Choreografie - Choreografie a režie

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od roku 2022/23

Cíle studia

V navazujícím magisterském studiu je kladen důraz na rozšíření znalostí o styk s praxí, profesní sférou, který je nezbytný pro úspěšné zvládnutí praktických dovedností a znalostí choreografa.

Profil absolventa

Absolventi specializace Choreografie a režie jsou schopni proměnit svůj talent v komplexní jevištní dílo. Orientují se v současných uměleckých trendech všech příbuzných žánrů, využívají moderní technologie a přístupy. Ovládají schopnost vedení tvůrčího týmu, argumentace uměleckého záměru, spolupráci a komunikaci s dalšími podpůrnými profesemi tanečního oboru (produkce, design, grafika, PR management atp.)

Obecné informace o přijímacím řízení

1. kolo – korespondenční

Uchazeč/ka o navazující magisterské studium je povinen/na jako podklad pro 1. korespondenční kolo zaslat v elektronické podobě odkazy na videozáznamy minimálně dvou ucelených choreografií (nikoliv fragmenty) rozdílného charakteru, složení nebo počtu tanečníků (maximálně jedno sólo) v rozsahu minimálně 8 minut a delší. Jedna choreografie většího rozsahu a závažnosti v rozsahu ne kratší než 15 minut (např. bakalářská práce). Součástí předložených prací jsou i anotace, tvůrčí tým a také, kdy a kde byly choreografie uvedeny. U zaslaných choreografií bude posuzována práce s hudbou, s prostorem, unikátnost pohybového materiálu, dramaturgická stavba, popř. výtvarné a interpretační pojetí.

2. kolo – prezenčně
Součástí přijímacího řízení je také vytvoření choreografie na zadanou hudbu a pohovor o odborné problematice, o zaměření uchazeče v navazujícím magisterském studiu, o choreografickém projektu a tezích své diplomní práce. V předkládaných tezích musí uchazeč v oboru choreografie prokázat znalost kontextu dané oblasti. Odborná problematika zahrnuje přehled o historických a tvůrčích principech choreografie v rozsahu bakalářského studia tohoto oboru. Dále zahrnuje přehled o současné taneční scéně doma i v zahraničí.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou, která obsahuje hodnocení choreografického talentu, znalost tanečních technik nejlépe na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí praxí, znalost hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Přijímací komise vytvoří pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro tuto specializaci.
Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

Profesor - prorektor Telefon: 234 244 504 Detail osoby
Foto