INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Konkrétní informace k průběhu přijímacího řízení do jednotlivých oborů naleznete zde:

obor Hudební režie
obor Zvuková tvorba

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru hudební režie

 

1. kolo – písemný test (praktická a teoretická část)

 

Jsou prověřovány znalosti odpovídající vyučované látce v bakalářském studiu v oboru Hudební režie na HAMU.

 

Praktická část:

a) Sluchový test:

- diktát u klavíru: zápis harmonických intervalů a souzvuků (3 - 4 zvuky), zápis harmonické kadence ve čtyřhlasé úpravě

- zápis rytmického diktátu

 

b) Poslechový test na základě ukázek reprodukované hudby:

- základní orientace v hudebních slozích a kompozičních technikách (určení stylu, autora, názvu skladby)

- schopnost verbálně specifikovat zvukový obraz nahrávky (rozdíl mezi nahrávkou mono a stereo, charakteristika zvukového obrazu – popis umístění hudebních nástrojů a prostoru, ve kterém je hudba zaznamenána)

- schopnost kritického soudu o hudební skladbě a interpretaci (srovnání zvukové ukázky s notovým zápisem)

 

Teoretická část:

- orientace v partituře komorní i orchestrální hudby, nástrojových transpozicích, hudebním názvosloví, instrumentaci

- přepis partitury do obvyklých klíčů

 

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou 1-25. Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a hodnocení alespoň 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nedosáhne 20 bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo – ústní pohovor

 

- navazuje na některé body písemného testu, jejichž znalost může být dále přezkoušena.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku 2. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou 1-25.

 

Souhrnná známka obsahuje hodnocení schopnosti vyjadřování, povahových vlastností vhodných pro práci v týmu, potenciální schopnosti vedení nahrávání, jednání s lidmi, základní orientace v oboru hudební režie, znalosti její historie u nás i v zahraničí i případné praxe, a to vše na úrovni absolventa bakalářského studia v oboru Zvuková tvorba na HAMU.

 

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícího směrnému číslu pro obor hudební režie s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo alespoň 20 bodů.

 

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru zvuková tvorba

 

Pro vykonání přijímacího řízení je nutné přinést vyjádření lékaře ORL s přiloženým audiogramem. V případě záporného vyjádření nebo očividných poruchách sluchu v audiogramu bude přijímací řízení ukončeno se záporným výsledkem před konáním prvního kola.

 

1. kolo – teoretická zkouška  - elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

 

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do další části 1. kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají. Studentům studijního oboru Zvukové tvorby na HAMU, kteří absolvovali test již v přijímacím řízení do bakalářského stupně, je toto kolo uznáno jako splněné.

 

2. kolo – poslechový a technický test:

 

1) sluchový test zaměřený na základní analýzu zvukového signálu a stereofonního obrazu, rozpoznání melodických a rytmických motivů, zvukových chyb a poruch atd. Dále rozpoznávání různých slohových období hudby a nástrojového obsazení s důrazem na oblast tzv. vážné hudby,

 

2) písemná prověrka technických znalostí fyziologické, prostorové a hudební akustiky, hudební elektroniky a zvukové techniky.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou 1-25. Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a hodnocení alespoň 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nedosáhne 20 bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

 

3. kolo – talentová zkouška

 

Zkušební komise může uchazeči, na základě absolutoria bakalářského studia studijního oboru Zvuková tvorba na HAMU, uznat 1. – 3. část 3. kola za splněnou. Tento uchazeč vykoná z 3. kola pouze 4. část – ústní pohovor.

 

1) praktická talentová zkouška ruční mixáže mluveného slova, hudby a ruchové stopy v délce cca 2 minut na analogovém režijním stole,

 

2) praktická talentová zkouška ruční mixáže abstraktních elektronických hudebních stop se zaměřením na formotvorné a umělecké vyznění, max. délka mixu 2 minuty, digitální režijní stůl,

 

3) zjišťovací prověrka hry na hudební nástroj s předností hry na klavír,

 

4) ústní pohovor s důrazem na vizi vlastního profesního rozvoje v oboru zvuková tvorba.

 

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku po ukončení 3. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou 1-25 bodů.  Souhrnná známka obsahuje hodnocení sluchové rozlišitelnosti a paměti, zvukové představivosti a schopnosti analyzovat zvukovou informaci po kvantitativní i kvalitativní stránce, dále hodnotí základní orientaci v akustice, elektrotechnice a zvukové technice, v hudebních stylech, žánrech a hudebních nástrojích po zvukové stránce na úrovni absolventa bakalářského studia Zvukové tvorby HAMU.

 

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícího směrnému číslu pro obor zvuková tvorba s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo alespoň 20 bodů.

 

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.