Taneční umění a nonverbální divadlo

Doktorský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Studijní program Taneční umění a nonverbální divadlo má čtyři profilace - Taneční věda, Choreografie, Nonverbální divadlo a Pedagogika tance.

Cíle studia

Cílem studia v profilaci Pedagogika tance je prohloubení orientace v oborové problematice. Studium usiluje o pochopení vazeb mezi uměleckou didaktikou, teoriemi a metodami vzdělávání a vědeckými výzkumy biomechaniky či psychosomatiky. Bádání v rámci interdisciplinárního pole pedagogiky tance propojuje znalosti z celé řady specializovaných disciplín, týkající se nauky o těle, pohybovém myšlení, fyzických dovednostech jedince či specifické skupiny, taneční medicíny, kineziologie i pedagogické psychologie.

V uměleckých a tvůrčích profilacích Choreografie a Nonverbální divadlo kombinuje doktorské studium vzdělávání v umělecké a vědecké sféře. V obou oblastech je cílem studia prohloubení orientace v oborové problematice, pochopení vazeb mezi uměleckou praxí a teorií. Student si utváří vlastní vzájemně provázaný umělecký i teoretický profil. Součástí studia je absolventský výkon formou prezentace uměleckého tvůrčího projektu.

Cílem studia v profilaci Taneční věda je prohlubování znalostí vědeckého diskursu oboru, metod, tendencí a výsledků současného bádání. Zároveň je důraz položen na profilování badatelského zaměření studenta, které se manifestuje v disertační práci, která má povahu samostatné vědecké práce z oblasti taneční vědy, soustřeďující se na závažné problémy oboru, přinášející nové poznatky, rozvíjející nové metodologické postupy a podněcující rozvoj celého oboru. Student zpracovává vybrané téma z oblasti historické a systematické taneční vědy (historie tance včetně soudobých dějin, taneční antropologie, analýza a teorie tance, sociologie tance, estetika tance, psychologie tance aj.). V rámci studia se student také zapojuje do vědeckého života formou účasti na vědeckých konferencích, publikační činnosti, spolupráce na mezinárodních projektech. Zároveň se podílí na grantové činnosti katedry a souvisejících příležitostech rozvoje oboru.

Profil absolventa

Absolvent profilace Taneční věda je vybaven pro vědeckou činnost v oboru na národní i mezinárodní úrovni, orientuje se s jistotou v historickém, teoretickém, zejména metodologickém diskursu. Je schopen samostatného výzkumu, který umí koncipovat od fáze studia pramenů/terénního výzkumu přes jejich kritiku po literární zpracování s invencí a vědeckou přesností. Má vlastní jasně definovanou pozici v soudobém badatelském spektru, je zapojen do vědeckého života a přináší do něj osobitou tematiku, úhel pohledu a interpretaci jevů.

Absolventi profilací Choreografie a Nonverbální divadlo jsou vyhraněné umělecké osobnosti, jsou schopni vytvořit umělecké dílo (včetně jeho praktického organizačního zajištění), které přináší originální umělecké hodnoty, prokazuje orientaci v soudobém uměleckém diskursu a vnáší do něj osobité rysy. Zároveň se orientují ve vědeckém diskursu oboru a jsou schopni s vědeckou objektivitou formulovat teoretickou reflexi oboru. Jejich vědecké dovednosti jsou jedinečné především ve sféře teoretického uchopení a výkladu vnitřních mechanismů utváření uměleckého díla nebo vazby mezi uměleckým vyjádřením a ideovým/uměleckým kontextem.

Absolvent profilace Pedagogika tance je uměleckou pedagogickou osobností, která využívá ověřených i inovativních metod a přístupů ve vzdělávacích procesech, prokazuje orientaci v soudobém uměleckém i vědeckém diskursu. Je schopen s vědeckou objektivitou formulovat teoretickou reflexi oboru. Jeho expertní úloha tkví v komplexním uvažování o tanečním umění, těle a pohybu, ve schopnosti erudovaně pracovat se standardy pedagogického působení při vzdělávání a výchově budoucího umělce či jeho celoživotního vzdělávání.

Odborné znalosti
• Absolvent prokazuje hluboké znalosti historických a kulturních souvislostí v oblasti teorie i praxe tanečního umění a nonverbálního divadla.
• Absolvent má podrobné znalosti o tanci a nonverbálním divadle, jejich pohybových principech, specifických vlastnostech, konstitutivních prvcích a teoretických a metodologických nástrojích ke studiu jejich povahy.
• Absolvent má přehled o dosavadním vývoji a aktuálním stavu tanečního výzkumu problematiky svého oboru, a to na národní i mezinárodní úrovni.
- Orientuje se v současných choreografických, režijních, estetických a didaktických vývojových trendech a je k nim schopen zaujímat fundovaná stanoviska.
• V tvůrčí, pedagogické a výzkumné oblasti specifikované individuálním studijním plánem vykazuje nadstandardní komplexní znalosti a je schopen je komunikovat jak formou výuky, tak odborné diskuse.

Odborné dovednosti:
• Absolvent vedle klasických inscenačních postupů zvládá současné technologické možnosti v oblasti choreografie a režie v multimediálním a interaktivním prostředí.
• Absolvent v uměleckých a tvůrčích profilacích Choreografie a Nonverbální divadlo je schopen plně autonomní tvorby, jeho řemeslná výbava mu umožňuje pružně reagovat na požadavky oborových žánrů při zachování vysoké umělecké úrovně.
• Absolvent ovládá standardní vědecko-výzkumné pracovní metody uměnovědného a uměleckého výzkumu a dokáže je aplikovat.
• Absolvent je schopen publikační činnosti v odborném tisku, kvalifikované činnosti kritické a popularizační, tvorby učebních textů (např. skript, výukových prezentací), monografií i vědeckých prací, zaměřených systematicky, analyticky, didakticky nebo historicky.
• Absolvent je schopen působit jako vysoce specializovaný pedagog ve středním i vysokém školství.

Obecné způsobilosti
• Absolvent je schopný plynně komunikovat o vysoce odborné problematice v rodném i cizím jazyce; vyjadřuje se odborně a jazykově kultivovaně jak písemně, tak ústně.
• Absolvent je schopný vyhledávat vhodné grantové pobídky a realizovat odborné projekty, a to jako individuální řešitel, případně jako vedoucí výzkumného či uměleckého týmu.
• Absolvent je schopný se tvůrčím způsobem podílet na činnosti týmu či pracoviště, k dlouhodobým cílům i standardním činnostem přistupovat koncepčně a systematicky.
• Absolvent je schopen organizovat a koncipovat větší odbornou událost (konferenci, sympozium, workshop, letní škola apod.).
• Absolvent je schopen přispět k integrování tance a nonverbálního divadla do současného společenského dění, podpořit jejich kulturní zviditelnění a ocenění.

Obecné informace o přijímacím řízení

Doktorské studium v profilacích Taneční věda, Pedagogika tance, Choreografie a Nonverbální divadlo je určeno absolventům magisterského studia těchto a příbuzných oborů, kteří vyhoví podmínkám přijímací zkoušky a prokážou potřebné znalosti v oboru.
Uchazeč je povinen k přihlášce ke studiu přiložit projekt zamýšlené disertační práce.

Požadavky na vzdělání a praxi:
- přesvědčivé výsledky v dosavadní tvorbě, choreografické kompozici, publikační činnosti nebo aplikovaném výzkumu
- schopnost tvůrčího a/nebo tanečně teoretického/tanečně-vědného myšlení
- přesvědčivá orientace v oborovém diskurzu a odpovídající formulační schopnosti
- znalost anglického jazyka se schopností odborného vyjadřování v mluveném i psaném projevu v mezinárodním dialogu

Přijímací řízení je jednokolové. Student během přijímacího pohovoru představí záměr svého projektu. Součástí přijímací zkoušky je předložení přehledu a výsledků dosavadní odborné praxe (včetně portfolia a publikační činnosti), pohovor a pohovor zkoumající
a) orientaci v metodologii a teorii současné taneční/divadelní vědy a dalších teoretických přístupů ve výzkumu performativních umění
b) znalosti z teorie a dějin tance nebo nonverbálního divadla
c) orientaci v současných uměleckých trendech v tanci a nonverbálním divadle a v jejich interdisciplinárních vztazích
d) znalosti psychosomatických souvislostí v tanečním a pohybovém projevu
e) znalosti širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce

Uchazeč musí prokázat také odpovídající znalost cizích jazyků (prokazuje se formou zkoušky v Centru jazykové přípravy před začátkem přijímacího pohovoru). Požadovanou úroveň a skupinu jazyků, ze kterých je možné zkoušku složit, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Projekt zamýšlené disertační práce, zahrnující uměleckou i teoretickou část uchazečova
záměru, přikládá uchazeč o doktorské studium k přihlášce ke studiu. Doktorský projekt bude zejména obsahovat jasný záměr výzkumné činnosti během studia, formulovat záměr, jakým způsobem se uchazeč bude aktivně podílet na uměleckých a výzkumných aktivitách kateder, případně jak by se mohl zapojit do pedagogické činnosti.
V rámci přijímací zkoušky předloží a představí uchazeč/ka reprezentativní ukázky své dosavadní činnosti.
V rámci teoretické části projektu uchazeč mj. uvede:
– dosavadní stav poznání problematiky včetně klíčových odborných textů pro vlastní bádání,
– co možná nejkonkrétnější specifikaci předmětu výzkumu
– předpokládané metody výzkumu
– předpokládaný cíl výzkumu
– předpokládané dílčí výstupy


Garant

prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.

Profesor - prorektor Telefon: 234 244 504 Detail osoby
Foto