Zvuková tvorba a hudební režie - Hudební režie

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Od akademického roku 2022/23.

Cíle studia

Cílem studia je vychovat všestranné odborníky zaměřené buď na specializaci Zvuková tvorba, nebo Hudební režie schopné prakticky zvládnout a samostatně realizovat nejnáročnější zvukové snímky od příprav po postprodukci na vysoké technické i umělecké úrovni. Hlavní vzdělávání probíhá v oblasti nahrávání akustické hudby se zaměřením na vážnou a jazzovou hudbu.

Zároveň je cílem vyškolit vysoce kvalifikované umělce se schopností zpracovat snímky vokální i instrumentální, komorní i orchestrální hudby na profesionální úrovni ve spolupráci např. s Katedrou hudební produkce, experimentální projekty ve spolupráci s Katedrou skladby, ale i jinými fakultami (FAMU, VŠUP, FFUK a dalšími institucemi), připravené se zapojit do všech typů produkcí nahrávání. Projekty jsou zařazeny do předmětu Praxe zvukové tvorby a hudební režie.

Obě specializace ve čtyřech semestrech směřují k prohloubení umělecké i technické úrovně vzdělání v oboru. Studenti se zároveň seznamují s postupy uměleckého výzkumu, který je parciálně řešen v semestrálních pracích, s cílem vyjasnění volby vhodného tématu písemné závěrečné práce i uměleckého absolventského výkonu s možností věnovat se vědeckému výzkumu ve spolupráci s Výzkumným centrem hudební akustiky MARC.

Studium je zaměřené na zdokonalování jednotlivce i budování nahrávacích týmů.

Cílem magisterského studia je mimo získání hlubších teoretických znalostí, které jsou potřebné, aby se absolvent dokázal ve svém oboru odborně vzdělávat, i aktivní zapojení studentů do nejnáročnějších interních a externích projektů. V externí spolupráci jsou realizované zvukové snímky se symfonickými tělesy jako např. PKF - Prague Philharmonia, Komorní filharmonie Pardubice, Severočeská filharmonie Teplice nebo Filharmonie Hradec Králové a dalšími. Projekty mají zvyšující se náročnost a směřují k budoucímu profesnímu uplatnění absolventů. Zahrnují nahrávky komorní i symfonické hudby, live stream koncertů, mix a mastering snímku. Účast na externích projektech je povinná a je vyžadována publikace alespoň jednoho výstupu v pozici hudební režie, mistra zvuku nebo asistence ve výše uvedených funkcích.

Studium je zaměřeno i na zvukové formáty uplatnitelné v moderních médiích a na estetiku zvukové tvorby. Dlouhodobě mají studenti možnost náslechu v Českém rozhlase, Českém národním symfonickém orchestru, Plzeňské filharmonii i při spolupráci pedagogů s řadou významných sólistů i komorních ansámblů a při většině aktivit konaných ve Zvukovém studiu HAMU.

Součástí studijního plánu je také volná umělecká tvorba, která podporuje umělecký i tvůrčí rozvoj studenta v oblasti zvukové tvorby, zpracování zvukového signálu i elektroakustické kompozice, včetně MIDI prostředí a programování. Předpokládá se intenzivní každodenní příprava a účast na cvičeních, seminářích, praxi a realizace absolventského uměleckého výkonu ve spolupráci s HAMU (externí projekty nejsou vyloučeny).

Profil absolventa

Odborné znalosti
Absolvent prokazuje hluboké odborné znalosti ve vztahu ke své specializaci. Objektivně dokáže posoudit různé interpretační přístupy k hudebním stylům i žánrům, správnost provedení notového zápisu i vhodné estetické ztvárnění zvukového obrazu. Je schopen obhájit své postoje v diskusi před odbornou veřejností i během nahrávacího procesu.
Absolvent zná podrobně velké množství významných hudebních nahrávek světových vydavatelství, světových osobností spojených s milníky ve vývoji zvukového záznamu a hudební režie. U nových zvukových projektů si dokáže vybudovat vlastní názor opřený o bohaté oborové zkušenosti i z vlastní praxe. Zná postupy spojené s průběhem příprav nahrávání, se sluchovou analýzou, se způsoby provádění hudební režie, s komunikačními nástroji i s požadavky na dokumentaci snímku. Zná detailně jednotlivé postupy při postprodukci, zejména při střihu a mixu zvukového materiálu.

Odborné dovednosti
Absolvent specializace Hudební režie dokáže samostatně realizovat přípravnou fázi, vést nahrávání i významně se podílet na postprodukci zvukového záznamu při využití SW prostředků. Dokáže zcela samostatně vést i nejsložitější nahrávání početných a rozmanitě kombinovaných souborů a těles.
Při hudební režii v rámci nahrávání a při komunikaci s interprety používá přesné formulace požadavků, diplomatické jednání, pozitivní, motivační přístup v kombinaci s požadavky na docílení profesionálního výsledku, a to v předem osvojených modelech vystupování.
V průběhu nahrávání i postprodukce dovede využít detailní sluchové analýzy v oblasti hudební formy, tempa, agogiky, harmonického průběhu i intonačních vztahů jednotlivých hlasů hudební kompozice a ladění.
Provedení postprodukce - střihu dovede realizovat na profesionální úrovni při dodržování přísných hudebně - logických zákonitostí a zadaných technických parametrů.

Odborné způsobilosti
Absolvent úzce spolupracuje s nahrávacím týmem, dokáže se kvalifikovaně spolupodílet na tvorbě zvukového obrazu nahrávky. Je schopen zohledňovat potřeby, které v dané fázi tvorby nahrávky klade žánr a styl nahrávaného hudebního díla. Je schopen splnit vysoké umělecké nároky na technické provedení a estetickou stylizaci zvuku nahrávky ve spolupráci s mistrem zvuku v nahrávacím týmu.
Je si vědom nutnosti dodržovat disciplínu při týmové spolupráci, odpovědnosti za výsledek vlastní práce i vliv na výsledek práce celého týmu.
Absolvent je způsobilý kladně psychologicky ovlivňovat komunikaci se členy týmu nebo s hudebními umělci.
Absolvent dokáže realizovat na vysoké profesionální technické i umělecké úrovni postupy hudební režie, přicházet s vlastní uměleckou koncepcí, a je schopen adekvátní konfrontace s interpretačním pojetím výkonného umělce.

Obecné informace o přijímacím řízení

1. kolo – písemný test (praktická a teoretická část)

1) Praktická část

Sluchový test - diktát u klavíru nebo ze záznamu: zápis harmonických intervalů a souzvuků, zápis harmonické kadence ve čtyřhlasé úpravě, zápis rytmického diktátu

Poslechový test na základě ukázek reprodukované hudby:

- zevrubná orientace v hudebních slozích a kompozičních technikách (určení stylu, autora, názvu skladby)
- schopnost verbálně specifikovat zvukový obraz nahrávky (rozdíl mezi nahrávkou mono a stereo, charakteristika zvukového obrazu – popis umístění hudebních nástrojů a prostoru, ve kterém je hudba zaznamenána)
- schopnost kritického soudu o hudební skladbě a interpretaci (srovnání zvukové ukázky s notovým zápisem)


2) Teoretická část

Písemný test - orientace v partituře komorní i orchestrální hudby, znalost nástrojových transpozic, hudebního názvosloví, instrumentace, přepis partitury do obvyklých klíčů

Zjišťovací zkouška ze hry na klavír:

- přednesová skladba vlastního výběru
- hra z listu (klavírní výtah vícehlasé partitury-úryvek)

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením. Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a stanoveného hodnocení. Pokud uchazeč/ka nedosáhne minimálního stanoveného počtu bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.


2. kolo – talentová zkouška

1) Prezentace zvukových snímků
2) Ústní pohovor na témata související s vizí vlastního uměleckého rozvoje v oboru hudební režie

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje hodnocení schopnosti vyjadřování, povahových vlastností vhodných pro práci v týmu, vedení nahrávání, jednání s lidmi. Hodnotí se také orientace v oboru hudební režie, znalost historického vývoje, vlastní praxe na úrovni absolventa bakalářského studia specializace Hudební režie na HAMU.

Po ukončení druhého kola - talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměru bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro specializaci Hudební režie.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.

Vedoucí zvukového studia, Docent

E-mail: ondrej.urban@hamu.cz
Telefon: 234 244 170

Pracoviště: Katedra zvukové tvorby HAMU#Zvukové studio HAMU
Detail osoby
FOTO doc. Ing. MgA. Ondřej URBAN, Ph.D.


.