Zvuková tvorba a hudební režie - Zvuková tvorba

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/23.

Cíle studia

Cílem studia je vychovat všestranné odborníky zaměřené buď na specializaci Zvuková tvorba, nebo Hudební režie schopné prakticky zvládnout a samostatně realizovat nejnáročnější zvukové snímky od příprav po postprodukci na vysoké technické i umělecké úrovni. Hlavní vzdělávání probíhá v oblasti nahrávání akustické hudby se zaměřením na vážnou a jazzovou hudbu.

Zároveň je cílem vyškolit vysoce kvalifikované umělce se schopností zpracovat snímky vokální i instrumentální, komorní i orchestrální hudby na profesionální úrovni ve spolupráci např. s Katedrou hudební produkce, experimentální projekty ve spolupráci s Katedrou skladby, ale i jinými fakultami (FAMU, VŠUP, FFUK a dalšími institucemi), připravené se zapojit do všech typů produkcí nahrávání. Projekty jsou zařazeny do předmětu Praxe zvukové tvorby a hudební režie.

Obě specializace ve čtyřech semestrech směřují k prohloubení umělecké i technické úrovně vzdělání v oboru. Studenti se zároveň seznamují s postupy uměleckého výzkumu, který je parciálně řešen v semestrálních pracích, s cílem vyjasnění volby vhodného tématu písemné závěrečné práce i uměleckého absolventského výkonu s možností věnovat se vědeckému výzkumu ve spolupráci s Výzkumným centrem hudební akustiky MARC.

Studium je zaměřené na zdokonalování jednotlivce i budování nahrávacích týmů.

Cílem magisterského studia je mimo získání hlubších teoretických znalostí, které jsou potřebné, aby se absolvent dokázal ve svém oboru odborně vzdělávat, i aktivní zapojení studentů do nejnáročnějších interních a externích projektů. V externí spolupráci jsou realizované zvukové snímky se symfonickými tělesy jako např. PKF - Prague Philharmonia, Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská filharmonie Teplice nebo Filharmonie Hradec Králové a dalšími. Projekty mají zvyšující se náročnost a směřují k budoucímu profesnímu uplatnění absolventů. Zahrnují nahrávky komorní i symfonické hudby, live stream koncertů, mix a mastering snímku. Účast na externích projektech je povinná a je vyžadována publikace alespoň jednoho výstupu v pozici hudební režie, mistra zvuku nebo asistence ve výše uvedených funkcích.

Studium je zaměřeno i na zvukové formáty uplatnitelné v moderních médiích a na estetiku zvukové tvorby. Dlouhodobě mají studenti možnost náslechu v Českém rozhlase, Českém národním symfonickém orchestru, Plzeňské filharmonii i při spolupráci pedagogů s řadou významných sólistů i komorních ansámblů a při většině aktivit konaných ve Zvukovém studiu HAMU.

Součástí studijního plánu je také volná umělecká tvorba, která podporuje umělecký i tvůrčí rozvoj studenta v oblasti zvukové tvorby, zpracování zvukového signálu i elektroakustické kompozice, včetně MIDI prostředí a programování. Předpokládá se intenzivní každodenní příprava a účast na cvičeních, seminářích, praxi a realizace absolventského uměleckého výkonu ve spolupráci s HAMU (externí projekty nejsou vyloučeny).

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského studia specializace Zvuková tvorba na HAMU je umělecko-technickou osobností schopnou samostatné tvůrčí práce se zvukem jako prostředkem hudebně estetické komunikace.

Odborné znalosti
Absolvent zná a ovládá moderní technické postupy a prostředky s estetickou působností a umožňující individuální kreativitu. Dokáže je využívat ve zvukové praxi, zejména v nahrávkách nejzávažnějších děl klasické hudby a jazzu, v realizaci projektů hudby elektroakustické a v samostatné obecně kreativní práci se zvukem na poli autonomní zvukové tvorby.
Absolvent je schopen uvažovat o zvuku jako o předmětu vědeckého poznání. V návaznosti na znalost percepčních vlastností lidského sluchu, a umělecko-estetických vlastností zvuku jako prostředku komunikace zvládá základní výzkumné metody v oblasti Hudební a psychologické akustiky.

Odborné dovednosti
Absolvent je schopen používat různé rozšířené mikrofonní techniky a jejich kombinace s použitím spotových mikrofonů při nahrávání hudby k dosažení esteticky působivé zvukové podoby nahrávky. Dokáže tvůrčím způsobem přetvářet záznam hudby po stránce časové, dynamické, barevné i prostorové. Rozumí týmové práci zejména v součinnosti s hudebním režisérem. Dovede použít poznatky a profesní dovednosti získané v době studia při snímání hudebních nástrojů či hudebních uskupení a při zpracování hudebních signálů pro přípravu a realizaci i jiných, často netradičních forem autonomních zvukových děl, realizovaných v prostorách s různými akustickými vlastnostmi, včetně neznámých koncertních sálů, chrámových lodí nebo volných prostranství.

Obecné způsobilosti
Absolvent specializace Zvuková tvorba je schopen se zařadit do profesionálního prostředí a uplatnit v něm tvůrčí i umělecké přístupy.
Absolvent je schopen samostatné práce ve všech aspektech nahrávacího procesu různého zaměření, a to i ve vypjatých situacích. Je schopen odpovědně plnit svou úlohu s ohledem na účel a způsob provedení nahrávání, k čemuž si v průběhu studia osvojil profesionální disciplínu při plnění úkolů v požadovaných termínech, odhodlanost k tvůrčímu pojetí při realizaci zvukové tvorby a náročnost na vysokou kvalitu výsledků své práce.
Je si vědom vlastní odpovědnosti za práci v týmu, je schopen sebekritiky při konfrontaci s konkurencí, což jej předurčuje k vědomému celoživotnímu vzdělávání a sebezdokonalování.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro vykonání přijímacího řízení je nutné předložit aktuální audiogram s vyjádřením lékaře ORL. Test je možné získat také na pracovišti Zvukového studia HAMU po předchozí domluvě. V případě zjištění poruchy sluchu na základě předloženého audiogramu bude přijímací řízení ukončeno se záporným výsledkem před konáním prvního kola.

1. kolo – poslechový a technický test

1) Sluchový test zaměřený na základní analýzu zvukového signálu a stereofonního obrazu, rozpoznání melodických a rytmických motivů, zvukových chyb a poruch atd., rozpoznávání různých slohových období hudby a nástrojového obsazení s důrazem na oblast tzv. vážné hudby

2) Písemná prověrka technických znalostí fyziologické, prostorové a hudební akustiky, hudební elektroniky a zvukové techniky

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením. Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a stanoveného hodnocení. Pokud uchazeč/ka nedosáhne minimálního stanoveného počtu bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo – talentová zkouška

1) Praktická talentová zkouška ruční mixáže mluveného slova, hudby a ruchové stopy v délce cca 2 minut na analogovém režijním stole

2) Praktická talentová zkouška ruční mixáže abstraktních elektronických hudebních stop se zaměřením na formotvorné a umělecké vyznění, max. délka mixu 2 minuty na digitálním režijním stole

3) Zjišťovací prověrka hry na hudební nástroj s předností hry na klavír

4) Prezentace vlastních zvukových snímků

5) Ústní pohovor s důrazem na vizi vlastního profesního rozvoje v oboru zvuková tvorba


Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje hodnocení sluchové rozlišitelnosti a paměti, zvukové představivosti a schopnosti analyzovat zvukovou informaci po kvantitativní i kvalitativní stránce, dále hodnotí základní orientaci v akustice, elektrotechnice a zvukové technice, v hudebních stylech, žánrech a hudebních nástrojích po zvukové stránce na úrovni absolventa bakalářského studia specializace Zvuková tvorba na HAMU.

Po ukončení druhého kola - talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměru bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro specializaci Zvuková tvorba.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.

Vedoucí zvukového studia, Docent

E-mail: ondrej.urban@hamu.cz
Telefon: 234 244 170

Pracoviště: Katedra zvukové tvorby HAMU#Zvukové studio HAMU
Detail osoby
FOTO doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.


.