Přijímací řízení do magisterského studia

Založte přihlášku 

Vyplňte elektronickou přihlášku ke studiu

Zaplaťte poplatek

931,- Kč platební kartou 

pošlete přihlášku elektronicky 

povinné přílohy v listinné formě zašlete poštou nebo doneste osobně na podatelnu AMU do 15.4.2024 (včetně)


Podat přihlášku ke studiu
INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie, specializace Zvuková tvorba

Pro vykonání přijímacího řízení je nutné předložit aktuální audiogram s vyjádřením lékaře ORL. Test je možné získat také na pracovišti Zvukového studia HAMU po předchozí domluvě.
V případě zjištění poruchy sluchu na základě předloženého audiogramu bude přijímací řízení ukončeno se záporným výsledkem před konáním prvního kola. 

1. kolo - poslechový a technický test

1) Sluchový test zaměřený na základní analýzu zvukového signálu a stereofonního obrazu, rozpoznání melodických a rytmických motivů, zvukových chyb a poruch atd. Dále rozpoznávání různých slohových období hudby a nástrojového obsazení s důrazem na oblast tzv. vážné hudby.

2) Písemná prověrka technických znalostí fyziologické, prostorové a hudební akustiky, hudební elektroniky a zvukové techniky.
Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou 1-25. Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a hodnocení alespoň 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nedosáhne 20 bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo – talentová zkouška

1) Praktická talentová zkouška ruční mixáže mluveného slova, hudby a ruchové stopy v délce cca 2 minut na analogovém režijním stole

2) Praktická talentová zkouška ruční mixáže abstraktních elektronických hudebních stop se zaměřením na formotvorné a umělecké vyznění, max. délka mixu 2 minuty, digitální režijní stůl

3) Zjišťovací prověrka hry na hudební nástroj s předností hry na klavír 

4) Prezentace zvukových snímků

5) Ústní pohovor s důrazem na vizi vlastního profesního rozvoje v oboru zvuková tvorba

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku po skončení 2. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou 1-25 bodů. Souhrnná známka obsahuje hodnocení sluchové rozlišitelnosti a paměti, zvukové představivosti a schopnosti analyzovat zvukovou informaci po kvantitativní i kvalitativní stránce, dále hodnotí základní orientaci v akustice, elektrotechnice a zvukové technice, v hudebních stylech, žánrech a hudebních nástrojích po zvukové stránce na úrovni absolventa bakalářského studia Zvukové tvorby HAMU.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměru bodových hodnot jednotlivých uchazečů/uchazeček a k přijetí doporučí ty uchazeče/uchazečky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícího směrnému číslu pro obor zvuková tvorba s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo alespoň 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.
 

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie, specializace Hudební režie


1.    kolo – písemný test (praktická a teoretická část)

1) Praktická část 
a) Sluchový test-diktát u klavíru: zápis harmonických intervalů a souzvuků (3-4 zvuky), zápis harmonické kadence ve čtyřhlasé úpravě, zápis rytmického diktátu 

b) Poslechový test na základě ukázek reprodukované hudby:
- zevrubná orientace v hudebních slozích a kompozičních technikách (určení stylu, autora, názvu skladby) 
- schopnost verbálně specifikovat zvukový obraz nahrávky (rozdíl mezi nahrávkou mono a stereo, charakteristika zvukového obrazu – popis umístění hudebních nástrojů a prostoru, ve kterém je hudba zaznamenána)
- schopnost kritického soudu o hudební skladbě a interpretaci (srovnání zvukové ukázky s notovým zápisem)

2) Teoretická část 
- orientace v partituře komorní i orchestrální hudby, nástrojových transpozicích, hudebním názvosloví, instrumentaci
- přepis partitury do obvyklých klíčů
- písemná prověrka technických znalostí fyziologické, prostorové a hudební akustiky, hudební elektroniky a zvukové techniky

Zjišťovací zkouška ze hry na klavír:
-    přednesová skladba vlastního výběru
-    hra z listu (klavírní výtah vícehlasé partitury-úryvek) 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením 1-25 bodů. Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a hodnocení alespoň 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nedosáhne 20 bodů, bude přijímací řízení ukončeno.  V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají. 

2.     kolo – talentová zkouška 

1)    Praktická talentová zkouška hudební režie ve zvukovém studiu
2)    Prezentace zvukových snímků 
3)    Ústní pohovor - témata související s vizí vlastního uměleckého rozvoje v oboru hudební režie

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku 2. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou 1-25.
Souhrnná známka obsahuje hodnocení schopnosti vyjadřování, povahových vlastností vhodných pro práci v týmu, potenciální schopnosti vedení nahrávání, jednání s lidmi, základní orientace v oboru hudební režie, znalosti její historie u nás i v zahraničí i případné praxe, a to vše na úrovni absolventa bakalářského studia v oboru Hudební režie na HAMU.

Na základě výsledků 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměru bodových hodnot jednotlivých uchazečů/uchazeček a k přijetí doporučí ty uchazeče/uchazečky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícího směrnému číslu pro obor Hudební režie s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo alespoň 20 bodů.
Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.