Choreografie

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od roku 2022/23

Cíle studia

V bakalářském stupni je program Choreografie zaměřen na poskytnutí základních prvků vzdělání budoucího choreografa. Toto vzdělání zahrnuje seznámení se základními principy a možnostmi choreografického řemesla a jejich aplikaci v samostatné tvůrčí práci na dílech menšího rozsahu a s menším počtem interpretů (včetně organizačních záležitostí a technických prostředků). Choreografické znalosti a dovednosti předvedou veřejně při ročníkových představeních, a především ve své bakalářské absolventské práci. Dále program studia zahrnuje teoretické vzdělání, poskytující studentům zázemí pro pochopení principů tanečního umění a jeho specifik ve vztahu k ostatním uměleckým oborům. Podstatnou součástí kurikula je také přehled o dějinách tance a jeho zasazení do dalšího uměleckého kontextu. Historicko-teoretické vzdělání je oporou pro koncipování písemné bakalářské práce. Student také rozvíjí svoji pohybovou zkušenost tak, aby měl pro kompoziční tvorbu bohatý pohybový materiál a znalosti o principech jednotlivých technik, metod a stylů.

Studium klade důraz na pochopení a ovládnutí choreografických postupů v oblasti dějového i abstraktního tance. Studenti dokáží pracovat s hudební předlohou, vyjádřit vztah mezi taneční a hudební strukturou včetně práce s hudební partiturou, spolupráce s hudebníkem, případně skladatelem, hudebním nebo zvukovým režisérem.
Dokáží vytvořit libreto, na jehož základě rozpracují scénář a získají zkušenosti v práci v tvůrčím týmu. Důraz je kladen na práci s interpretem, poznání a orientaci v pohybovém slovníku rozdílných technik a stylů, pochopení jednotlivých žánrů.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia Choreografie si osvojí schopnost vytvořit choreografické kompozice podle různých kritérií budoucí choreografické praxe podle hudebního nebo dramatického zadání a v součinnosti se základy režijního aranžmá a spíše komorního interpretačního obsazení. Je schopen orientace v choreografických přístupech vycházejících z novodobých i tradičních tanečních technik a dokáže vytvořit pohybovou kompozici na základě zkušeností z praktických lekcí.
Zároveň získává přehled o dějinách a teorii tance, zejména v jeho umělecké podobě. Má představu o soudobém pojímání tanečního umění a kompozice doma i ve světě, je obeznámen s hlavními proudy, tvůrci a díly minulosti i současnosti. Je vybaven pohybovými, tanečními dovednostmi, má přehled o taneční stylech a jejich principech. Ovládá principy choreografické tvorby a je schopen je samostatně aplikovat ve vlastní tvorbě, volně i na zadané téma, což prokáže absolventskou choreografickou prací. Při tvorbě je schopen samostatně vyhledat inspirační zdroje, zajistit a koncipovat ve spolupráci s odborníky jednotlivé složky choreografické inscenace, ovládá organizační postupy, technologické nástroje pro choreografickou tvorbu.

Prokazuje široké znalosti historie, teorií, konceptů a metod tanečního umění i daného oboru, umí je využívat v umělecké/tvůrčí praxi v oblasti tanečních umění. Umí vyhledat, utřídit a interpretovat informace či inspirační zdroje relevantní pro řešení vymezeného problému či umělecké ztvárnění zadaného tématu. Umí používat taneční terminologii a základní technologie daného oboru a v míře odpovídající příslušnému oboru organizačně, autorsko-právně, příp. autorsko-technicky zabezpečit veřejnou prezentaci uměleckého výkonu. Je způsobilý dle rámcového zadání a přidělených zdrojů v rámci svého oboru koordinovat činnost tvůrčího týmu při realizaci uměleckého díla menšího rozsahu a jednoduššího charakteru a nést odpovědnost za jeho výsledky. Je způsobilý do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru. Je způsobilý srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů v oblasti tance a nonverbálního divadla a vlastním názoru na jejich řešení. Je způsobilý efektivně a harmonicky spolupracovat na kolektivních projektech v týmu a srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu. Je způsobilý jednat v rámci svých odborných znalostí a dovedností v alespoň jednom cizím jazyce. Je způsobilý samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.

Studenti mají také možnost vykonat kdykoli během studia státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Pedagogická psychologie a Didaktika / Vyučovatelská praxe taneční výchovy a tvorby.

Obecné informace o přijímacím řízení

Předpokladem přijetí je ukončené středoškolské vzdělání, choreografický talent, znalost tanečních technik nejlépe na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí praxí, znalost hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled.

Přijímací řízení proběhne ve 3 vyřazovacích kolech, body z jednotlivých kol se nesčítají.
Student přiloží k přihlášce minimálně 2 potvrzení o sdílení videozáznamu jako tištěnou přílohu přihlášky a současně je zašle v strojově čitelném PDF na sekretariat.k107@hamu.cz

PRVNÍ KOLO korespondenčně
- videozáznamy minimálně dvou ucelených choreografií (nikoliv fragmenty) rozdílného charakteru, složení nebo počtu tanečníků (může být maximálně jedno sólo) v rozsahu minimálně 3 minuty a delší. Uchazeč však není omezen tanečním stylem. Eventuální stručné charakteristiky či doprovodné texty k pracím (4 - 5 vět) jsou vítány, např. co bylo inspirací pro vznik choreografie, jak autor postupoval, jaký má vztah k hudební předloze, zda byla choreografie někým zadána či konzultována atd. U zaslaných choreografií bude posuzována práce s hudbou, s prostorem, unikátnost pohybového materiálu, dramaturgická stavba, popř. výtvarné a interpretační pojetí.

2. kolo prezenčně
1) písemná zkouška všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby
2) praktická zkouška z tanečních technik (klasický, moderní, lidový tanec)
3) praktické předvedení třetí vlastní choreografie v rozsahu 3 - 6 minut, buď prostřednictvím interpretů, nebo osobně. Choreografická práce se musí lišit od kompozic zaslaných v prvním kole.

3. kolo prezenčně
1) vytvoření dvou choreografií na místě v rozsahu 3 - 6 minut v určené časové lhůtě (cca 3 hod.). Jedna choreografie na zadanou hudbu, u druhé je možný výběr hudby z několika možností.
2) pohovor o choreografickém umění a divadelním dění v současnosti, o dějinách tance, hudby a divadla

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje
pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.
Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.


Garant

prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

Profesor - prorektor Telefon: 234 244 504 Detail osoby
Foto