Přijímací řízení do doktorského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy poštou nebo osobně na podatelnu AMU


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Doktorské studium

Doktorské studium je určeno především pro absolventy oboru Zvuková tvorba na HAMU, příp. FAMU, kteří vedle dalšího prohloubení svých teoretických znalostí v oborových i mezioborových disciplínách (dle individuálního učebního plánu) realizují jako disertační práci vysoce závažný umělecký nebo vědecký projekt v oblasti hudebního zvuku (např. soubor hudebních nahrávek doplněný písemnou explikací, teoretickou monografii apod.)

Podmínkou přijetí ke studiu na doktorském stupni je absolvování magisterského stupně oboru Zvuková tvorba na HAMU nebo FAMU, výjimečně příbuzného oboru na jiné vysoké škole a úspěšné složení přijímacího řízení, které vypisuje děkan HAMU.

Přijímací komisi jmenuje děkan HAMU z řad členů oborové rady doktorského studia oboru Zvuková tvorba.

Rámcové tématické okruhy disertačních prací:

  • Barva hudebního zvuku a její objektivní hodnocení.
  • Zvuková režie nahrávky artificiální hudby.
  • Realizace elektronického zvuku.
  • Akustika hudebních nástrojů.
  • Akustika uměleckého hlasu.

Podmínkou přihlášení ke studiu je vypracování projektu na jedno vybrané upřesněné téma. Projekt má být odevzdán spolu s přihláškou ke studiu.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.