Přijímací řízení do bakalářského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo osobně na podatelnu AMU do 30.11.2023 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie, specializace Zvuková tvorba

 

1. kolo – teoretická zkouška - elektronický test z dějin hudby, hudebně – teoretických disciplín a základních technických znalostí z oblasti hudební akustiky

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo – elektronický test

1) Sluchový test, zaměřený na základní analýzu zvukového signálu a stereofonního obrazu, rozpoznání melodických a rytmických motivů, zvukových chyb a poruch atd. Dále rozpoznávání různých slohových období hudby a nástrojového obsazení s důrazem na oblast tzv. vážné hudby

2) Písemná prověrka technických znalostí základů akustiky, elektroniky a zvukové techniky na úrovni znalostí středoškolské fyziky

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3-5 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 20 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body ze 2. kola nezapočítávají.

 

V případě postupu do třetího kola se uchazeči podrobí audiometrickému vyšetření sluchu - provádí se jako kontrolní doplňkový test pro odhalení příp. patologických odchylek od tzv. normálního sluchu.

 

3. kolo – talentová zkouška

1) Sluchový test – rozbory nahrávek

2) Praktická talentová zkouška ruční mixáže mluveného slova, hudby a ruchové stopy v délce cca 2 minut na analogovém režijním stole

3) Praktická talentová zkouška ruční mixáže abstraktních elektronických hudebních stop se zaměřením na formotvorné a umělecké vyznění. max. délka mixu cca 2 minuty, digitální režijní stůl

4) Zjišťovací prověrka hry na hudební nástroj s předností hry na klavír

5) Ústní pohovor s důrazem na vizi vlastního profesního rozvoje v oboru zvuková tvorba

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku ve všech pěti bodech 3. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou 1-25. Souhrnná známka obsahuje hodnocení sluchové rozlišitelnosti a paměti, zvukové představivosti a schopnosti analyzovat zvukovou informaci po kvantitativní i kvalitativní stránce, dále hodnotí základní orientaci v akustice, elektrotechnice a zvukové technice, v hudebních stylech, žánrech a hudebních nástrojích po zvukové stránce.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 3. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor zvuková tvorba s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo alespoň 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie, specializace Hudební režie

 

1. kolo – teoretická zkouška - elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

 Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo – elektronický test

1) Hudebně - teoretická část:

a) Sluchový test:
- zápis harmonických intervalů a souzvuků (3-4 zvuky),
- zápis harmonické kadence ve čtyřhlasé úpravě
- zápis rytmického diktátu

b) Poslechový test na základě ukázek reprodukované hudby:
- sluchový diktát ze záznamu (jednohlasá diatonická melodie v pravidelném metru)
- základní orientace v hudebních slozích a kompozičních technikách (rozeznání stylu, autora, případně konkrétní skladby)
- schopnost verbálně specifikovat zvukový obraz nahrávky (rozdíl mezi nahrávkou mono a stereo, charakteristika zvukového obrazu – popis prostoru a umístění hudebních nástrojů, ve kterém je hudba zaznamenána)
- schopnost kritického soudu o hudební skladbě a interpretaci (srovnání zvukové ukázky s notovým zápisem) 

c) Otázky ověřující orientaci v partituře komorní i orchestrální hudby, instrumentaci, nástrojových transpozicích, hudebním názvosloví

 

Požadované znalosti hudebně teoretických disciplín odpovídají rozsahu osnov oborů skladba a dirigování na konzervatořích.

 

2) Technická zjišťovací prověrka:

  • prověrka technických znalostí základů akustiky, elektroniky a zvukové techniky na úrovni znalostí středoškolské fyziky

 

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3-5 odpovědí, z nichž jedna je správná, doba trvání testu je 50 min. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 20 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body ze 2. kola nezapočítávají.

 

3. kolo – talentová zkouška

 

  1. Prověrka komunikačních schopností při modelové situaci v rámci studiového nahrávání komorní hudby
  2. Zkouška ze hry na nástroj:
    - hra na klavír nebo jiný nástroj (přednesová skladba vlastního výběru)
    - hra z listu na klavír (klavírní výtah vícehlasé partitury - úryvek)
    Předpokládá se úroveň klavírní hry odpovídající absolvování povinného předmětu na konzervatoři v oborech skladba či dirigování.
  3. Ústní pohovor se zaměřením na všeobecný kulturní přehled a základní orientaci v oboru hudební režie, shrnutí vlastních zkušeností

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku 3. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou 1-25.  Souhrnná známka obsahuje hodnocení předvedených teoretických znalostí i praktických dovedností, schopnosti vyjadřování, povahových vlastností vhodných pro práci v týmu, potenciální schopnosti vedení nahrávání a jednání s lidmi.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 3. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor hudební režie s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo alespoň 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.