Zpěv

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Magisterský obor Zpěv prohlubuje praktické vzdělání a náročnější repertoár v oblasti zpěvu. Výuka je zaměřena především na stylovou interpretaci, je doplněná povinnými korepeticemi. Oba ročníky magisterského stupně jsou ukončeny závěrečnou prezentací sólového zpěvu formou veřejného recitálu nebo koncertu s orchestrem.
Nabyté dovednosti v oblasti zpěvu a herectví i teoretické znalosti z oblasti interpretace hudby si student prakticky ověřuje větší rolí v operním studiu pod režijním vedením zkušeného pedagoga a studentů operní režie. Již v průběhu magisterského stupně studia se studenti mají možnost zapojit se i do praxe v profesionálních operních divadlech.
Obor reflektuje nové vývojové trendy v oblasti poučené interpretace i hudby soudobé formou blokových seminářů.
Hudebně-estetické předměty umožní studentovi získat širší přehled v hudební oblasti a samostatnost při práci na interpretaci děl určitých stylových období a vytváření propracované operní role jak po stránce technické, hudební i psychologické.

Profil absolventa

Absolventi se mohou uplatnit v operních souborech divadel v ČR i zahraničí buď jako členové sboru či jako sólisté, dále se mohou stát členy profesionálních sborových těles, dále se mohou věnovat komorní hudbě. Aktivní uměleckou činnost zpravidla absolventi kombinují s pedagogickým působením na ZUŠ, konzervatořích, MKS, hudebních gymnáziích a základních školách.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru zpěv

Uchazeč si pro přijímací zkoušku připraví samostatný koncert v trvání 60 minut, který bude obsahovat:
- písňový cyklus (český nebo cizojazyčný),
- árie z období baroka nebo klasicizmu,
- další árie podle vlastního výběru, nejlépe české.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit. Zpěv zpaměti uvedených skladeb je podmínkou.
Před zahájením přijímací zkoušky uchazeč/čka předloží přijímací komisi max. 1 měsíc staré vyjádření foniatra o zdravotní způsobilosti.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a pěveckých dispozic, zejména pak technického zvládnutí, fyziologických předpokladů pro zdravý hlasový rozvoj, zvukové představivosti, pamětních dispozic, jevištních dispozic a individuálního interpretačního přínosu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. MgA. Ivan KUSNJER

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: ivan.kusnjer@hamu.cz
Telefon: 234 244 139

Pracoviště: Katedra zpěvu a operní režie

Konzultační hodiny:
Po předchozí dohodě.
Detail osoby
FOTO prof. MgA. Ivan KUSNJER