Zvuková tvorba a hudební režie - Zvuková tvorba

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/23.

Cíle studia

Bakalářský studijní program Zvuková tvorba a hudební režie zahrnuje dvě specializace:
Zvuková tvorba a Hudební režie.

Cíl studia programu Zvuková tvorba a hudební režie
Studijní plán obou specializací se shoduje v předmětech týkajících se zvukové tvorby, akustiky prostorů, základních postupů při nahrávání a postprodukci zvukového signálu. Tyto specificky koncipované znalostní cíle jsou součástí výuky zejména prvního a druhého ročníku, kdy je záměrem kompetence obou profesí co nejvíce propojit. Ve třetím ročníku dochází k výraznější diferenciaci a cíl studia se zaměřuje na znalosti potřebné pro jednotlivé specializace. Propojení výuky obou specializací reflektuje požadavky z praxe na obecné znalosti absolventa Zvukové tvorby a hudební režie, který musí mít přehled o technologických postupech i schopnost citlivého vnímání hudebních detailů a širších souvislostí hudebního díla. Společné studium obsahuje jak poznání historického a hudebního kontextu, tak i konfrontaci s novými technologiemi v oblasti záznamu hudby a jeho zpracování. Originální umělecký přístup studenta je rozvíjen v oblastech autonomní zvukové tvorby, zejména pak při záznamu hudby, realizaci elektronického zvuku, zvukové postprodukci, zvukové dramaturgii autonomních zvukových děl a scénického zvuku. Vedle tvůrčího přístupu k nahrávkám je podporováno i umělecké a vědecké výzkumné zaměření studenta na problematiku v oblasti akustiky a blízkých oborů, které připravuje na případné navazující magisterské a doktorské studium.

Profil absolventa

Odborné znalosti
Absolvent ovládá teoreticky jednotlivé fáze nahrávacího procesu spojené s oborem zvuková tvorba (zvuková režie) včetně konceptů a metod nahrávání v historickém kontextu i současné době. Dokáže využít teoretických poznatků v nahrávací praxi při zadání předem stanovených postupů.

Odborné dovednosti
Absolvent je schopen aktivní tvůrčí práce během nahrávacího procesu, zejména v oblasti estetiky zvuku a jeho zpracování, obsluhy elektroakustických zařízení a přístrojů, finalizace nahrávky dle profesionálních kritérií atd.
Je schopen analyzovat kvalitu zvukového signálu, možnosti jeho tvůrčího zpracování, vnímat možnosti i limity záznamové technologie a tvořit tvůrčí tým složený ze zvukového mistra a hudebního režiséra.

Obecné způsobilosti
Absolvent reflektuje aktuální poznatky v uměleckém i technickém zpracování zvukového signálu a je odborně připraven průběžně sledovat stav vývoje v oblastech profesionální zvukové techniky, hudební elektroniky, akustiky a výpočetní techniky. Profesně je připraven na uplatnění jako mistr zvuku při rozhlasovém či televizním natáčení a vysílání, při natáčení snímků pro hudební nosiče (CD, DVD, streaming či elektronická distribuce apod.), při rekonstrukci a remasteringu hudebních nahrávek atd.

V případě, že si absolvent zvolil státní zkoušku z pedagogické způsobilosti, dokáže spolupracovat v oblasti vzdělávání nebo vzdělávat studenty ve vlastním oboru i v oborech využívajících zvukovou tvorbu.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro každou specializaci jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek. Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studium na HAMU.

Bakalářské studium specializace Zvuková tvorba je koncipováno pro zájemce s vynikajícími vrozenými sluchovými schopnostmi, odpovídající požadavkům na profesi mistra zvuku – vnímání prostoru a vyváženosti složek zvukového záznamu, dále s hudebně teoretickými i technickými znalostmi a dovednostmi na úrovni absolventa střední školy typu gymnázia nebo průmyslové školy a konzervatoře.

1. kolo – teoretická zkouška – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.
Uchazeč/ka zodpoví stanovený počet náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do další části 1. kola je nutné splnit stanovený počet správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo – poslechový test:
1) Písemná prověrka technických znalostí základů akustiky, elektroniky a zvukové techniky na úrovni znalostí středoškolské fyziky.

2) Sluchový test, zaměřený na základní analýzu zvukového signálu a stereofonního obrazu, rozpoznání melodických a rytmických motivů, zvukových chyb a poruch atd. Dále rozpoznávání různých slohových období hudby a nástrojového obsazení s důrazem na oblast tzv. vážné hudby.

3) Audiometrické vyšetření sluchu – provádí se jako kontrolní doplňkový test pro odhalení příp. patologických odchylek od tzv. normálního sluchu.

Přijímací komise hodnotí uchazeče souhrnným bodovým hodnocením. Do 3. kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/která dosáhl/a hodnocení alespoň 20 bodů.
Pokud uchazeč/ka nedosáhne stanovený počet bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

3. kolo – talentová zkouška:
1) Praktická talentová zkouška ruční mixáže mluveného slova, hudby a ruchové stopy v délce cca 2 minut na analogovém režijním stole.

2) Praktická talentová zkouška ruční mixáže abstraktních elektronických hudebních stop se zaměřením na formotvorné a umělecké vyznění. max. délka mixu cca 2 minuty, digitální režijní stůl.

3) Zjišťovací prověrka hry na hudební nástroj s předností hry na klavír.

4) Ústní pohovor s důrazem na vizi vlastního profesního rozvoje v oboru zvuková tvorba.

Souhrnná známka obsahuje hodnocení sluchové rozlišitelnosti a paměti, zvukové představivosti a schopnosti analyzovat zvukovou informaci po kvantitativní i kvalitativní stránce, dále hodnotí základní orientaci v akustice, elektrotechnice a zvukové technice, v hudebních stylech, žánrech a hudebních nástrojích po zvukové stránce.
Přijímací komise hodnotí uchazeče ve všech čtyřech bodech 3. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměru bodových hodnot jednotlivých uchazečů/uchazeček ve 3. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/uchazečky, kteří/Které se umístili/y do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro studijní program Zvuková tvorba a hudební režie, specializace Zvuková tvorba s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo stanovený počet bodů.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.

Vedoucí zvukového studia, Docent

E-mail: ondrej.urban@hamu.cz
Telefon: 234 244 170

Pracoviště: Katedra zvukové tvorby HAMU#Zvukové studio HAMU
Detail osoby
FOTO doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.


.