Přijímací řízení do doktorského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Doktorské studium v profilacích Taneční věda, Pedagogika tance, Choreografie a Nonverbální divadlo je určeno absolventům magisterského studia těchto a příbuzných oborů, kteří vyhoví podmínkám přijímací zkoušky a prokážou potřebné znalosti v oboru. Uchazeč je povinen k přihlášce ke studiu přiložit projekt zamýšlené disertační práce.


Přijímací řízení je jednokolové. Student během přijímacího pohovoru představí záměr svého projektu. Součástí přijímací zkoušky je předložení přehledu a výsledků dosavadní odborné praxe (včetně portfolia a publikační činnosti), pohovor a pohovor zkoumající

a) orientaci v metodologii a teorii současné taneční/divadelní vědy a dalších teoretických přístupů ve výzkumu performativních umění

b) znalosti z teorie a dějin tance nebo nonverbálního divadla

c) orientaci v současných uměleckých trendech v tanci a nonverbálním divadle a v jejich interdisciplinárních vztazích

d) znalosti psychosomatických souvislostí v tanečním a pohybovém projevu

e) znalosti širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce

Projekt zamýšlené disertační práce, zahrnující uměleckou i teoretickou část uchazečova záměru, přikládá uchazeč o doktorské studium k přihlášce ke studiu. Doktorský projekt bude zejména obsahovat jasný záměr výzkumné činnosti během studia, formulovat záměr, jakým způsobem se uchazeč bude aktivně podílet na uměleckých a výzkumných aktivitách kateder, případně jak by se mohl zapojit do pedagogické činnosti. V rámci přijímací zkoušky předloží a představí uchazeč/ka reprezentativní ukázky své dosavadní činnosti. V rámci teoretické části projektu uchazeč mj. uvede: – dosavadní stav poznání problematiky včetně klíčových odborných textů pro vlastní bádání, – co možná nejkonkrétnější specifikaci předmětu výzkumu – předpokládané metody výzkumu – předpokládaný cíl výzkumu – předpokládané dílčí výstupy

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.