Hudební režie

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Hudební režie je velice specializovaný obor, vyžadující velmi komplexní hudební vzdělání. Vychovává odborníky schopné řídit nahrávání hudebního snímku, schopné spolupráce s ostatními členy nahrávacího týmu (mistr zvuku - zvukový režisér) a zároveň schopné úspěšně usměrňovat a korigovat výkon interpreta ve smyslu požadavků na profesionální hudební nahrávku.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského stupně studia může pokračovat v doktorském studijním programu na HAMU.

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru hudební režie

1. kolo – písemný test (praktická a teoretická část)

Jsou prověřovány znalosti odpovídající vyučované látce v bakalářském studiu v oboru Hudební režie na HAMU.

Praktická část:
a) Sluchový test:
- diktát u klavíru: zápis harmonických intervalů a souzvuků (3 - 4 zvuky), zápis harmonické kadence ve čtyřhlasé úpravě
- zápis rytmického diktátu

b) Poslechový test na základě ukázek reprodukované hudby:
- základní orientace v hudebních slozích a kompozičních technikách (určení stylu, autora, názvu skladby)
- schopnost verbálně specifikovat zvukový obraz nahrávky (rozdíl mezi nahrávkou mono a stereo, charakteristika zvukového obrazu – popis umístění hudebních nástrojů a prostoru, ve kterém je hudba zaznamenána)
- schopnost kritického soudu o hudební skladbě a interpretaci (srovnání zvukové ukázky s notovým zápisem)

Teoretická část:
- orientace v partituře komorní i orchestrální hudby, nástrojových transpozicích, hudebním názvosloví, instrumentaci
- přepis partitury do obvyklých klíčů


Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou 1-25. Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a hodnocení alespoň 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nedosáhne 20 bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo – ústní pohovor

- navazuje na některé body písemného testu, jejichž znalost může být dále přezkoušena.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku 2. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou 1-25.

Souhrnná známka obsahuje hodnocení schopnosti vyjadřování, povahových vlastností vhodných pro práci v týmu, potenciální schopnosti vedení nahrávání, jednání s lidmi, základní orientace v oboru hudební režie, znalosti její historie u nás i v zahraničí i případné praxe, a to vše na úrovni absolventa bakalářského studia v oboru Zvuková tvorba na HAMU.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícího směrnému číslu pro obor hudební režie s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo alespoň 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry

E-mail: sylva.stejskalova@hamu.cz
Telefon: 234 244 169

Pracoviště: Katedra zvukové tvorby HAMU
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Sylva STEJSKALOVÁ, Ph.D.