humphreyové a José Limóna. Cílem je poznání principiálních zákonitostí moderního tance, jejich propojení se současnými tanečními technikami a dosažení precizních znalostí nutných pro výuku v oboru. Pojem současný tanec označuje různé pedagogické přístupy vázané na individualitu pedagoga, jeho pohybový slovník není ustáleným kodifikovaným systémem. Výuka metodiky současného tance je proto založena především na detailním rozboru pohybových principů a tréninkových metod, které zdůrazňují přirozené pohybové vyjádření a efektivní fungování těla v pohybu. Vychází se z praktického využívání fyzikálních zákonitostí a kineziologie, jež vedou k rozvoji poznání a uvědomování si pohybových možností lidského těla s přihlédnutím k anatomickým souvislostem. Pracuje se s improvizací, pohybovými hrami a dotykovými technikami.

Lidový tanec

Studium pedagogiky lidového tance se zaměřuje zejména na lidovou taneční kulturu Čech, Moravy a Slezska, doplněnou o lidový tanec dalších kultur (Rusko, Maďarsko, Španělsko), a její využití v taneční výchově a vzdělání a v tvorbě (rozvíjení tanečních dovedností v páru a skupině, pochopení specifik tanečního stylu, různé věkové spektrum tanečníků). Opírá se o existující historické zdroje, poznání etnografických oblastí z hlediska výskytu tanců a specifického stylu.

Taneční výchova - pouze v kombinované formě studia

Obsah výuky je zaměřen především na rozvíjení samostatné pedagogické praxe, v níž student uplatní a fakticky si ověří získané znalosti a dovednosti, na které navazuje a rozvíjí je směrem k podchycení a rozvoji tvořivého potenciálu dětí. Důraz je kladen na stavbu taneční hodiny pro různé věkové kategorie s přihlédnutím k jednotlivým specifickým odlišnostem v období dětství a dospívání. Hlavním tématem, které prochází celou výukou, je kreativita a vědomé rozvíjení emocionální, psychické a fyzické stránky osobnosti dítěte.

 

Bývalí významní pedagogové oboru:
prof. Ivanka Kubicová, prof. František Bonuš, doc. Olga Pásková, Věra Ždichyncová, Markéta Záděrová-Kytýřová

Současní pedagogové hlavních předmětů oboru:
prof. Václav Janeček, Ph.D., MgA. Marie Fričová, Ph.D., MgA. Mgr. Andrea Opavská, Ph.D.

Garantkou studijního programu v prezenční formě studia je: doc. Mahulena Křenková
Garantkou studijního programu v kombinovavé forma studia je: MgA. Mgr. Andrea Opavská, Ph.D.

Další aktivity v rámci oboru pedagogika tance:
Pedagogická praxe studentů na tanečních konzervatořích, Základních uměleckých školách a v tanečních studiích. Získávání interpretační praxe studentů v tanečních představeních.

Workshopy s významnými pedagogy:
Yannick Boquin (FR, klasický tanec), Jean Lucie Massot (FR,klasický tanec), Daria Klimentová (CZ/VB, klasický tanec), Rasmus Olme (SW, současný tanec), Jozef Fruček a LindaKapetanea (G, současný tanec), Wendy Houston (USA, současný tanec) etc.

Konference a projekty:
Participace na konferenci Mezinárodní a mezioborové konferenci Moving Self In Psychotherapy, říjen 2015 Projekt V4 Young Dance Talents (podpořený Visegradským fondem; intenzivní workshop zaměřený na vzdělávání mladých absolventů tanečních škol s cílem zlepšení jejich integrace do evropské taneční scény), září 2016.

Obor choreografie se zaměřuje na rozvíjení tvůrčích dovedností a schopností studentů prostřednictvím praktických úkolů i teoretické reflexe taneční kompozice a jejích principů.

V průběhu bakalářského studia se pozornost soustřeďuje zejména na zdokonalování choreografických dovedností jako je práce s prostorem, časem a dynamikou, vztah k hudbě a výtvarnému umění, dějovost a abstrakce, schopnost práce s jednotlivcem i skupinou interpretů apod.

V rámci navazujícího magisterského studia se posluchači seznamují s rozsáhlejšími choreografickými formami, důraz je mimo jiné kladen na mezioborovou spolupráci, jakou je na příklad tvorba a chápání tanečního filmu, site specific projektů, či pohybového divadla.

V doktorském studiu oboru Choreografie se propojuje tvůrčí choreografická činnost s teoretickou reflexí různých aspektů choreografie.

Významní pedagogové oboru:
Jiří Němeček, prof. Pavel Šmok, Jiřina Mlíkovská, Zdeněk Prokeš, prof. Daniel Wiesner

Současní pedagogové hlavních předmětů: 
MgA. Bohumíra Eliášová, Ph.D., MgA. Lucie Holánková, MgA. Jan Kodet

Garantem programu je prof. Václav Janeček, Ph.D.

Další aktivity v rámci oboru choreografie:
Studenti oboru choreografie připravují každý rok představení svých choreografií v pražských divadlech (Ponec, DISK, Studio ALTA), ale bývají i součástí repertoáru různých divadelních souborů. Podílejí se také na dalších uměleckých projektech, především Nová generace.

Workshopy s významnými pedagogy:
Petra Hauerová (site specific), Lenka Flory (IT/ČR, Analytický přístup v současném tanci), Lizzy Le Quesne (VB, Choreogrphic research), Julyen Hamilton (USA, The space issue), Ivan Wolf (Movement research) etc.
 

NOVÁ GENERACE

Projekt Nová Generace dává příležitost studentům katedry tance a katedry nonverbálního divadla reprízovat autorské projekty v divadlech DISK, Ponec a Studio ALTA. Prvotní impuls k jeho založení dala bývalá vedoucí katedry prof.Ivanka Kubicová, díky které se v roce 2007 uskutečnilo první představení. V současné době projekt organizuje Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D., pedagožka oboru choreografie. Nová generace vybízí mladé tvůrce k mezioborové spolupráci a umožňuje studentům přímý kontakt s divadlem. Večery Nové generace tak představují nejen choreografie primárně pohybové, ale i experimenty ve fázi work-in-progress, taneční filmy, či scénograficky inovativní pohybové práce. Nová generace je podporována Ministerstvem kultury České republiky a Magistrátem hlavního města Prahy. Od roku 2011 se pořádá také festival Nové generace, který má za cíl představit nejvýraznější choreografie nejen českých, ale i zahraničních studentů (Polska, Slovenska, Španělska).

Obor Taneční věda byl založen jako teorie tance při vzniku školy v roce 1946, jedná se o jeden z nejstarších studijních oborů zaměřených na teoretickou reflexi tance na světě. V současné koncepci se obor taneční věda zabývá taneční problematikou v širokém pohledu časovém, geografickém i problémovém, studuje tanec ve všech jeho podobách z hledisek historických i teoretických. Studenti se během studia zapojují do vědeckých aktivit i do praktického dění v oboru.

Významní pedagogové oboru:
prof. Jan Reimoser, prof. Božena Brodská, prof. Vladimír Vašut

Současní pedagogové hlavních předmětů: 
prof. Dorota Gremlicová, Ph.D., prof. Helena Kazárová, Ph.D., doc. Daniela Stavělová, Ph.D.

V bakalářském stupni se studium soustřeďuje na vytvoření přehledu o dějinách tance v evropském/západním prostoru a v Čechách od antiky po současnost, na získání základních vědomostí z tanečně teoretických disciplín (teorie tance, analýza tance) a na seznámení s oborem a jeho metodami (Úvod do taneční vědy a semináře taneční vědy).

V navazujícím magisterském stupni se rozšiřují tanečně vědné poznatky o estetiku tance, taneční antropologii, sociologii tance, rozvíjejí se metodologická hlediska a zkušenosti s jejich uplatněním ve vlastním výzkumu. Studenti se věnují aplikovaným disciplínám jako je taneční kritika, taneční management, dramaturgie.

V doktorském studiu se usiluje o vytvoření vědecké práce (disertace) na závažné, dosud nezpracované téma.

Další aktivity v rámci oboru taneční věda:
Spolupráce studentů na přípravě, organizaci a publicitě představení studentů oboru choreografie
Spolupráce na vědeckých projektech a odborná publikační činnost. Účast na konferencích pořádaných Ústavem pro taneční vědu a dalšími institucemi a společnostmi
 

Konference a veřejné pořady:

Konference Asociace evropských tanečních historiků (participace), 2016

Sympozium „Pozdní čas českého výrazového tance – osobnosti, cesty proměny po roce 1939, 2016

Cyklus Stopy v písku – osobnosti českého tance a pantomimy (rozhovory, vzpomínky), např. Alena Skálová, prosinec 2016

 

ÚSTAV PRO TANEČNÍ VĚDU HAMU

Ústav byl jako centrum výzkumu tance založen v roce 1998, tvoří ho pedagogové oboru taneční věda a studenti a spolupracovníci podílející se na výzkumných projektech. Ústav pořádá konference, vydává publikace, spolupracuje se zahraničními badatelskými organizacemi (Study Group on Ethnochoreology při Internationl Council for Traditional Music, European Association of Dance Historians).
 

SOUBOR HARTIG ENSEMBLE

Soubor Hartig Ensemble - Tance a balety třech století působí u katedry tance od roku 1997. Jeho členy se mohou stát studenti všech tanečních oborů, pro vybrané inscenace i oboru pantomimy. Prohloubí si tím znalosti a dovednosti v oboru historických tanečních technik a repertoáru a při účinkování v různých typech představení (např. barokní opera, balet-pantomima 18. stol. aj.) získají důležitou jevištní praxi.
 

KYLIÁNOVO TANEČNÍ CENTRUM A KNIHOVNA V PRAZE (KDCL)

V součinnosti s katedrou tance funguje Kyliánovo taneční centrum a knihovna v Praze. Je pokračovatelem Kyliánovy nadace a pozdější Kyliánovy videotéky, kterou známý český choreograf Jiří Kylián založil v Praze roku 1991. Do roku 2012 sídlila v prostorách Institutu umění Divadelního ústavu v Praze, v současné době je centrum možno nalézt na pražském Malostranském náměstí v budově Lichtenštejnského paláce. Kyliánovo taneční centrum a knihovna podporují české taneční a pohybové umění, jeho dokumentaci a propagaci. Slouží rovněž jako centrum studia a výzkumu tance a pohybového umění nejen pro studenty a profesionály, ale i pro veřejnost.

Přehled činnosti