Choreografie - Taneční produkce a organizace

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od 2022/23

Cíle studia

V navazujícím magisterském studiu je kladen důraz na rozšíření znalostí o styk s praxí, profesní sférou, který je nezbytný pro úspěšné zvládnutí praktických dovedností a znalostí choreografa.

Profil absolventa

Absolventi specializace Taneční produkce a organizace navíc získávají znalosti z ekonomiky a kulturní politiky, dovednosti strategického a produkčního plánování, schopnosti organizace a komunikace uměleckých záměrů. Umí pracovat v týmu, dodržet vytyčené cíle a argumentovat umělecké vize odborníkům i kulturní veřejnosti.

Obecné informace o přijímacím řízení

1. kolo – korespondenční
Uchazeč/ka o navazující magisterské studium je povinen/na jako podklad pro 1. korespondenční kolo zaslat v elektronické podobě motivační dopis dokládající předpoklady ke studiu daného oboru, přehled v oborové problematice a dosavadní zkušenosti v oboru.

2. kolo – prezenčně
Přijímací zkouška se bude sestávat z pohovoru k odborné problematice, o zaměření uchazeče v navazujícím magisterském studiu, o tezích zamýšlené diplomní práce. V předkládaných tezích musí uchazeč prokázat znalost kontextu dané oblasti. Provést prezentaci svého projektového záměru s důrazem na vyprodukování a řízení a realizaci projektu. V pohovoru prokáže všeobecný přehled v oblasti managementu umění, práva, HR a PR v kontextu se znalostí historie a současných trendů v tanečním umění. Prokáže rovněž orientaci v mapě uměleckých tanečních institucí a význačných uměleckých i manažerských osobností této umělecké sféry.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou, která obsahuje hodnocení choreografického talentu, znalost tanečních technik nejlépe na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí praxí, znalost hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Přijímací komise vytvoří pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro tuto specializaci.
Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

Profesor - prorektor Telefon: 234 244 504 Detail osoby
Foto