Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Ke studiu se mohou hlásit jen ti studenti, kteří danou specializaci studovali v bakalářském stupni nebo se jejich studijní plány z jiné VŠ s danou specializací shodují.

Pedagogika tance - klasický tanec
Pedagogika tance - lidový tanec
Pedagogika tance - moderní tanec
Choreografie - Taneční produkce a organizace
Choreografie - Choreografie a režie
Taneční věda

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Pedagogika tance – specializace Klasický tanec

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Pedagogika tance – specializace Klasický tanec.

Přijímací zkouška se bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o tezích zamýšlené diplomní práce. V předkládaných tezích musí uchazeč v oboru pedagogika tance prokázat znalost kontextu dané oblasti. Odborná problematika zahrnuje znalosti pedagogických metod výuky tance a metodiky klasické taneční techniky na úrovni absolventa bakalářského cyklu, orientaci ve vzdělávacích systémech, tanečních institucích a významných osobnostech.

Uchazeč zadá dvě předem připravené příkladné vazby s metodickým výkladem se zaměřením na zvolenou specializaci. Zároveň předloží svou bakalářskou práci.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25 bodů, která obsahuje hodnocení znalosti klasické taneční techniky, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný nejlépe pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxi, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Pedagogika tance – specializace Lidový tanec

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Pedagogika tance – specializace Lidový tanec.

Přijímací zkouška se bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o tezích zamýšlené diplomní práce. V předkládaných tezích musí uchazeč v oboru pedagogika tance prokázat znalost kontextu dané oblasti. Odborná problematika zahrnuje znalosti pedagogických metod výuky tance a metodiky lidové taneční techniky na úrovni absolventa bakalářského cyklu, orientaci ve vzdělávacích systémech, tanečních institucích a významných osobnostech.

Uchazeč zadá dvě předem připravené příkladné vazby s metodickým výkladem se zaměřením na zvolenou specializaci. Zároveň předloží svou bakalářskou práci.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25 bodů, která obsahuje hodnocení znalosti lidové taneční techniky, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný nejlépe pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxi, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Pedagogika tance – specializace Moderní a současný tanec

Přijímací zkouška se bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o tezích zamýšlené diplomní práce. V předkládaných tezích musí uchazeč v oboru pedagogika tance prokázat znalost kontextu dané oblasti. Odborná problematika zahrnuje znalosti pedagogických metod výuky tance a metodiky moderní a současné taneční techniky na úrovni absolventa bakalářského cyklu, orientaci ve vzdělávacích systémech, tanečních institucích a významných osobnostech.

Uchazeč zadá dvě předem připravené příkladné vazby s metodickým výkladem se zaměřením na zvolenou specializaci. Zároveň předloží svou bakalářskou práci.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25 bodů, která obsahuje hodnocení znalosti moderní a současné taneční techniky, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný nejlépe pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxi, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Choreografie, specializace Taneční produkce a organizace

Předpokladem přijetí je ukončené bakalářské vzdělání, zájem o obor okomentovaný v motivačním dopise a dokumentovaný předchozí tvůrčí nebo organizační praxí, předložení osobního profesního portfolia a prezentace zamýšlené magisterské práce a projektového záměru. Při pohovoru musí uchazeč prokázat svůj přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled. Celá přijímací zkouška se skládá ze dvou kol – korespondenčního a prezenčního.

  1. kolo – korespondenční

Uchazeč/ka o navazující magisterské studium je povinen/na jako podklad pro 1. korespondenční kolo zaslat spolu s přihláškou v elektronické podobě motivační dopis dokládající předpoklady ke studiu daného oboru, přehled v oborové problematice a dosavadní zkušenosti v oboru.

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno. V případě rozhodnutí „uspěl“ bude uchazeč katedrou pozván k prezenční části přijímacího řízení.

Nedodání podkladů nejpozději do stanoveného termínu bude považováno za nesplnění podmínek 1. kola a přijímací řízení bude ukončeno.

  1. kolo – prezenčně

Přijímací zkouška se bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v navazujícím magisterském studiu, o tezích zamýšlené diplomní práce. V předkládaných tezích musí uchazeč prokázat znalost kontextu dané oblasti. Provést prezentaci svého projektového záměru s důrazem na vyprodukování a řízení a realizaci projektu. V pohovoru prokáže všeobecný přehled v oblasti managementu umění, práva, HR a PR v kontextu se znalostí historie a současných trendů v tanečním umění. Prokáže rovněž orientaci v mapě uměleckých tanečních institucí a význačných uměleckých i manažerských osobností této umělecké sféry.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25 bodů, která obsahuje hodnocení znalostí kontextu oboru, schopnost prezentace projektového záměru na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí praxí, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Choreografie, specializace Choreografie a režie

Předpokladem přijetí je ukončené bakalářské vzdělání, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí nebo organizační praxí a prezentace zamýšlené magisterské práce. Uchazeč zašle spolu s přihláškou odkazy na svou dosavadní tvorbu, osobní profesní portfolio a CV. Při pohovoru musí uchazeč prokázat svůj přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled. Celá přijímací zkouška se skládá ze dvou kol – korespondenčního a prezenčního.

  1. kolo – korespondenční

Uchazeč/ka o navazující magisterské studium je povinen/na jako podklad pro 1. korespondenční kolo zaslat spolu s přihláškou pdf s hypertextovými odkazy na videozáznamy minimálně dvou ucelených choreografií (nikoliv fragmenty) rozdílného charakteru, složení nebo počtu tanečníků (maximálně jedno sólo). Jedna choreografie většího rozsahu a závažnosti ne kratší než 15 minut (např. bakalářská práce), druhá v rozsahu minimálně 8 minut a delší. Součástí předložených prací jsou i anotace, tvůrčí tým a také, kdy a kde byly choreografie uvedeny. U zaslaných choreografií bude posuzována práce s hudbou, s prostorem, unikátnost pohybového materiálu, dramaturgická stavba, popř. výtvarné a interpretační pojetí.

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno. V případě rozhodnutí „uspěl“ bude uchazeč katedrou pozván k prezenční části přijímacího řízení.

Nedodání podkladů nejpozději do stanoveného termínu bude považováno za nesplnění podmínek 1. kola a přijímací řízení bude ukončeno.

  1. kolo – prezenčně

Součástí přijímacího řízení je také vytvoření choreografie na zadanou hudbu a pohovor o odborné problematice, o zaměření uchazeče v navazujícím magisterském studiu, o choreografickém projektu a tezích své diplomní práce. V předkládaných tezích musí uchazeč v oboru choreografie prokázat znalost kontextu dané oblasti. Odborná problematika zahrnuje přehled o historických a tvůrčích principech choreografie v rozsahu bakalářského studia tohoto oboru. Dále zahrnuje přehled o současné taneční scéně doma i v zahraničí.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25 bodů, která obsahuje hodnocení choreografického talentu, znalost tanečních technik nejlépe na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí praxí, znalost hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Taneční věda

Přijímací zkouška se bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o zamýšleném projektu diplomové práce. Tezi diplomové práce spolu s odborným životopisem a bakalářskou prací předloží uchazeč komisi k nahlédnutí.

Pohovor o odborné problematice zahrnuje přehled o historické a systematické taneční vědě v rozsahu bakalářského studia tohoto oboru a přehled o současné tanečně-vědní problematice.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 - 25 bodů, která reflektuje schopnost logického a systematického myšlení, vyjadřovací a stylistické dovednosti, přehled o tanečním dění v domácím i zahraničním kontextu, základní přehled o dějinách tance a baletu, znalost základů hudební teorie, dějin hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled, znalost alespoň jednoho světového jazyka na pokročilé úrovni; taneční zkušenost a základní znalost tanečních technik, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 


.