Zvuková tvorba a hudební režie - Hudební režie

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/23.

Cíle studia

Bakalářský studijní program Zvuková tvorba a hudební režie zahrnuje dvě specializace:
Zvuková tvorba a Hudební režie.

Cíl studia programu Zvuková tvorba a hudební režie
Studijní plán obou specializací se shoduje v předmětech týkajících se zvukové tvorby, akustiky prostorů, základních postupů při nahrávání a postprodukci zvukového signálu. Tyto specificky koncipované znalostní cíle jsou součástí výuky zejména prvního a druhého ročníku, kdy je záměrem kompetence obou profesí co nejvíce propojit. Ve třetím ročníku dochází k výraznější diferenciaci a cíl studia se zaměřuje na znalosti potřebné pro jednotlivé specializace. Propojení výuky obou specializací reflektuje požadavky z praxe na obecné znalosti absolventa Zvukové tvorby a hudební režie, který musí mít přehled o technologických postupech i schopnost citlivého vnímání hudebních detailů a širších souvislostí hudebního díla. Společné studium obsahuje jak poznání historického a hudebního kontextu, tak i konfrontaci s novými technologiemi v oblasti záznamu hudby a jeho zpracování. Originální umělecký přístup studenta je rozvíjen v oblastech autonomní zvukové tvorby, zejména pak při záznamu hudby, realizaci elektronického zvuku, zvukové postprodukci, zvukové dramaturgii autonomních zvukových děl a scénického zvuku. Vedle tvůrčího přístupu k nahrávkám je podporováno i umělecké a vědecké výzkumné zaměření studenta na problematiku v oblasti akustiky a blízkých oborů, které připravuje na případné navazující magisterské a doktorské studium.

Profil absolventa

Odborné znalosti
Absolvent teoreticky ovládá jednotlivé fáze nahrávacího procesu spojené s profesí hudební režie včetně znalosti vybraných konceptů a metod nahrávání v historickém kontextu i současné době. Dokáže využít teoretických poznatků v nahrávací praxi dle stanoveného zadání.
Z oblasti psychologie a komunikace uplatňuje potřebné znalosti při spolupráci s umělci a v navazujících oborech.

Odborné dovednosti
Absolvent specializace Hudební režie dokáže využít teoretických poznatků při realizaci nahrávacího procesu a řešení zadaného úkolu vzhledem k účelu nahrávky. Jeho dovednosti jsou zaměřeny na aktivní přípravu, vedení zadaného projektu a spolupráci při postprodukci. Při nahrávání dokáže usměrňovat a korigovat výkon interpreta ve smyslu požadavků na profesionální hudební nahrávku. Umí pohotově řešit chyby v partituře i nepřesnosti provedení nové, současné i filmové hudby i historicky poučené interpretace hudby starších stylových období.
Ve své profesi se dokáže vhodným způsobem vyjadřovat, používat hudební terminologie i uplatnit správný úsudek a rychlé rozhodování v oblasti sluchové analýzy. Zná terminologii z prostředí nahrávání v cizích jazycích s důrazem na angličtinu.
Ovládá vybrané, dlouhodobě ověřené postupy studiového a live nahrávání, standardní funkce software pro zpracování zvuku a dokáže je používat.

Obecné způsobilosti
Absolvent reflektuje aktuální poznatky v uměleckém i technickém zpracování zvukového signálu a je schopen průběžně sledovat stav vývoje v oblasti interpretace, hudební estetiky i hudební akustiky.
Profesně je připraven na uplatnění jako hudební režisér při rozhlasovém či televizním natáčení, při natáčení snímků pro hudební nosiče, včetně formátů uplatňovaných v prostředí internetu, jako hudební redaktor, dramaturg či kritik (např. v rozhlasových stanicích apod.).
V případě, že si absolvent zvolil státní zkoušku z pedagogické způsobilosti, dokáže spolupracovat v oblasti vzdělávání nebo vzdělávat studenty ve vlastním oboru i v oborech využívajících hudební režii.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro každou specializaci jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek. Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studium na HAMU.

Bakalářské studium specializace Hudební režie je koncipováno pro zájemce s vynikajícími vrozenými sluchovými schopnostmi, hudebně teoretickými i technickými znalostmi a dovednostmi na úrovni absolventa střední školy typu konzervatoře, gymnázia nebo průmyslové školy.

1. kolo – teoretická zkouška – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.
Uchazeč/ka zodpoví stanovený počet náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do další části 1. kola je nutné splnit stanovený počet správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo – písemný test (praktická a teoretická část)

Praktická část:
a) Sluchový test:
- diktát u klavíru: zápis harmonických intervalů a souzvuků, zápis harmonické kadence ve čtyřhlasé úpravě
Jsou požadovány znalosti odpovídající vyučované látce na konzervatořích.

b) Poslechový test na základě ukázek reprodukované hudby:
- sluchový diktát ze záznamu (jednohlasá diatonická melodie v pravidelném metru)
- základní orientace v hudebních slozích a kompozičních technikách
- schopnost verbálně specifikovat zvukový obraz nahrávky
- schopnost kritického soudu o hudební skladbě a interpretaci

Teoretická část:
- orientace v partituře komorní i orchestrální hudby, nástrojových transpozicích, hudebním názvosloví, instrumentaci
- prověrka znalostí základů akustiky, elektroniky a zvukové techniky na úrovni znalostí středoškolské fyziky

Znalosti hudebně teoretických disciplín odpovídají rozsahu osnov oborů skladba a dirigování na konzervatořích.

Přijímací komise hodnotí uchazeče souhrnným bodovým hodnocením. Do třetího kola přijímací zkoušky postupují uchazeči, kteří dosáhli hodnocení požadovaného počtu bodů. Pokud uchazeč/ka tohoto počtu nedosáhne, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

Pokud uchazeč/ka nedosáhne stanovený počet bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

3. kolo – ústní pohovor
- navazuje na některé body písemného testu, jejichž znalost může být dále přezkoušena.
Přijímací komise hodnotí uchazeče/uchazečku 3. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou s předem stanoveným počtem bodů.

Souhrnná známka obsahuje hodnocení schopnosti vyjadřování, povahových vlastností vhodných pro práci v týmu, potenciální schopnosti vedení nahrávání, jednání s lidmi, rámcová orientace v oboru hudební režie, hodnotí se všeobecný přehled o historii oboru u nás i v zahraničí i případná praxe.

Uchazeči, navržení k přijetí, budou vyzváni ke zkoušce ze hry na klavír (ve výjimečných případech i na jiný nástroj)
- hra na klavír nebo jiný nástroj (přednesová skladba vlastního výběru)
- hra z listu na klavír (klavírní výtah vícehlasé partitury – úryvek).
Úroveň odpovídající absolvování povinného předmětu na konzervatoři v oborech skladba či dirigování. Zkouška nemá přímý vliv na návrh k přijetí.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměru bodových hodnot jednotlivých uchazečů/uchazeček ve 3. kole a k přijetí doporučí ty, kteří/které se umístili/y do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro studijní program Zvuková tvorba a hudební režie, specializace Hudební režie s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo stanovený počet bodů.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.

Vedoucí zvukového studia, Docent

E-mail: ondrej.urban@hamu.cz
Telefon: 234 244 170

Pracoviště: Katedra zvukové tvorby HAMU#Zvukové studio HAMU
Detail osoby
FOTO doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.


.