Taneční věda

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Od roku 2022/23

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Taneční věda rozvíjí náplň výuky v bakalářském stupni, doplňuje již získané vědomosti a dovednosti a seznamuje s dalšími tanečně vědnými disciplínami. Týká se to dalších, podrobnějších historických poznatků včetně problematiky soudobých dějin tance, rozšíření vědomostí zejména v systematických disciplínách (estetika tance, taneční antropologie, sociologie tance) a aplikovaných disciplínách (taneční kritika, taneční management). V rámci seminářů studenti rozvíjejí schopnost uplatnit teoretické poznatky v práci s konkrétním materiálem a metodologickými nástroji, prostřednictvím studia odborných textů českých i cizojazyčných rozšiřují svůj přehled o současném choreologickém výzkumu, jeho otázkách, tématech, teoretických východiscích a metodologických přístupech. Důraz je položen na rozvíjení schopnosti kritického myšlení, orientace v problematice oboru, jeho aktuálních tendencích doma i v zahraničí. Studenti se zapojují do výzkumných aktivit Ústavu pro taneční vědu, podílejí se na spolupráci s dalšími badatelskými a dokumentačními organizacemi (Etnologický ústav AV ČR, Kyliánova knihovna a archiv apod.), zapojují se do popularizačních a organizačních aktivit (v rámci činnosti katedry tance, spolupráce s NIPOS-Artama aj.). Sami se v rámci oboru profilují, zaměřují se na specifickou oborou tematiku, a to především v diplomové práci.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia Taneční vědy disponuje obsáhlými vědomostmi zejména ze sféry systematických disciplín (taneční antropologie, sociologie tance, taneční estetika), osvojil si poznatky z historie tance zejména v dílčích tématech s detailním pohledem na danou problematiku a ve sféře soudobých dějin, které navazují na obsah historických kurzů v bakalářském stupni. Ovládá řadu metodologických nástrojů, má zkušenost s jejich uplatněním při konkrétních badatelských úkolech. Má znalosti týkající se souvislostí mezi taneční vědou a dalšími humanitními a společenskými vědami, z nichž čerpá podněty pro vlastní originální řešení výzkumných témat. Orientuje se v problematice aplikovaných disciplín (taneční kritika, taneční management) a je schopen v nich prakticky působit a podílet se na popularizaci oboru. Při samostatné práci dokáže uplatnit principy kritického myšlení, vyhledat příslušné zdroje a literaturu, formulovat nový výklad jevů a problémů spojených se studiem tance v rozmanitých podobách, a to pro rozsáhlejší, komplikovaná témata.

Absolvent navazujícího magisterského programu Taneční věda se může zapojit do interdisciplinárních výzkumných aktivit či pokračovat v doktorském studiu s mezioborovým zaměřením např. ve sféře kulturní antropologie, etnologie, kulturologie, estetiky, obecné historie, hudební a divadelní vědy, multimediálních studií apod.

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška se bude sestávat z pohovoru o odborné problematice, o zaměření uchazeče v magisterském studiu, o zamýšleném projektu diplomové práce.
Tezi diplomové práce spolu s odborným životopisem a bakalářskou prací předloží uchazeč komisi k nahlédnutí.
Pohovor o odborné problematice zahrnuje přehled o historické a systematické taneční vědě v rozsahu bakalářského studia tohoto oboru a přehled o současné tanečně-vědní problematice.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou, která reflektuje schopnost logického a systematického myšlení, vyjadřovací a stylistické dovednosti, přehled o tanečním dění v domácím i zahraničním kontextu, základní přehled o dějinách tance a baletu, znalost základů hudební teorie, dějin hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled, znalost alespoň jednoho světového jazyka na pokročilé úrovni; taneční zkušenost a základní znalost tanečních technik, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro program Taneční věda. Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.

Profesor Telefon: 234 244 194 Detail osoby
Foto