Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.
 

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Povinné přílohy lze zaslat do uzávěrky pro podání přihlášek online do systému, nebo i poštou. Upozorňujeme, že přílohy zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Zvuková tvorba
Hudební režie

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie, specializace Zvuková tvorba

1. kolo – teoretická zkouška - elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do další části 1. kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo – poslechový test s tímto průběhem:

1) písemná prověrka technických znalostí základů akustiky, elektroniky a zvukové techniky na úrovni znalostí středoškolské fyziky,

2) sluchový test, zaměřený na základní analýzu zvukového signálu a stereofonního obrazu, rozpoznání melodických a rytmických motivů, zvukových chyb a poruch atd. Dále rozpoznávání různých slohových období hudby a nástrojového obsazení s důrazem na oblast tzv. vážné hudby,

3) audiometrické vyšetření sluchu - provádí se jako kontrolní doplňkový test pro odhalení příp. patologických odchylek od tzv. normálního sluchu.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou 1-25. Do 3. kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a hodnocení alespoň 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nedosáhne 20 bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

3. kolo – talentová zkouška s tímto průběhem:

1) praktická talentová zkouška ruční mixáže mluveného slova, hudby a ruchové stopy v délce cca 2 minut na analogovém režijním stole,

2) praktická talentová zkouška ruční mixáže abstraktních elektronických hudebních stop se zaměřením na formotvorné a umělecké vyznění. max. délka mixu cca 2 minuty, digitální režijní stůl,

3) zjišťovací prověrka hry na hudební nástroj s předností hry na klavír,

4) ústní pohovor s důrazem na vizi vlastního profesního rozvoje v oboru zvuková tvorba.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku ve všech čtyřech bodech 3. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou 1-25. Souhrnná známka obsahuje hodnocení sluchové rozlišitelnosti a paměti, zvukové představivosti a schopnosti analyzovat zvukovou informaci po kvantitativní i kvalitativní stránce, dále hodnotí základní orientaci v akustice, elektrotechnice a zvukové technice, v hudebních stylech, žánrech a hudebních nástrojích po zvukové stránce.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 3. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor zvuková tvorba s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo alespoň 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie, specializace Hudební režie

1. kolo – teoretická zkouška  - elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do další části 1. kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo –praktická a teoretická část

Praktická část:

  1. Sluchový test:

- diktát u klavíru:  zápis harmonických intervalů a souzvuků (3-4 zvuky), zápis harmonické kadence ve čtyřhlasé úpravě

- zápis rytmického diktátu

Jsou požadovány znalosti odpovídající vyučované látce na konzervatořích.

  1. Poslechový test na základě ukázek reprodukované hudby:

- sluchový diktát ze záznamu (jednohlasá diatonická melodie v pravidelném metru)

- základní orientace v hudebních slozích a kompozičních technikách (rozeznání stylu, autora, případně konkrétní skladby)

- schopnost verbálně specifikovat zvukový obraz nahrávky (rozdíl mezi nahrávkou mono a stereo, charakteristika zvukového obrazu – popis prostoru a umístění hudebních nástrojů, ve kterém je hudba zaznamenána)

- schopnost kritického soudu o hudební skladbě a interpretaci (srovnání zvukové ukázky s notovým zápisem)

Teoretická část:

  1. orientace v partituře komorní i orchestrální hudby, nástrojových transpozicích, hudebním    názvosloví, instrumentaci. Znalosti hudebně teoretických disciplín odpovídají rozsahu osnov oborů skladba a  dirigování na konzervatořích.
  2. Zkouška ze hry na nástroj:

-          hra na klavír nebo jiný nástroj (přednesová skladba vlastního výběru)

-          hra z listu na klavír (klavírní výtah vícehlasé partitury - úryvek).

Úroveň odpovídající absolvování povinného předmětu na konzervatoři v oborech   skladba či dirigování.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou 1-25. Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a hodnocení alespoň 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nedosáhne 20 bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

3. kolo – ústní pohovor

- navazuje na některé body písemného testu, jejichž znalost může být dále přezkoušena.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku 3. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou 1-25.

Souhrnná známka obsahuje hodnocení schopnosti vyjadřování, povahových vlastností vhodných pro práci v týmu, potenciální schopnosti vedení nahrávání, jednání s lidmi, základní orientace v oboru hudební režie, znalosti její historie u nás i v zahraničí i případné praxe.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 3. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor hudební režie s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo alespoň 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Konkrétní požadavky pro jednotlivé obory viz. detaily oborů níže.

Bakalářské studijní obory


.