Pedagogika tance - Moderní a současný tanec

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Kombinované studium, od ak. roku 2020/2021.

Cíle studia

Cílem kombinované formy studia je umožnit soustavné vysokoškolské pedagogické vzdělání aktivním tanečníkům nebo tanečním lektorům. Studentům, kteří se zároveň budou moci věnovat profesi aktivního tanečníka, a tím získávat nezbytné interpretační zkušenosti, se dostane metodicky ukotveného vzdělání v oblasti taneční pedagogiky. Mohou si vybrat jednu ze čtyř specializací: klasický tanec, moderní a současný tanec, lidový tanec a taneční výchovu. Již profilovaní tanečníci a pedagogové na nižších stupních vzdělávacího systému se seznámí prakticky i teoreticky s dalšími tanečními technikami a styly, metodikou a didaktikou tance pro všechny věkové kategorie. Získají přehled o historickém vývoji tance a znalosti z oboru pedagogiky, psychologie a hlasové výchovy nezbytné pro budoucí profesi
pedagoga.

Vyváženost kontaktní výuky se samostudiem pomůže prohloubit a metodologicky ukotvit praktické zkušenosti získávané intenzivním působením v divadelní či profesní praxi. Přínosem se tak stává nejen vysokoškolské teoretické zázemí pro působení v divadelní praxi, ale také naopak, poznatky z praxe budou moci studenti využít také při studiu metodiky zvolené taneční techniky nebo během tvorby samostatných prací.
Budoucí pedagogové tance, kteří projdou intenzivní taneční praxí korigovanou vysokoškolským studiem pedagogiky tance, přispějí osobitým způsobem k rozvoji tanečního školství.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Pedagogika tance v kombinované formě si osvojí dovednost metodického a didaktického myšlení a komplexního uvažování o pohybu opřeného o anatomické znalosti těla, a také tvořivé dovednosti, a to na základě prohlubování svých praktických tanečních zkušeností a teoretických vědomostí ve vybraném zaměření.

Je schopen kvalifikovaně vést výuku tanečních technik a repertoáru specializovanou dle zvoleného studijního plánu (klasický tanec, moderní a současný tanec, lidový tanec, taneční výchova). Zároveň získává přehled o dějinách a teorii tance, díky kterému může vnímat zvolený obor v souvislostech tance obecně i dalších uměleckých oborů a kultury.

Prokazuje široké znalosti historie, teorií, konceptů a metod tanečního umění i daného oboru, umí je využívat v umělecké/tvůrčí praxi v oblasti tanečních umění. Umí vyhledat, utřídit a interpretovat informace či inspirační zdroje relevantní pro řešení vymezeného problému či umělecké ztvárnění zadaného tématu. Umí používat taneční terminologii a základní technologie daného oboru a v míře odpovídající příslušnému oboru organizačně, autorskoprávně, příp. autorsko-technicky zabezpečit veřejnou prezentaci uměleckého výkonu. Je způsobilý dle rámcového zadání a přidělených zdrojů v rámci svého oboru koordinovat činnost tvůrčího týmu při realizaci uměleckého díla menšího rozsahu a jednoduššího charakteru a nést odpovědnost za jeho výsledky. Je způsobilý do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru. Je způsobilý srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů v oblasti tance a nonverbálního divadla a vlastním názoru na jejich řešení. Je způsobilý efektivně a harmonicky spolupracovat na kolektivních projektech v týmu a srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu. Je způsobilý jednat v rámci svých odborných znalostí a dovedností v alespoň jednom cizím jazyce. Je způsobilý samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.

Obecné informace o přijímacím řízení

Znalost tanečních technik na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný pedagogickou nebo uměleckou odbornou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxe vítána.
Požadavky na přijetí

Přijímací řízení se skládá ze dvou vyřazovacích kol:
1. KOLO Uchazeč dodá na katedru tance společně s přihláškou tyto podklady:
1. profesní životopis s důrazem na dosaženou úroveň tanečního vzdělání
2. motivační dopis s důrazem na zamýšlené zaměření
3. doklad o víceleté odborné interpretační a/nebo pedagogické praxi v oboru
4. video s ukázkou vlastního pedagogického výstupu První kolo proběhne absenčně na základě dodaných podkladů. Vybraní uchazeči budou pozváni k účasti do 2. kola přijímacího řízení.

2. KOLO Toto kolo proběhne prezenčně.
Jeho náplní je: 1. test všeobecných a oborových tanečních i hudebních znalostí 2. pedagogicko-psychologický test 3. pedagogický výstup dle plánovaného zaměření 4. pohovor o odborné pedagogické problematice


Garant

MgA. Mgr. Andrea OPAVSKÁ, Ph.D.

Odborný asistent s vědeckou hodností Telefon: 234 244 188 Detail osoby
Foto