Pedagogika tance - Lidový tanec

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/23.

Cíle studia

Bakalářské studium programu Pedagogika tance poskytuje vzdělání v oblasti taneční pedagogiky, které zahrnuje praktickou zkušenost s různými tanečními technikami a styly, metodiku a didaktiku taneční výchovy se zaměřením na lidový, klasický a moderní a současný tanec a přehled o historickém vývoji tance. Důraz je položen na získání znalostí a dovedností tvořících základní korpus taneční pedagogiky.

Studentům se dostane metodicky ukotveného vzdělání v oblasti taneční pedagogiky. Mohou si vybrat jednu ze tří specializací: klasický tanec, moderní a současný tanec a lidový tanec. Seznámí se prakticky i teoreticky s dalšími tanečními technikami a styly, metodikou a didaktikou tance pro všechny věkové kategorie. Získají přehled o historickém vývoji tance a znalosti z oboru pedagogiky, psychologie a hlasové výchovy nezbytné pro budoucí profesi pedagoga.

Budoucí pedagogové tance, kteří projdou intenzivní taneční praxí korigovanou vysokoškolským studiem pedagogiky tance, přispějí osobitým způsobem k rozvoji tanečního školství.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Pedagogika tance si osvojí dovednost metodického a didaktického myšlení a komplexního uvažování o pohybu opřeného o anatomické znalosti těla, a také tvořivé dovednosti, a to na základě prohlubování svých praktických tanečních zkušeností a teoretických vědomostí ve vybraném zaměření.
Je schopen kvalifikovaně vést výuku tanečních technik a repertoáru specializovanou dle zvoleného studijního plánu (klasický tanec, moderní a současný tanec a lidový tanec). Zároveň získává přehled o dějinách a teorii tance, díky kterému může vnímat zvolený obor v souvislostech tance obecně i dalších uměleckých oborů a kultury.
Prokazuje široké znalosti historie, teorií, konceptů a metod tanečního umění i daného oboru, umí je využívat v umělecké/tvůrčí praxi v oblasti tanečních umění. Umí vyhledat, utřídit a interpretovat informace či inspirační zdroje relevantní pro řešení vymezeného problému či umělecké ztvárnění zadaného tématu. Umí používat taneční terminologii a základní technologie daného oboru a v míře odpovídající příslušnému oboru
organizačně, autorsko-právně, příp. autorsko-technicky zabezpečit veřejnou prezentaci uměleckého výkonu.
Je způsobilý dle rámcového zadání a přidělených zdrojů v rámci svého oboru koordinovat činnost tvůrčího týmu při realizaci uměleckého díla menšího rozsahu a jednoduššího charakteru a nést odpovědnost za jeho výsledky. Je způsobilý do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru. Je způsobilý srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů v oblasti tance a nonverbálního divadla a vlastním názoru na jejich řešení. Je způsobilý efektivně a harmonicky spolupracovat na kolektivních projektech v týmu a srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu. Je
způsobilý jednat v rámci svých odborných znalostí a dovedností v alespoň jednom cizím jazyce. Je způsobilý samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů na trhu práce:
Absolvent bakalářského programu Pedagogika tance je schopen kvalifikovaně vést výuku tanečních technik a repertoáru specializovanou dle zvoleného studijního plánu. Je připraven metodicky vést taneční hodiny pro všechny věkové kategorie Může se uplatnit jako tanečník, taneční pedagog, baletní mistr, repetitor, asistent choreografa a podobně, a to jak v divadlech a baletních či tanečních souborech, tak v uměleckém školství.
Je vybaven také přehledem o dějinách a teorii tance, základy taneční kompozice, improvizace, choreografie, scénické praxe, dramaturgie a produkce, takže se může věnovat i umělecké tvůrčí nebo organizační činnosti v oboru.

Obecné informace o přijímacím řízení

Znalost tanečních technik na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent a zájem o obor, znalost hudební teorie, přehled o dějinách umění, tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, pedagogická nebo umělecká odborná praxe vítána.

Požadavky na přijetí
Uchazeč dodá na katedru tance společně s přihláškou tyto podklady:
1. profesní životopis s důrazem na dosaženou úroveň tanečního vzdělání
2. motivační dopis s důrazem na zamýšlené zaměření

Přijímací řízení se skládá ze dvou vyřazovacích kol:
1. KOLO
1) Uchazeč si pro první kolo připraví k pedagogickému předvedení 2 kombinace z tanečních techniky klasického tance, moderního a současného tance anebo lidového tance.
2) A zároveň komisi předloží písemnou přípravu těchto dvou pedagogických ukázek
3) písemný test všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby
4) praktická zkouška z tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové)

2. KOLO
1) pohovor o základních poznatcích o systému taneční techniky (klasický, moderní a současný nebo lidový tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků
2) pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům, zájem o obor, přehled o dění v oblasti umění apod.
3) předvedení dvou vlastních pedagogických ukázek, kterých přípravu odevzdal v 1. kole.
Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.
Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.


Garant

doc. Mgr. Mahulena KŘENKOVÁ

Docent Telefon: 234 244 140 Detail osoby
Foto