Přijímací řízení do magisterského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Magisterský stupeň oboru Operní režie se v současné době otevírá
pouze jednou za dva roky.
OBOR PRO AK. ROK 2024/2025 NEBUDE OTEVŘEN

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Zpěv a operní režie, specializace Zpěv

Uchazeč si pro přijímací zkoušku připraví samostatný koncert v trvání 60 minut, který bude obsahovat:
- písňový cyklus nebo část cyklu (český nebo cizojazyčný),
- árie z období baroka nebo klasicizmu,
- česká operní nebo oratorní árie,
- další árie podle vlastního výběru.

Přednes (zpěv) zpaměti uvedených skladeb je podmínkou. 

Uchazeč si k talentové zkoušce přinese STROJOVĚ napsaný repertoár, podle kterého zkušební komise vybere skladby.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a pěveckých dispozic, zejména pak technického zvládnutí, fyziologických předpokladů pro zdravý hlasový rozvoj, zvukové představivosti, pamětních dispozic, jevištních dispozic a individuálního interpretačního přínosu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro specializaci s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru operní režie


Přijímací zkouška bude probíhat formou pohovoru o odborné problematice oboru.

Uchazeč má možnost svoji případnou uskutečněnou pohostinskou režie na operní scéně, doložit videozáznamem, popř. posudkem pedagoga Katedry ZOR. Využití této možnosti neovlivňuje bodové hodnocení.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku  souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25. Tato známka obsahuje hodnocení přehledu o inscenacích uváděných tuzemskými i zahraničními divadly, verbální hodnocení režií jiných než vlastních, kvalifikovanost názoru na vývoj operní režie v Čechách i ve světě, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.