Pedagogika tance

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Úkolem studia je dokonalé zvládnutí problematiky taneční pedagogiky ve zvolené specializaci ? klasický, moderní nebo lidový tanec, prohloubení praktických zkušeností při práci v různých stupních pedagogického působení na základních školách, středních odborných školách (na konzervatořích) a v profesionálních baletních (tanečních) souborech (divadlech). Vypracování vlastního osobnostního profilu pojícího v sobě špičkového umělce, pedagoga a znalce tanečního a pohybového divadla.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia oboru Pedagogika tance dále rozvíjí vzdělání získané v bakalářském studiu, a to zejména ve vztahu ke zvolené specializaci na určitou taneční techniku/styl. Jedná se o prohlubování praktické taneční zkušenosti, vědomostí v oblasti didaktiky a metodiky. Zároveň by mělo docházet k individuálnímu profilování studenta, které se odráží v jeho diplomové práci. V oblasti taneční teorie a historie rozvíjí student schopnost kritického myšlení obecně a ve vztahu k tanci speciálně, seznamuje se se současnými přístupy ke studiu tance. Absolvent magisterského studia oboru Pedagogika tance by měl být připraven k pedagogickému působení na všech stupních tanečního vzdělávání stejně jako pro činnost pedagoga a repetitora v baletních souborech divadel a v profesionálních tanečních ansámblech. Očekává se od něj osobitý přínos pro další rozvoj tanečního školství.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru pedagogika tance

Přijímací zkouška se bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o tezích zamýšlené diplomní práce. V předkládaných tezích musí uchazeč v oboru pedagogika tance prokázat znalost kontextu dané oblasti.

Odborná problematika zahrnuje znalosti pedagogických metod výuky tance a metodiky vybrané taneční techniky na úrovni absolventa bakalářského cyklu, orientaci ve vzdělávacích systémech, tanečních institucích a významných osobnostech.
Uchazeč zadá dvě předem připravené příkladné vazby s metodickým výkladem se zaměřením na zvolenou specializaci. Zároveň předloží svou bakalářskou práci.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 - 25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení znalosti tanečních technik (klasické, moderní, lidové), pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný nejlépe pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxi, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. Mgr. Mahulena KŘENKOVÁ

Docent, Dohody - provoz-THP

E-mail: mahulena.krenkova@hamu.cz
Telefon: 234 244 140

Pracoviště: Katedra tance#Odd. OPVV rektorátu
Detail osoby
FOTO doc. Mgr. Mahulena KŘENKOVÁ