Přijímací řízení do bakalářského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo osobně na podatelnu AMU do 30.11.2023 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.

INFO

SPECIALIZACE OPERNÍ REŽIE PRO AK. ROK 2023/2024 NEBUDE OTEVŘENA!

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Zpěv a operní režie, specializace Zpěv

K přihlášce pro obor zpěv uchazeč/čka  přiloží vyjádření foniatra. Přijímací řízení bude probíhat podle počtu přihlášených uchazečů v jednom nebo ve dvou dnech.

1. koloelektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

1) zjištění hlasového rozsahu

2) dvě árie starých mistrů (17. a 18. století)

3) dvě české písně (počínaje dobou B. Smetany až po současnost)

4) jedna německá romantická píseň

5) jedna árie z české opery

6) dvě árie ze světové opery, z nichž jednu je třeba provést herecky

7) recitace krátké básně

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit. Zpěv zpaměti uvedených skladeb je podmínkou.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a pěveckých dispozic, zejména pak technického zvládnutí, fyziologických předpokladů pro zdravý hlasový rozvoj, zvukové představivosti, pamětních dispozic, jevištních dispozic a individuálního interpretačního přínosu.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor zpěv s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

 

SPECIALIZACE OPERNÍ REŽIE PRO AK. ROK 2022/2023 NEBUDE OTEVŘENA!