Choreografie

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Úkolem studia je přesvědčivé zvládnutí problematiky taneční tvorby, zásad choreografické kompozice, dramaturgie a režie. Cílem je rovněž prohloubení praktických zkušeností při přípravě choreografického díla (synopse, scénář), při realizaci díla (stavba choreografické kompozice v součinnosti s hudbou, scénografií, kostýmem a produkcí) svojí tvorby. Součástí je rovněž rozvoj schopností (sebe)reflexe choreografických opusů a znalosti historie a analýzy tance.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Choreografie dále rozvíjí vzdělání získané v bakalářském studiu, a to zejména v budování vlastního choreografického "rukopisu". Jedná se o prohlubování praktické taneční zkušenosti, vědomostí v oblasti tance a pohybového divadla. Absolvent by měl prokázat rozvinuté schopnosti pro vytvoření vlastního choreografického díla se znaky tradičních stylů i novodobých trendů nebo v inscenacích, kde je choreografie nedílnou součástí jiných žánrů živého umění.
Zároveň by mělo docházet k individuálnímu profilování studenta, které se odráží také v jeho diplomové práci. V oblasti taneční teorie a historie rozvíjí student schopnost kritického myšlení obecně a ve vztahu k tanci speciálně, seznamuje se současnými přístupy ke studiu tance.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru choreografie

Uchazeči zašlou společně s přihláškou odkazy na videozáznamy minimálně dvou ucelených choreografií (nikoliv fragmenty) rozdílného charakteru, složení nebo počtu tanečníků (maximálně jedno sólo) v rozsahu minimálně 8 minut a delší. Jedna choreografie většího rozsahu a závažnosti v rozsahu ne kratší než 15 minut (např. bakalářská práce). Součástí předložených prací jsou i anotace, tvůrčí tým a také, kdy a kde byly choreografie uvedeny.
U zaslaných choreografií bude posuzována práce s hudbou, s prostorem, unikátnost pohybového materiálu, dramaturgická stavba popř. výtvarné a interpretační pojetí. Součástí přijímacího řízení je také vytvoření choreografie na zadanou hudbu a pohovor.
Videozáznamy sdílejte na veřejných serverech pro nahrávání videa (vimeo, youtube, apod.). Po nahrání videa zašlete příslušný odkaz na e-mail: sekretariat.k107@hamu.cz a vložte jej i do textu přihlášky i s datem nahrání souboru. Nebudete-li chtít záznam zveřejnit, lze s odkazem zaslat heslo pro otevření videa a souhlas se sdílením videa v rámci přijímacího řízení. Videa musí být nahrána po celou dobu přijímacího řízení.

Přijímací zkouška se bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o choreografickém projektu a tezích své diplomní práce. V předkládaných tezích musí uchazeč v oboru choreografie prokázat znalost kontextu dané oblasti. Odborná problematika zahrnuje přehled o historických a tvůrčích principech choreografie v rozsahu bakalářského studia tohoto oboru. Dále zahrnuje přehled o současné taneční scéně doma i v zahraničí.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení choreografického talentu, znalost tanečních technik nejlépe na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí praxí, znalost hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

Profesor - proděkan, vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: vaclav.janecek@hamu.cz
Telefon: 234 244 188

Pracoviště: Katedra tance#Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
St 12:00-15:00
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.