Přijímací řízení do doktorského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního programu Zvuková tvorba a Hudební režie v českém jazyce

Doktorské studium studijního programu Zvuková tvorba a Hudební režie je určeno absolventům magisterského studia, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímací zkoušky. Tento studijní program lze studovat v profilaci Zvuková tvorba a profilaci Hudební režie. 
Přijímací řízení je jednokolové a probíhá před oborovou radou studijního programu. Uchazeč/ka během přijímacího pohovoru oborové radě představí svůj umělecký projekt formou prezentace v rozsahu do 15 minut. Projekt může být zaměřen jak na umělecký výzkum, tak na umělecký výzkum s využitím empirického výzkumu, může řešit i jejich vzájemné vazby. V prezentaci též specifikuje své umělecké, vědecké a studijní preference. 

Pro přijetí musí uchazeč/ka splnit následující požadavky na výzkumný projekt a na znalosti (hodnoceno oborovou radou při přijímacím řízení): 
-    předložit písemně výzkumné téma spadající do problematiky řešené studijním programem Zvukové tvorby a hudební režie (tematicky se jedná především o problematiku zvuku a jeho vnímání z perspektivy teorie, případně estetických, historických či technických aspektů, řešena mohou být i témata základního výzkumu, která jsou následně přínosná pro použití v praktických aplikacích týkajících se různých zdrojů zvuku, šíření zvuku a jeho vnímání v rámci zvukové tvorby a režijní umělecké práce se zvukem), 
-    předložit písemně přesvědčivý a obhajitelný výzkumný projekt pro řešení daného výzkumného tématu (viz aktuální podmínky přijímacího řízení), 
-    prokázat osobní znalosti, zkušenosti a dovednosti, které by po doplnění vzdělání v rámci doktorského studia umožňovaly realizaci předloženého výzkumného projektu (např. doklady o vzdělání v oborech souvisejících s problematikou zvuku a jeho vnímání, výsledky v dosavadní umělecké činnosti v rámci zvukové tvorby či hudební režie, výsledky ve vědecké činnosti, v publikování apod.) 

Výzkumný projekt uchazeče/ky musí obsahovat zejména: 
-    shrnutí současného stavu v řešení zvoleného výzkumného tématu, 
-    záměr umělecké či empirické výzkumné činnosti, kterou uchazeč/ka předpokládá použít k vyřešení daného výzkumného tématu, 
- shrnutí potenciálních přínosů pro obor Zvuková tvorba a Hudební režie nebo k poznatkům o problematice zvuku a jeho vnímání. 

Při prezentaci výzkumného projektu a následném pohovoru musí prokázat: 
- schopnost tvůrčího hudebně-teoretického a analytického myšlení, orientaci v oborovém diskursu a odpovídající formulační schopnosti (znalost oboru Zvuková tvorba či Hudební režie, interdisciplinární přesah znalostí, znalost souvislostí v současném stavu výzkumného tématu apod.), 
- odpovídající znalost cizích jazyků. Uchazeč je povinen prokázat tuto znalost, kdy požadovanou úroveň a skupinu jazyků, ze kterých je možné zkoušku složit, ošetřuje odpovídající vyhláška děkana. 

V rámci přijímacího řízení uchazeč/ka představí také reprezentativní ukázky svého dosavadního výzkumu či umělecké tvorby, které považuje za relevantní pro řešení daného výzkumného tématu 
(osobní znalosti, zkušenosti a dovedností jsou též povinnou přílohou k přihlášce). Texty či odpovídající zvukové záznamy prezentuje v rozsahu do 20 minut. 

Přijímací komise hodnotí bodovým systémem v rozmezí 1-25 tato kritéria: 
- oborovou dispozici uchazeče o doktorské studium, 
- doložitelné úspěchy v příslušném oboru, 
- kvalitu a potřebnost zamýšleného tématu disertační práce, 
- odbornou úroveň rozpravy s uchazečem, 
- orientaci v příbuzných teoretických disciplínách. 

Po ukončení přijímací zkoušky a na základě jejího výsledku vytvoří na neveřejném zasedání přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí děkanovi fakulty doporučí ty uchazeče/čky, jejichž bodové hodnocení je minimálně 22 bodů a zároveň se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu stanovenému pro studijní program Hudební produkce. 

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.